Akavan lausunto luonnoksesta HE eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Lausunnossaan valtiovarainministeriölle Akava kannattaa toimia, joiden avulla voidaan estää mahdollisuuksia kiertää veroja ja välttää verojen maksua silloin, kun ne tosiasiallisesti kuuluvat maksettavaksi. Sen vuoksi Akava kannattaa esitystä.

16.8.2021

Luonnos HE eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomesta saatuna tulona rajoitetusti verovelvollisille pidettäisiin palkkatuloa, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä silloin, kun ulkomaisen työnantajan palveluksessa oleva työntekijä työskentelee taloudellisena työnantajana pidettävälle työn teettäjälle siten, että työsuoritusta on pidettävä erottamattomana osana työn teettäjän Suomessa harjoittamaa toimintaa työn teettäjän työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa (taloudellinen työnantaja). Ennakkoperintälakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös taloudellisesta työnantajasta.

Esityksessä ehdotetaan, että ilmoitus- ja veronmaksumenettelyiden osalta noudatettaisiin soveltuvin osin vastaavaa menettelyä kuin nykyiseen tuloverolain 10 §:n 1 momentin 4 c kohtaan sisältyvän vuokratyösäännöksen osalta. Tätä vastaavat muutokset ehdotetaan tehtäväksi verotusmenettelystä annettuun lakiin, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin sekä tulotietojärjestelmästä annetutun lakiin. Lisäksi ehdotetaan, että tuloverolain 13 §:ssä säädetyn suomalaisella aluksella työskentelystä saatuun tuloon sovellettaisiin vastaavaa ilmoitusmenettelyä. Tätä vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi verotusmenettelystä annettuun lakiin, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin sekä tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin.

Esityksen perusteluissa todetaan, että kyse on kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun vastaisista toimista, jotka mainitaan hallitusohjelmassa.

Akavan kanta

Akava kannattaa toimia, joiden avulla voidaan estää mahdollisuuksia kiertää veroja ja välttää verojen maksua silloin, kun ne tosiasiallisesti kuuluvat maksettavaksi. Sen vuoksi Akava kannattaa esitystä.

Haluamme kuitenkin muistuttaa muutamasta tärkeästä seikasta. Suomen asukasta kohti laskettu talouskasvu on viimeisen 14 vuoden ajalta suurin piirtein pyöreä nolla. Tuottavuuden paraneminen on ollut erittäin hidasta. Väestömme vanhenee ja työikäinen väestö vähenee. Tarvitsemme monilla aloilla ulkomaista työvoimaa, mutta emme välttämättä saa sitä riittävästi, koska olemme Euroopan mittakaavassa periferia.

Haluamme erityisesti vauhdittaa talouskasvua panostamalla osaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta kykenemme luomaan sellaista uutta tuotantoa, jolla on korkea arvonlisä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme Suomeen oman alansa huippua edustavia ulkomaisia asiantuntijoita.

On tärkeää huolehtia siitä, että Suomi on verotuksellisesti kilpailukykyinen työskentelypaikka kansainvälisille asiantuntijoille. Monet heistä ovat maksaneet itse oman koulutuksensa (toisin kuin valtaosa suomalaisista) ja verojen jälkeisen palkan on annettava riittävä tuotto koulutusinvestoinnille myös Suomessa työskennellessä. Tämä ei saa unohtua hyvää tarkoittavassa taistelussa veronkiertoa vastaan.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pasi Sorjonen
pääekonomisti

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 1.7.2021/Dnro VN070/:00/2020, VN11141/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 116/62/2021
Lausunnon päiväys 12.8.2021
Laatija Pasi Sorjonen

Lue lisää aiheesta