Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Akava pitää työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa tärkeänä muun muassa sitä, että hallituksen esityksessä käytetään termejä, jotka kuvaavat säädettävää asiaa selkeästi ja valittujen termien käyttö myös avataan perusteluissa.

31.8.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

7 § (Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä) ja

8 § (Edustajan asettaminen)

  • Tulisiko 7 §:n 3 momentin 1 kohdasta poistaa maininta ”vastuuhenkilöstä” ja käyttää sen sijasta termiä ”työnantajan edustaja”? Onko lisätäsmennys: ”tai Euroopan talousalueella, jos edustaja on asetettava lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltion lainsäädännön mukaisesti” lainkohdan lopussa riittävä selkeytys?
  • Jos 7 §:ssä tarkoitettu vastuuhenkilö muutettaisiin työnantajan edustajaksi, tulisiko myös 8 §:ssä tarkoitettu edustaja muuttaa yhteyshenkilöksi vastaamaan paremmin täytäntöönpanodirektivin terminologiaa? Vai olisiko lisäys suluissa riittävä selkeytys, jotta muutos ei aiheuttaisi epäselvyyksiä nykyiseen soveltamiskäytäntöön?
  • Onko 7 §:n lähettämisilmoitusta koskevia tietovaatimuksia mahdollista keventää vaarantamatta viranomaisten valvontaedellytyksiä?

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta.

Akava pitää tärkeänä, että hallituksen esityksessä käytetään termejä, jotka kuvaavat säädettävää asiaa selkeästi ja valittujen termien käyttö myös avataan perusteluissa.

10 § (Velvollisuus pitää saatavilla tietoja lähetetyistä työntekijöistä Suomessa)

10 b § (Tietojen antaminen työsuojeluviranomaiselle)

12 a § (Vastatoimien kielto) ja

32 § (Lähettävän yrityksen selvitys- ja korvausvelvollisuuteen sekä vastuuseen sovellettavat säännökset)

  • Yleisten kommenttien lisäksi pyydetään oikeusministeriöltä mahdollisia huomiota ehdotetun 12 a §:n seuraamusjärjestelmän (vahingonkorvaus) yhteensovittamisesta huomioiden rikastumiskielto ja lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovellettavan lainsäädännön (yleensä alkuperävaltio) mukaan mahdollisesti määräytyvät seuraamukset ja vahingonkorvaukset tilanteissa, joissa on kyse 12 a §:ssä tarkoitetusta vastatoimesta tai epäasiallisesta kohtelusta.

Akava kannattaa esityksessä edotettuja muotoiluja pykälille 12 a § ja 32 § eikä sen sijaan kannata epävirallisen työryhmän työnantajia edustavien tahojen vaihtoehtoista mallia vastatoimien kiellosta. Lakiin esitetään lisättäväksi uusi pykälä, jolla turvattaisiin lähetetyille työntekijöille oikeus turvautua oikeussuojakeinoihin ja hallinnollisiin menettelyihin tämän lain mukaisten oikeuksien vaatimiseksi ilman vastatoimien pelkoa. Ehdotus vastatoimien kiellosta täydentäisi sääntelyä täytäntöönpanodirektiivin 11 artiklan 5 kohdan osalta esitettyjen puutteiden osalta. Huomioiden direktiivin 20 artiklan velvoitteet tehokkaista, oikeasuhtaisista ja varoittavista seuraamuksista, vastatoimien kiellon rikkomisen seuraamukseksi esitetään työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaista työnantajan vahingonkorvausvastuuta. Vastatoimien kiellolla ja vahingonkorvausvelvollisuudella turvattaisiin lähetyn työntekijän oikeus vaatia työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaisia oikeuksiaan viranomais- ja tuomioistuinmenettelyssä.

13 § (Tilaajan tiedonantovelvollisuus)

  • Ottaen huomioon yrityksen hallinnollisen taakan keventämisen, olisiko riittävää, että 13 §:ssä säädettäisiin pelkästään, että ”Tilaajan on annettava lähettävälle yritykselle tieto…” ja että tiedonantamisen tapoja selostettaisiin säännöskohtaisissa perusteluissa?

17 § (Tiedonsaantioikeus)

32 § (Lähettävän yrityksen selvitys- ja korvausvelvollisuuteen sekä vastuuseen sovellettavat säännökset)

35 § (Laiminlyöntimaksu)

Osio 5. Muut toteuttamisvaihtoehdot

Vastatoimen kiellon osalta pyydetään arvioimaan ehdotettua seuraamusta (vahingonkorvaus) ja sille ehdotettuja erilaisia vaihtoehtoisia malleja tarvittaessa (osio 5).

Akava kannattaa esityksessä edotettuja muotoiluja pykälille 12 a § ja 32 § eikä sen sijaan kannata epävirallisen työryhmän työnantajia edustavien tahojen vaihtoehtoista mallia vastatoimien kiellosta.

Kannisto Miia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 30.6.2023, VN/20908/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 068/62/2023
Lausunnon päiväys 30.8.2023
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta