Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työaikalain muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle kannattavansa ehdotettuja muutoksia työaikalakiin eikä Akavalla ole niihin huomauttamista.

15.6.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi työaikalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työaikalain säännöstä, jossa säädetään mahdollisuudesta poiketa työehtosopimuksella lain muutoin pakottavista säännöksistä.

Työaikarikkomuksia koskevaan säännökseen ehdotetaan lisättäväksi hätätyösäännöksen rikkominen.

Työaikalain (872/2019) 34 §:n 5 momentin sanamuodon mukaan valtakunnallisella työ- ja virkaehtosopimuksella saadaan poiketa 5 §:ssä säädetyistä vuorokautisen työajan rajoituksista ja 25 §:n vuorokausilepoa koskevasta säännöksestä työssä, jota tehdään vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön. Aiemmassa työaikalaissa (605/1996) poikkeuksia ei ollut rajoitettu koskemaan vain vuorokautisen työajan rajoituksia. Aiemman työaikalain voimassa ollessa valtakunnallisella työehtosopimuksella olikin sovittu mahdollisuudesta poiketa sekä vuorokautisesta että viikoittaisesta säännöllisestä työajasta kuntien pelastuslaitoksen henkilöstön työssä. Tarkoituksena on palauttaa aiemman työaikalain aikainen oikeustila. Tästä syystä työaikalakiin ehdotetaan muutettavaksi säännös mahdollisuudesta poiketa lain 5 §:n mukaisista vuorokautisen ja viikoittaisen työajan rajoituksista.

Lisäksi ehdotetaan, että työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo työaikalain 19 §:n hätätyösäännöstä, voitaisiin tuomita työaikarikkomuksesta.

Hätätyösäännöksen rikkomisen lisääminen työaikalain rangaistussäännökseen on Akavan mielestä perusteltua, koska aiemmin voimassa ollut työaikalaki kattoi myös hätätyön rikkomisen tilanteet.

Akava kannattaa ehdotettuja muutoksia työaikalakiin eikä Akavalla ole niihin huomauttamista.

Kannisto Miia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 7.5.2021, VN/728/2021
Lausunnon diaarinumero 079/62/2021
Lausunnon päiväys 15.6.2021
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta