Akavan lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta muun muassa, että opiskelijapalautteen kerääminen on tärkeää ammatillisen koulutuksen laadun takaamiseksi ja se tulee tehdä huolella. On välttämätöntä, että rahoitusperusteena on ehdotetusti määrän lisäksi myös vastausten sisältö. Opiskelijapalautteen kysymyspatteristo vaatii vielä lisävalmistelua...

26.6.2018

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta muun muassa, että opiskelijapalautteen kerääminen on tärkeää ammatillisen koulutuksen laadun takaamiseksi ja se tulee tehdä huolella. On välttämätöntä, että rahoitusperusteena on ehdotetusti määrän lisäksi myös vastausten sisältö. Opiskelijapalautteen kysymyspatteristo vaatii vielä lisävalmistelua ja täsmennyksiä, jotta sen avulla kerättyyn tietoon ei jää tulkinnanvaraisuutta. Akava edellyttää, että ammatillisen koulutuksen rahoitukseen vaikuttavien kysymysten joukossa on selvemmin opetukseen, opintojen ohjaukseen sekä erityiseen tukeen liittyviä kysymyksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Opiskelijapalautteen kerääminen on tärkeää ammatillisen koulutuksen laadun takaamiseksi ja se tulee tehdä huolella. On välttämätöntä, että rahoitusperusteena on ehdotetusti määrän lisäksi myös vastausten sisältö.
  • Lausuttavana oleva opiskelijapalautteen kysymyspatteristo vaatii vielä lisävalmistelua ja täsmennyksiä, jotta sen avulla kerättyyn tietoon ei jää tulkinnanvaraisuutta.
  • Akava edellyttää, että ammatillisen koulutuksen rahoitukseen vaikuttavien kysymysten joukossa on selvemmin opetukseen, opintojen ohjaukseen sekä erityiseen tukeen liittyviä kysymyksiä.
  • Vähintään päättökyselyn kysymys numero 5 tulee muuttaa rahoitusperusteiseksi kysymykseksi. Kaikkien kysymysten muuttamista rahoitusperusteisiksi tulee harkita, tarvittaessa erilaisin painokertoimin.

 

Akava pitää opiskelijapalautteen keräämistä tärkeänä. Sen avulla saatavalla tiedolla voidaan kehittää koulutusta sekä hallita sen laatua. On välttämätöntä, että koulutuksen rahoituksen perusteena olevat kysymykset ovat selkeitä, eikä niihin jää tulkinnanvaraisuutta. Akava pitää tärkeänä, että kysymysten ohessa on seliteosa. Siitä huolimatta nyt lausuttavana oleva kysymyspatteristo vaatii vielä lisävalmistelua.

Ammatillisen koulutuksen reformin onnistuminen riippuu paljolti opiskelijoiden riittävästä opetuksesta, ohjauksesta ja tuesta. Akava edellyttää, että rahoituksen perusteena olevien kysymysten joukossa on selvemmin opetukseen, opintojen ohjaukseen sekä erityiseen tukeen liittyviä kysymyksiä.

Erityisesti opiskelijoiden tieto erilaisista jatko-opiskelumahdollisuuksista on tärkeä. Tästä näkökulmasta erityisesti päättökyselyn kysymys nro 5 (”Sain riittävästi opinto-ohjausta ammatilliseen jatkosuunnitelmaani (liittyen työelämään ja/tai jatko-opintoihin)”) on keskeinen, ja se tulee muuttaa rahoitusperusteiseksi. Opinto-ohjauksesta ja sen riittävästä määrästä on säädetty, joten kysymys liittyy olennaisesti opiskelijan oikeuteen saada riittävät opiskelu- ja uravalmiudet ja näin koko ammatillisen koulutuksen laadun takaamiseen.

Opiskelijakysely on laaja, mutta vain osa kysymyksistä toimii rahoituksen perusteena. Akava suhtautuu varauksella siihen, ohjaako kysely riittävästi koulutuksenjärjestäjiä kehittämään omaa toimintaansa. Kaikkien kysymysten muuttamista rahoitusperusteisiksi tuleekin harkita, tarvittaessa erilaisin painokertoimin.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyyntö 17.4.2018/Dnro OKM/15/010/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 055/62/2018
Lausunnon päiväys 8.5.2018
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta