Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella”

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella” muun muassa, että työelämässä tekoäly korvaa ensi sijassa yksittäisiä työtehtäviä, ei kokonaisia ammatteja. Tämä vapauttaa työntekijöiden resursseja sellaiseen, mihin kone ei pysty. Muutoksen seurauksena tuottavuus paranee, mutta työntekijöiden osaamista tarvitaan kuitenkin edelleen. Akava nostaa esiin kysymyksiä osaamisesta: kenen...

3.12.2018

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella” muun muassa, että työelämässä tekoäly korvaa ensi sijassa yksittäisiä työtehtäviä, ei kokonaisia ammatteja. Tämä vapauttaa työntekijöiden resursseja sellaiseen, mihin kone ei pysty. Muutoksen seurauksena tuottavuus paranee, mutta työntekijöiden osaamista tarvitaan kuitenkin edelleen. Akava nostaa esiin kysymyksiä osaamisesta: kenen vastuulla on se, että työntekijät oppivat uusia taitoja, tehtäviä ja ehkäpä kokonaan uuden ammatin? Onko vastuu työntekijällä itsellään, onko se yhteiskunnalla vai onko se työnantajalla? Akava huomauttaa, että työelämän lainsäädäntöä, sosiaaliturvaa ja koulutusjärjestelmää on uudistettava niin, että ne vastaavat paremmin yhä monimuotoistuvan työn ja alustatalouden haasteisiin.
Asia:  VM057:00/2018 VM/2527/00.01.00.01/2017

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella”

Lausunto on annettu sähköisen lausuntopalvelun kautta.

Lausunnonantajan lausunto

Kirjoittakaa luonnosta koskevat yleiset kommenttinne tähän:

Kirjoittakaa kohtaa 1 koskevat kommenttinne tähän:

Kirjoittakaa kohtaa 2 koskevat kommenttinne tähän:

Kirjoittakaa kohtaa 3 koskevat kommenttinne tähän:

Kirjoittakaa kohtaa 4.1 koskevat kommenttinne tähän:

Kirjoittakaa kohtaa 4.2 koskevat kommenttinne tähän:

Kirjoittakaa kohtaa 4.3 koskevat kommenttinne tähän:

Kirjoittakaa kohtaa 4.4 koskevat kommenttinne tähän:

Työelämässä tekoäly korvaa ensi sijassa yksittäisiä työtehtäviä, ei kokonaisia ammatteja. Tämä vapauttaa työntekijöiden resursseja sellaiseen, mihin kone ei pysty. Muutoksen seurauksena tuottavuus paranee, mutta työntekijöiden osaamista tarvitaan kuitenkin edelleen. Työt työpaikkatasolla ovat ennemminkin murroksessa kuin loppumassa.

Tulevaisuuden ammateissa korostuvat matemaattiset taidot, luovuus ja koneiden käyttömahdollisuuksien ymmärtäminen riippumatta toimialasta tai tutkinnosta. Työn murros merkitsee useimmille työn järjestämistavan muuttumista ja uusien taitojen oppimista. Joillekin työn murros tarkoittaa kuitenkin myös aivan uuden ammatin opettelemista. Molempia tilanteita yhdistää vaatimus uuden oppimisesta.

Työelämässä tarvittavien uusien osaamisten osalta meidän on esitettävä kysymys siitä, kenen vastuulla on se, että työntekijät oppivat uusia taitoja, tehtäviä ja ehkäpä kokonaan uuden ammatin? Onko vastuu työntekijällä itsellään, onko se yhteiskunnalla vai onko se työnantajalla?

Työmarkkinoiden muutokseen ja osaamiseen vastaamiseksi meidän on laadittava kansallinen osaamisstrategia, jossa kuvataan miten muutamme koulutusjärjestelmäämme vastaamaan tekoälyaikakauden haasteisiin ja toisaalta miten uudistamme järjestelmää siten, että se tukee työuran aikaista jatkuvaa oppimista jo työelämässä olevien osalta.

Osaamisen kehittämisen osalta viittaamme myös TEM:n tekoälytyöryhmän työhön: Tekoälyajan työ – Neljä näkökulmaa talouteen, työllisyyteen, osaamiseen ja etiikkaan -raporttia (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/2018).

Kirjoittakaa kohtaa 4.5 koskevat kommenttinne tähän:

Selonteossa on otettu esiin alustatalouden vaikutus kilpailukykyyn. Työn ja työelämän murroksessa ja muutoksessa digitaaliset alustat luovat uusia ansaintamahdollisuuksia asiantuntijoille, joskin niitä hyödynnetään vielä varsin vähän. Vain 0,3% suomalaisista sai vähintään ¼ ansioistaan digialustojen kautta vuonna 2017. Ilmiö on siten vielä marginaalinen mutta kasvussa. Akavan jäsenistä 33 % on kiinnostunut yhdistämään alustan kautta tehtävää työtä palkkatyöhön. Tulevaisuudessa on huomioitava myös julkisen sektorin toiminnan mahdollinen siirtyminen yhä enemmän alustoille. Tämä edellyttää uusia valmiuksia sekä työntekijöiltä että kansalaisilta.

Alustatalous vaatii työntekijän näkökulmasta pelisääntöjä. Kansallisella ja EU-tasolla on selvennettävä, milloin työsuhteen tunnusmerkistö alustatyössä täyttyy sekä miten eri osapuolten vastuut, velvoitteet ja oikeudet toteutuvat.

Työelämän lainsäädäntöä, sosiaaliturvaa ja koulutusjärjestelmää on uudistettava niin, että ne vastaavat paremmin yhä monimuotoistuvan työn ja alustatalouden haasteisiin.

Vuorenkoski Vesa

Akava ry

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö: VM057:00/2018 VM/2527/00.01.00.01/2017
Lausunnon diaarinumero Dnro 112/62/2018
Lausunnon päiväys 31.10.2018
Laatija Vesa Vuorenkoski

Lue lisää aiheesta