Akavan lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava pitää ehdotusta asetuksen 19 §:n muuttamisesta perusteltuna ja kannattaa esitettyä ehdotusta uudesta 22 a §:stä. Akavan keskeisenä tavoitteena on, että Suomen osaamistasoa nostetaan ja jokaiselle nuorelle varmistetaan toisen asteen tutkinto. Akava pitää tärkeänä, että tutkintovientitoimikunnan työhön voi osallistua nyt esitettyjen tahojen lisäksi myös muita asiantuntijajäseniä.

4.11.2021

Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Lausunto koskien ehdotusta asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Akava pitää esitettyä ehdotusta perusteltuna. Asetusehdotuksessa muutettaisiin määräaikaisesti ammatillisesta koulutuksesta annettua asetuksen 19 §:ää kolmen vuoden ajaksi niin, että että oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen määrään vaikuttaisi korottavana tekijänä se, jos oppisopimuskoulutuksessa oleva olisi oppisopimuksen aloituspäivänä alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa.

Akavan keskeisenä tavoitteena on, että Suomen osaamistasoa nostetaan ja jokaiselle nuorelle varmistetaan toisen asteen tutkinto. Se antaa parhaat edellytykset työelämään ja jatko-opintoihin. Tästä näkökulmasta koulutuskorvauskokeilussa on perusteltua painottaa valittua kohderyhmää. Samalla tulee kuitenkin varmistaa, että nuorille tarjottu oppisopimuskoulutus on laadukasta eli siihen sisältyy nuoren henkilökohtaisia tarpeita vastaava määrä opetusta ja ohjausta.

Lausunto koskien ehdotusta uudesta 22 a §:stä

Akava kannattaa esitettyä ehdotusta. Siinä ammatillisesta koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 22 a §, jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta.

Akava pitää tärkeänä, että tutkintovientitoimikunnan työhön voi osallistua nyt esitettyjen tahojen lisäksi myös muita asiantuntijajäseniä. Lisäksi toimikunnan yhteyksiä muihin koulutusvientitoimijoihin tulee kirkastaa. Tavoitteena tulee olla, että kaikille koulutuksen järjestäjille voidaan taata yhdenvertaiset edellytykset koulutusvientiin niin eri koulutusasteiden välillä kuin sisälläkin.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 6.10.2021, VN/24935/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 140/62/2021
Lausunnon päiväys 1.11.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta