Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Akava kannattaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle tehtyä esitystä ja toteaa muun muassa, että ehdotetut muutokset tukevat toimeentuloa vahinkotilanteissa ja turvaavat toiminnan jatkuvuutta. Muutokset lisäävät myös oikeudenmukaisuutta kokoaikaisten yrittäjien ja sivutoimisten yrittäjien välillä.

14.9.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakia, työtapaturma- ja ammattitautilakia sekä lakia sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle. Esityksessä ehdotetaan muun muassa ansionmenetyskorvauksen jakamista maatalousyrittäjän ja hänelle sairausajan palkkaa maksaneen työnantajan kesken tilanteessa, jossa maatalousyrittäjä on vahinkotapahtuman johdosta työkyvytön sekä yrittäjätyöhönsä että sen rinnalla tekemäänsä työsuhdetyöhön.

Akava ry pitää esitystä kannatettavana.

Ehdotetut muutokset tukevat toimeentuloa vahinkotilanteissa ja turvaavat toiminnan jatkuvuutta. Muutokset lisäävät myös oikeudenmukaisuutta kokoaikaisten yrittäjien ja sivutoimisten yrittäjien välillä. Nykyinen sääntely on käytännössä eräissä tilanteissa johtanut siihen, että maatalousyrittäjä ei ole saanut korvatun maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vahingon johdosta ansionmenetyskorvausta käytännössä vakuuttamansa maatalousyrittäjätyön osalta lainkaan, vaikka ansionmenetystä on ollut osoitettavissa. Ehdotettu jakosääntö turvaisi sen, että jatkossa ei voisi enää syntyä tilannetta, jossa maatalousyrittäjä ei saisi yrittäjätoiminnan osalta lainkaan ansionmenetyskorvausta.

Esitysluonnos pitää sisällään myös lähinnä teknisluonteisia ja selkeyttäviä nykylainsäädännön täsmennyksistä. Akava ry katsoo, että ehdotetut muutokset selkeyttävät korvausjärjestelmiä ja siksi mahdollisesti ennaltaehkäisevät selvitys- ja muutoksenhakutarpeita.

Esityksen mukaan säännöstä korvausasian käsittelyn siirtämistä Tapaturmavakuutuskeskukselle täsmennettäisiin siten, että myös jatkuvan korvauksen maksun viivästyessä, korvausasian käsittely siirtyisi hakemuksesta Tapaturmavakuutuskeskukselle. Akava ry toteaa, että järjestelyn tarkoituksen toteutumiseksi on tärkeää, että Tapaturmavakuutuskeskuksessa on välitön käytännön toimeenpano viivästyneelle maksulle.

 

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 12.8.2020/Dnro VN/18196/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 084/62/2020
Lausunnon päiväys 11.9.2020
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta