Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Akava kannattaa luonnosteltua esitystä ja vuoden 2019 kustannustietojen käyttöä vuoden 2023 ja 2024 yksikköhintojen laskennassa. Akava pitää hyvänä tavoitetta poistaa julkisen talouden suunnitelman mukaisesti koronapandemiasta johtuvien tekijöiden vaikutusta valtionosuusrahoitukseen.

27.6.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Pidämme hyvänä tavoitetta poistaa julkisen talouden suunnitelman mukaisesti koronapandemiasta johtuvien tekijöiden vaikutusta valtionosuusrahoitukseen. Korona-ajan vaikutukset on välttämätöntä oikaista ja rahoitus korjattava normaalia toimintaa vastaavalle tasolle.

Koronapandemia ja siihen liittyvät toiminnan rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi vuosien 2020 ja 2021 toimintaan ja kyseisten vuosien toteutuneiden tietojen käyttökelpoisuuteen tulevien vuosien valtionosuusrahoituksen perusteena. Varainhoitovuosien 2023 ja 2024 yksikköhintojen määräämisessä olisi syytä käyttää poikkeuksellisesti vuoden 2019 kustannus- ja suoritetietoja. Vuoden 2020 tason perusteella kustannukset ovat laskeneet, joten normaalin toimintavuoden tasolle rahoitus ei olisi riittävää.

On tärkeää, että lukiokoulutuksen rahoituslaskelmassa huomioidaan myös lukiouudistuksen vaikutukset rahoitustarpeeseen. Täysimääräinen rahoitus on ainoa oikea vaihtoehto. Tämä on keskeistä myös oppivelvollisuuden pidentämisen ja siitä aiheutuneiden lisävastuiden vuoksi.

Mikäli vapaan sivistystyön toimijoiden vuoden 2023 yksikköhinnat perustuisivat vuoden 2020 kustannuksiin, niiden taso olisi enemmän riippuvainen siitä, onko oppilaitosmuodon ylläpitäjätahoissa enemmän yksityisiä vai kuntataustaisia järjestäjiä ja onko ylläpitäjillä ollut tarve ryhtyä mittaviin talouden sopeuttamiskeinoihin tilanteessa, jossa koulutuksen järjestämisen volyymi ja opiskelijamäärät lähtivät laskuun pandemiasta johtuen. Akava katsoo, että tämä on hyvä huomioida.

Museoalan osalta toteamme, että museoiden rahoitus olisi syytä pitää vähintään nykyisellä tasolla. Jos vuoden 2019 lukuihin perustuvaa laskutapaa käytetään, se ei saisi johtaa rahoituksen heikkenemiseen millään alalla.

Akava kannattaa luonnosteltua esitystä ja vuoden 2019 kustannustietojen käyttöä vuoden 2023 ja 2024 yksikköhintojen laskennassa.

Venäläinen Emmi
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 19.5.2022, VN/13573/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 079/62/2022
Lausunnon päiväys 16.6.2022
Laatija Emmi Venäläinen

Lue lisää aiheesta