Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava pitää tärkeänä, että korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemät matkat korvataan myös jatkossa esityksessä ehdotetun mukaisesti. Matkojen korvaaminen opiskeluterveydenhuollon yksikköön tukee korkeakouluopiskelijoiden hakeutumista hoitoon tarkoituksenmukaisesti sekä pitää yllä korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja. Erityisen tärkeää tämä on esimerkiksi esityksen perusteluissakin mainituille vammaisille opiskelijoille tai seuduilla, joissa julkiset liikenneyhteydet ovat heikot.

6.8.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Akava lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Esitysluonnoksessa ehdotetaan sairausvakuutuksesta maksettaviin matkakorvauksiin liittyviä muutoksia, jotka liittyvät erityisesti korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain (695/2019) voimaantuloon 1.1.2021 sekä sairausvakuutuslain (1224/2004) määräaikaisesti voimassa olevien, taksimatkan enimmäishintaa koskevien säännösten voimassaolon päättymiseen 31.12.2021. Luonnoksessa ehdotetaan lisäksi eräiden muiden matkakorvauksia koskevien säännösten täsmentämistä.

Akava ry pitää tärkeänä, että korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemät matkat korvataan myös jatkossa esityksessä ehdotetun mukaisesti. Matkojen korvaaminen opiskeluterveydenhuollon yksikköön tukee korkeakouluopiskelijoiden hakeutumista hoitoon tarkoituksenmukaisesti sekä pitää yllä korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja. Erityisen tärkeää tämä on esimerkiksi esityksen perusteluissakin mainituille vammaisille opiskelijoille tai seuduilla, joissa julkiset liikenneyhteydet ovat heikot.

Sairausvakuutusjärjestelmän kustannusten nousun hillitsemiseksi Akava tukee myös hallituksen esitysluonnoksen ehdotuksia 1) selkiyttää ja kirjata lakiin vakiintunut korvauskäytäntö koskien palvelusetelillä järjestetyn hoidon osalta syntyviä sosiaali- ja terveydenhuollon matkakustannuksia enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään hoitopaikkaan sekä 2) jatkaa sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishintaa koskevaa sääntelyä määräajaksi.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 10.6.2020 / VN/506/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 067/62/2020
Lausunnon päiväys 5.8.2020
Laatija Hanna-Maija Kause

Lue lisää aiheesta