Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava pitää lakiluonnosta perusteltuna. Oppijanumeron käytön velvoittavuus tarvitsee vielä paikoin täsmennyksiä mahdollisten tulkintaepäselvyyksien ehkäisemiseksi.

24.8.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lakiluonnosta perusteltuna.
  • Oppijanumeron käytön velvoittavuus tarvitsee vielä paikoin täsmennyksiä mahdollisten tulkintaepäselvyyksien ehkäisemiseksi.

Akava pitää lakiluonnosta perusteltuna. Esityksessä ehdotetaan muutettavan valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia. Lain oppijanumeroa ja oppijanumerorekisteriä koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että Opetushallitus voisi antaa oppijanumeron laissa säädettyä käyttötarkoitusta varten. Lisäksi ehdotetaan, että oppijanumeroa voitaisiin käyttää nykysääntelyn lisäksi henkilön yksilöin- tiin toteutettaessa varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta koskevia lakisääteisiä tehtäviä sekä Opetushallituksesta annetun lain mukaisia tehtäviä. Akava pitää tärkeänä, että muutokset mahdollistaisivat oppijanumeron käytön henkilön yksilöivänä yleistunnisteena koko opetushallinnossa ja parantaisivat henkilöiden tietosuojaa, kun henkilön yksilöiminen opetushallinnossa ei edellyttäisi henkilötunnuksen käyttöä kuin välttämättömistä syistä.

Akava huomauttaa, että lakiluonnos tarvitsee vielä paikoin täsmennyksiä mahdollisten tulkintaepäselvyyksien ehkäisemiseksi. Tekstistä tulee ilmetä selkeästi, milloin oppijanumeron käyttö on velvoittavaa ja milloin ei. Toiseksi on hyvä täsmentää, millaisissa tapauksissa Opetushallitus ei voi edellyttää oppijanumeron käyttöä (3§).

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 22.6.2021, VN/9945/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 108/62/2021
Lausunnon päiväys 20.8.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta