Akavan lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)

Maa- ja metsätalousministeriölle antamassaan lausunnossa Akava kiittää kattavasta toimintaympäristön muutosten kuvaamisesta sekä selkeästä strategialuonnoksesta todeten, että toimintaympäristön kuvauksessa on nostettu hyvin esille ajankohtaiset megatrendit, mutta niiden sitominen strategiaan tulisi näkyä vahvemmin.

30.11.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)

Luku 2: Toimintaympäristö

Huomioita ja havaintoja strategialuonnoksen lukuun 2: Toimintaympäristön muutos

Akava kiittää kattavasta toimintaympäristön muutosten kuvaamisesta sekä selkeästä strategialuonnoksesta. Toimintaympäristön kuvauksessa on nostettu hyvin esille ajankohtaiset megatrendit, mutta niiden sitominen strategiaan tulisi näkyä vahvemmin. Lisäksi metsien nettonielukehityksen huomioiminen (kasvihuonekaasupäästöjen pikaennakko) strategissa jää epäselväksi.

Strategiassa on nostettu hyvin esiin kehittyvien teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia. Näiden tueksi tarvitsemme kuitenkin entistä enemmän koulutusta sekä tutkimusta. Erityisen tärkeänä Akava pitääkin esiin nousevien oppimistarpeiden sekä tiedolla johtamisen painottamista strategiassa.

Luku 3: Tahtotila

Huomioita ja havaintoja strategialuonnoksen lukuun 3.1: Visio – Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille

Akava pitää tärkeänä strategian päämäärissä esiin noussutta tiedolla johtamisen vahvistamista sekä osaamisen lisäämistä metsäalalla. Päämäärän tavoittelussa on huomioitava uudistuneen metsäalan houkuttelevuus myös tuleville sukupolville sekä TKI-panostusten kasvava merkitys.

Hyvinvointitalous on hyvä lähtökohta strategialle, jonka vuoksi myös luonnon monimuotoisuuden arvon kytkeminen vahvemmin taloudelliseen päätöksentekoon on välttämätöntä. Tämä tulisi huomioida monipuolisemmin myös strategiassa kestävyyden kokonaisvaltaisemman lähestymistavan toteutumiseksi.

Akava nostaa esille myös strategian ensimmäisen päämäärän tärkeyden, joka on pitää Suomi kilpailukykyisenä toimintaympäristönä uudistuvalla ja vastuullisella metsäalalla.

Huomioita ja havaintoja strategialuonnoksen lukuun 3.2: Strategiset päämäärät ja tavoitteet

Akava pitää tärkeänä, että strategiassa on nostettu tavoitteeksi metsienkäytön tavoitteellisuus, joka perustuu tutkittuun tietoon sekä metsänomistajien aktiivisiin päätöksiin. Lisäksi metsänomistajille ja toimijoille suunnattujen palveluiden sekä kannusteiden lisääminen on kannattavaa, niiden tukiessa aktiivista, kestävää ja monipuolista metsien käyttöä. Kannusteiden lisääminen voi lisätä myös metsäalan vetovoimaisuutta opiskelu- ja sekä työpaikkana.

Akava kiittää erityisesti tutkitun tiedon merkityksen korostamista strategian tavoitteissa. Kuten strategiassakin tuodaan esille, laadukas tutkimus, kehittyvä paikkatieto ja tiedon käytettävyys luovat tukevan pohjan tietopohjaiselle päätöksenteolle sekä ennakoinnille. Kuitenkin on huomioitava erilaisten mittarien kehittämisen merkitys toimien onnistumisen arvioinnissa. Tiedolla johtamisen ja osaamisen vahvistamisen näkökulmasta on tärkeää huolehtia, että tutkittu tieto saavuttaa houkuttelevasti ja ymmärrettävästi metsäalanammattilaisia sekä muita sidosryhmiä kuten asiantuntijoita ja yrittäjiä.

Luku 4.1 Hankesalkku ja 4.2 Kärkihankkeet

Huomioita ja havaintoja strategialuonnoksen lukuun 4.1: Hankesalkku ja 4.2: Kärkihankkeet

Pyydämme vielä kiinnittämään huomiota lukuun 4.2.3, jossa mainitaan viestinnän keskeisimpinä kohderyhminä olevan metsänomistajat sekä nuoret. Akava näkee metsänomistajien sekä nuorten roolin viestinnän kohderyhmänä erittäin tärkeänä, mutta korostaa myös tiedonvaihdon dialogista merkitystä, jossa sekä nuoret että metsänomistajat nähtäisiin viestinnän kohderyhmän sijasta myös aktiivisina tiedon tuottajina ja viestijöinä.

Lisäksi markkinaehtoisten toimintamallien nostaminen vahvemmin strategian tavoitteeksi olisi perusteltua monimuotoisuuden vahvistamisen näkökulmasta sekä sen rahoituspohjan turvaamiseksi.

Muuta kommentoitavaa

Akava kiittää laajasta sidosryhmien osallistamisesta strategian valmisteluun. Strategiassa tulisi kuitenkin näkyä vahvemmin sekä TKI-panostusten että metsäsektorin jalostusasteen nostamisen merkitys kestävämpään metsien käyttöön.

Kallio Silja
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 10.10.2022, VN/26649/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 146/62/2022
Lausunnon päiväys 14.11.2022
Laatija Silja Valta

Lue lisää aiheesta