Akavan lausunto: Luonnos Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Akava toteaa ulkoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta muun muassa, että hallituskauden alussa hallituksen tasa-arvo-ohjelma laadittava mahdollisimman pian varsinaisen hallitusohjelman valmistuttua. Akava huomauttaa, sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tulee ulottua kaikkien toimintasektoreiden ja hankkeiden läpi. Akava kiinnittää lisäksi huomiota työelämän tasa-arvoon, erityisesti palkkatasa-arvoon,...

14.9.2018

Akava toteaa ulkoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta muun muassa, että hallituskauden alussa hallituksen tasa-arvo-ohjelma laadittava mahdollisimman pian varsinaisen hallitusohjelman valmistuttua. Akava huomauttaa, sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tulee ulottua kaikkien toimintasektoreiden ja hankkeiden läpi. Akava kiinnittää lisäksi huomiota työelämän tasa-arvoon, erityisesti palkkatasa-arvoon, sekä ehdottaa perhevapaajärjestelmän uudistamista, jotta työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on helpompaa. Naisten osallistumista poliittiseen päätöksentekoon pitää edistää.

Akavan lausunto: Luonnos Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Hallitusohjelmat

Hallitusohjelmien tasa-arvokirjaukset ovat olleet lähinnä julistavia ja toteavia. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmat ovat olleet kattavia, mutta kunnianhimon ja konkretian tasoa tulee nostaa. Hallituskauden alussa on hallituksen tasa-arvo-ohjelma laadittava mahdollisimman pian varsinaisen hallitusohjelman valmistuttua, jotta toimintakausi pystytään käyttämään nykyistä tehokkaammin toimenpiteiden ja hankkeiden toteuttamiseen ja jalkauttamiseen.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tulee ulottua kaikkien toimintasektoreiden ja hankkeiden läpi. Tätä kehitystä tukee kaikin tavoin vahvistaa ja lisätä tähän kohdistuvaa koulutusta.

Hallituksen tulee myös määrätietoisesti edistää sukupuolitietoista budjetointia sekä budjetin sukupuolivaikutusten arviointia.

Koulutus

Tasa-arvonäkökulman nostaminen osaamisen kehittämisen, sen mahdollistamisen ja ylläpitämisen osalta vaatii erityistä huomioita osaamisvaatimusten ja työurien sirpaloituessa.

Työelämän tasa-arvo

Sukupuolten välinen palkkaero

Segregaation purkaminen vaatii pitkäkestoisia ja monialaisia toimenpiteitä.  Eri hankkeiden ja toimenpideohjelmien vaikuttavuus tulisi arvioida. Toimenpiteiden tulisi olla vaikuttavuudeltaan koko elinkaaren mittaisia, poikkihallinnollisia ja usean hallitusohjelman sekä samapalkkaohjelman mittaisia, joihin osapuolet pystytään sitouttamaan.

Samapalkkaohjelman sisältöä ja rakennetta on uudistettava ja vahvistettava toimijoiden, hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä. Toiminta- ja neuvotteluympäristö on muuttunut ja muuttuu merkittävästi ja tämän vaikutukset tulee huomioida.

Työelämän tasa-arvon ja samapalkkaisuuden osalta -paitsi segregaation vähentämiseen -tulee myös määrätietoisesti vaikuttaa työpaikoilla syntyvään palkkaepätasa-arvoon tasa-arvosuunnitelmien ja erityisesti palkkakartoitusten tehokkaamman implementoinnin osalta sekä palkka-avoimuuteen vaikuttavien toimenpiteiden lisäämisellä.

Työ ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Perhevapaajärjestelmä tulee uudistaa. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti monimuotoisiin työsuhteisiin ja perheiden mahdollisuuksiin yhdistää joustavasti työ- ja perhe-elämää.

Naisten osallistuminen poliittiseen ja julkiseen päätöksentekoon

Kuten raportista käy ilmi, naisten osuus eduskuntavaali- ja kunnallisvaaliehdokkaista on vähän alle 40 prosenttia. Erityisesti puolueiden on kiinnitettävä huomiota tasapuoliseen ehdokasasetteluun eri vaaleissa. On kiinnitettävä huomiota myös siihen, että vaalirahoituksen nyt havaittavissa oleva sukupuolittainen vinouma ei vaikeuttaisi naisten poliittista osallistumista.

Valmisteltavana on parhaillaan muutos sairausvakuutuslakiin, jonka mukaan kunnallisen tai maakunnallisen luottamustoimen hoitamista ei enää pidettäisi ansiotyönä, joka aiheuttaa vanhempainpäivärahan maksamisen vähimmäismääräisenä. Muutos on sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta kannatettava.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja

Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 21.6.2018/Dnro HEL7M1371-2
Lausunnon diaarinumero Dnro 082/62/2018
Lausunnon päiväys 31.8.2018
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta