Akavan lausunto Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Akava pitää erittäin kannatettavana strategiassa esiin nostettua ajatusta biotalouden vihreän siirtymän TKI-ohjelmasta ja toteaa muun muassa, että strategia on monipuolinen sekä kattava ja se nostaa esiin keskeisiä biotalouden kehittämiskohteita.

13.1.2022

Lausuntopyyntö Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

Akava ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä.

Akavan näkemyksen mukaan strategia on monipuolinen sekä kattava ja se nostaa esiin keskeisiä biotalouden kehittämiskohteita. Strategian valmistelussa on huomioitu laajasti eri kestävän kehityksen muita strategioita ja lähtökohdaksi on otettu muun muassa Suomen tavoitteet hiilineutraaliudesta vuonna 2035 sekä monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisestä. Näin biotalousstrategia nivoutuu mielekkääksi osaksi Suomen pyrkimyksiä kohti kestävämpää tulevaisuutta, eikä ole päällekkäinen tai vastakkainen muiden tavoitteiden kanssa.

On tärkeää, että strategiassa korostetaan vahvan osaamis- ja teknologiaperustan merkitystä sekä tuodaan esiin monipuolisesti kiertotalousajattelua. Kuten strategiassa on hyvin tunnistettu, on biotaloudessakin syytä tähdätä korkeamman arvonlisän tuotteiden tuottamiseen. Kilpailukykyisen toimintaympäristön osalta biotalousstrategiassa voitaisiin neuvonnan ja investointien rahoittamisen lisäksi ottaa tavoitteeksi vahvemmin biotalousalan viennin edistäminen. Suomessa on jo nyt maailmanluokan biotalousosaamista, mutta kotimarkkina on suhteellisen pieni, eivätkä biotalousalan pk-sektorin yritykset ole toistaiseksi kyenneet merkittävissä määrin kasvamaan Suomen ulkopuolelle.

Metsäsektorin osalta arvonlisän luomisessa on hyvin tunnistettu myös digitalisaation mahdollisuudet. Kaikilla biotalousaloilla on mahdollisuus luonnossa tapahtuvien tuotantoprosessien viemiseen prosessien, päästöjen ja tuotteiden laadun reaaliaikaista seurantaa. Tällä voidaan saavuttaa merkittäviä tuottavuushyötyjä. Strategiassa olisi hyvä korostaa teollisen puurakentamisen edistämisen keinoja mm. lainsäädännöllä ja kaavoituksella.

Akava pitää erittäin kannatettavana strategiassa esiin nostettua ajatusta biotalouden vihreän siirtymän TKI-ohjelmasta. Myös geenitekniikan mahdollisuudet on syytä huomioida, joten Akava kannattaa strategian linjausta siitä, että lainsäädännön tulee mahdollistaa geenivarojen monipuolinen hyödyntäminen ja jalostusprosessien tehostaminen (mm. NGT-teknologiat).

Kuten strategiassa tuodaan esiin on tärkeää lisätä maa- ja elintarviketeollisuudessa kasvispohjaista korkean lisäarvon tuotantoa. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että perinteinen alkutuotanto säilyy vielä pitkään ruoantuotannon valtavirtana, jolloin kotimaisen pelto- ja kotieläintalouden toimintaympäristöä on syytä kehittää. Myös maataloussektorissa on paljon mahdollisuuksia arvonlisän kasvattamiseen digitalisaation avulla.

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 1.11.2021, VN/13261/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 150/62/2021
Lausunnon päiväys 7.12.2021
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta