Akavan lausunto Taiteilija-allianssi Suomeen -selvityksestä

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että Allianssi-malli on kiinnostava avaus ja mahdollisuus parantaa monimuotoista työtä tekevien turvaa ja toimeentuloa. Kokeilun kohderyhmänä on taiteilijoita, joilla ei pääosin ole työsuhdetta. Akava korostaa eri taiteen alojen yhdenvertaisen kohtelun tärkeyttä.

20.4.2020

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että Allianssi-malli on kiinnostava avaus ja mahdollisuus parantaa monimuotoista työtä tekevien turvaa ja toimeentuloa. Kokeilun kohderyhmänä on taiteilijoita, joilla ei pääosin ole työsuhdetta. Akava korostaa eri taiteen alojen yhdenvertaisen kohtelun tärkeyttä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Taiteilija-allianssi Suomeen -selvityksestä

Kysymykset

1. Miten arvioitte selvityksen tuloksia ja ehdotuksia yleisesti?

Allianssi-mallin tarkoituksena on tuoda yhtäjaksoisessa työsuhteessa ja freelancerina tehty työ lähemmäksi toisiaan oikeuksien ja velvoitteiden osalta. Tämä tapahtuu luomalla työttömyyden varalta väliaikainen työsuhteen tuoma turvaverkko allianssiyhtiön muodossa. Selvityksessä esitetään aluksi kolmen vuoden kokeilua kriteerit täyttävälle valikoidulle joukolle taiteilijoita.

Allianssi-malli on kiinnostava avaus ja mahdollisuus parantaa monimuotoista työtä tekevien turvaa ja toimeentuloa. Kokeilun kohderyhmänä on taiteilijoita (näyttelijät, tanssijat ja muusikot), jotka työskentelevät pääosin itsensätyöllistäjänä, freelancerina tai apurahalla.

2. Miten arvioitte allianssin työsuhdetta, työntekijäasemaa ja työnantaja-asemaa?

Freelancer-taiteilija voi saada toimeentulonsa työsuhteesta tai useasta eri lähteestä. Taiteilijan työelämä muodostuu eri pituisista töistä, projekteista ja toimeksiannoista, jotka voivat olla peräkkäin, päällekkäin tai limittäin. Freelancereilta puuttuvat työsuhteen mukana tulevat etuudet ja palvelut, joita työsuhteessa tehty työ tarjoaa, esim. työterveyspalvelut sekä työntekijän osaamisen kehittäminen.

Akava jakaa selvityksessä esitetyn huolen siitä, täyttävätkö allianssin työsuhteet työsopimuslain mukaisen työsuhteen tunnusmerkistön. Riskinä on, että allianssi-malli luo keinotekoisia työsuhteita.

3. Miten arvioitte allianssitaiteilijoiden valintaa, työn tekemistä ja työsuhteen päättämistä?

Kokeilun kohderyhmänä on taiteilijoita, joilla ei pääosin ole työsuhdetta. Allianssimallissa organisaatio tarjoaa jatkuvan työsuhteen ja pyrkii lisäämään taiteilijoiden mahdollisuuksia jatkuvaan työskentelyyn ilman työttömyyskausia. Käytännössä allianssi tarjoaa puitteet ja myös luo mahdollisuuden tai velvoitteen osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Se velvoittaa myös hakemaan aktiivisesti uusia töitä tai apurahoja.

4. Miten arvioitte allianssin suhdetta eläke-, sosiaali- ja työttömyysturvaan sekä verotukseen?

Taiteilijoiden sosiaaliturvaan on kiinnitettävä huomiota. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on huomioitava monimuotoista työtä tekevät itsensätyöllistäjät. Allianssin ollessa työnantaja ja taiteilijoiden ollessa siten työsuhteessa määräytyisi sosiaaliturva sen mukaisesti työntekijän statuksen kautta vähentäen epävarmuutta.

Eläketurvan puolella työeläkejärjestelmä ei muodosta estettä sille, että työtä tehdään monella eri tavoin. Taiteilijat voivat kuulua eri työeläkelakien piiriin vuorotellen tai jopa samanaikaisesti. Rinnakkainen vakuuttaminen eri tavoin tehdyistä töistä ei aiheuta työeläkejärjestelmässä ongelmia, kunhan TyEL:n mukaan vakuutetaan vain työsuhteessa tehtyä työskentelyä. Valinta sovellettavasta työeläkelaista perustuu työsopimuslain mukaiseen työsuhteen määritelmään. Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia asiasta keskenään toisin. Selvityksen lähtökohtana on, että allianssi-mallissa työ on työsuhteessa tehtyä työtä.

Apurahatyöskentely vakuutetaan voimassa olevan lain mukaan MYEL:n mukaisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela). Kokeilu, jossa taiteilijan apurahatyöskentely vakuutettaisiin työsuhteessa tehtynä työnä, vaatisi lain muutoksen ja sillä olisi vaikutuksia myös Melan toimintaan.

Työttömyysturvassa työttömän on oltava joko työsuhteessa tai yrittäjä ja vakuutettava itsensä jommassakummassa työttömyyskassassa. Allianssi-malli luo turvaa monimuotoista työtä tekeville työttömyyden varalta työsuhteen muodostumisen kautta.

Akava korostaa, että eläkelainsäädäntöön liittyvät muutokset valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Tuloverotuksen osalta allianssi-malli on varsin selkeä, sillä työ järjestetään työsuhteiseksi ja verotus sen mukaan.

5.  Miten arvioitte allianssin vaikutuksia työmarkkinoihin sekä yritysten väliseen kilpailuun?

Nähtäväksi jää, mikä vaikutus allianssi-mallilla on työn hintaan ja taiteilijoiden työmahdollisuuksiin. Jos allianssi ottaa ohjelmatoimiston roolin ja alkaa myymään taiteilijoiden tuotantoa, on sillä vaikutusta työmarkkinoihin.

6.  Miten arvioitte allianssin rahoitusta?

Kokeilu edellyttää vajaa kuuden miljoonan euron valtionrahoitusta. Rahoitusosuus on riittämätön. Suurempi budjetti mahdollistaisi myös muiden taiteen alojen ottamisen mukaan kokeiluun. Siten saataisiin kattavammin tietoa kokeilusta ja sen vaikutuksista.

7. Miten arvioitte kokeilua, sen mahdollista laajentamista muihin taiteen ammattialoihin ja edellytyksiä pysyväksi järjestelmäksi?

Kokeilussa pitäisi olla yhdenvertaisesti mukana kaikki taiteen alat joko yhteen ja samaan allianssiin tai kahteen erilliseen. Pysyvän järjestelyn luominen edellyttää kokeilun tulosten huolellista arviointia.

8. Miten arvioitte allianssin suhdetta perustuslaissa säädettyyn yhdenvertaisuuteen sekä eri työntekemisen muotojen ja alojen tasapuolisuuteen?

Akava korostaa eri taiteen alojen yhdenvertaisen kohtelun tärkeyttä. Ehdotettu kokeilu jättää ulkopuolelle kuvataiteilijat, säveltäjät ja kirjailijat.

9. Mitä muita huomioita teillä on?

Allianssi tarjoaa mahdollisuuden monimuotoista työtä tekevälle keskittyä varsinaiseen luomistyöhön, uran ja osaamisen kehittämiseen ja ennakoivaan suunnitteluun sekä kouluttautumiseen. Kokeilu tarjoaa eräänlaisen vaihtoehdon apurahatyöskentelyyn, mutta on pitkäkestoisempaa kuin mitä apurahat yleisesti ovat, mikä auttaa elämän ja töiden ennakoinnissa. Tämä ehkäisee osaltaan työelämän epävarmuutta ja parantaa työhyvinvointia.

Anu Tuovinen
Akava ry

Lausuntopyyntö 12.2.2019, OKM/37/040/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 022/62/2019
Lausunnon päiväys 28.3.2019
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta