Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Akava kannattaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle esitettyjä muutoksia ja lisäyksiä valtioneuvoston asetukseen. Akava toteaa muun muassa, että psykososiaalinen ja kognitiivinen kuormitus työssä on lisääntynyt, ja että työpaikkatason toiminnassa on pyrittävä ennakoimaan työkyvyttömyyden riskitekijöitä.

3.11.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2016 asettama kuntoutuskomitea valmisteli ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamisesta. Osa ehdotuksista koski työterveyshuollon roolin selkiyttämistä ja lainsäädännöllisiä täsmennyksiä. Marinin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti kuntoutusta kehitetään komitean ehdotusten pohjalta. Valtioneuvoston asetukseen nyt esitettävät muutokset ja lisäykset liittyvät tähän työhön.

Työterveyshuollon tehtävänä on yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kesken edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia, tukea terveellistä ja turvallista työtä ja työympäristöä sekä työyhteisön toimintaa.

Psykososiaalinen ja kognitiivinen kuormitus työssä on lisääntynyt. Työkyvyttömyyden suurimpia syitä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyteen liittyvät syyt. Näihin on puututtava ennaltaehkäisevästi tukemalla yksilön työ- ja toimintakykyä läpi työuran.

Työpaikkatason toiminnassa on pyrittävä ennakoimaan työkyvyttömyyden riskitekijöitä. Työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin, toimintaterapeutin, puheterapeutin ja ravitsemusterapeutin sekä sosiaalialan asiantuntijoiden osaaminen on tunnistettava vahvemmin osana moniammatillisuutta. Ammattiryhmien osaamista ja yhteistyötä on hyödynnettävä työterveyshuollossa nykyistä paremmin.

Työhön paluun tukemiseen ja työssä selviytymiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota ja työnantajille suunnattua neuvontaa ja ohjausta on vahvistettava. On tärkeää, että työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyö on sujuvaa ja tiivistä. Työterveyshuollon on sovitettava yhteen työkykyyn ja työhön paluuseen liittyviä hoito- ja kuntoutustoimenpiteitä ja seurattava ja arvioitava toimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta.

Pitkällä aikavälillä työterveyshuollon ennaltaehkäisevä työ ja työhön paluun tukemiseen liittyvät toimet hillitsevät terveydenhuollon ja työkyvyttömyyden kasvavia kustannuksia ja pidentävät työuria.

Akava kannattaa esitettyjä muutoksia ja lisäyksiä valtioneuvoston asetukseen.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 28.9.2021/Dnro VN/22989/2021, VN/22980/2021-STM-1
Lausunnon diaarinumero Dnro 138/62/2021
Lausunnon päiväys 18.10.2021
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta