Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava pitää tarpeellisena ja perusteltuna esitystä siitä, että vapaan sivistystyön oppilaitoksille säädettäisiin mahdolliseksi tallentaa opiskelijan pyynnöstä vapaassa sivistystyössä hankitun vapaatavoitteisen koulutuksen tuottama osaaminen Koski-tietovarantoon ja katsoo, että esitys tukee jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita.

18.1.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi

Kommentit esityksen lakipykäliin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Akava pitää tarpeellisena ja perusteltuna esitystä siitä, että vapaan sivistystyön oppilaitoksille säädettäisiin mahdolliseksi tallentaa opiskelijan pyynnöstä vapaassa sivistystyössä hankitun vapaatavoitteisen koulutuksen tuottama osaaminen Koski-tietovarantoon.

Akava katsoo, että esitys tukee jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita, sillä se lisää mahdollisuuksia osaamisen tunnustamiseen ja tunnistamiseen myös muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Toimiva jatkuvan oppimisen järjestelmä edellyttää, että osaaminen saadaan näkyviin ja joustavammin tunnustetuksi, jotta uudenlaiset osaamiskokonaisuudet voivat kehittyä.

Kommentit esityksen taloudellisten vaikutusten arviointiin. Onko teillä näkökulmia lakimuutoksen käytännön toteuttamiseen, kuten vapaatavoitteisen koulutuksen tallentamisen vaatimiin taloudellisiin vaikutuksiin?

Kommentit esityksen viranomaisvaikutusten arviointiin. Onko teillä näkökulmia lakimuutoksen käytännön toteuttamiseen, kuten vapaatavoitteisen koulutuksen tallentamisen vaatimiin teknologisiin edellytyksiin tai siihen, ettei esityksessä mainittuihin opintosuoritustietoihin sovellettaisi laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) säädettyä 10 §:ä eikä 29 § 2 ja 4 momentteja tietojen luovuttamisesta tietovarannosta?

Kommentit esityksen muihin vaikutusten arviointeihin

Kommentit esityksen tietosuoja- ja tiedonhallintavaikutusten arviointiin. Onko teillä näkökulmia lakimuutoksen käytännön toteuttamiseen, kuten opiskelijalta edellytettävään pyyntöön?

Muut kommentit

 

Sojonen Elina
Akava ry

Lausuntopyyntö 2.12.2020, VN/18946/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 140/62/2020
Lausunnon päiväys 15.1.2021
Laatija Elina Sojonen

Lue lisää aiheesta