Akavan lausunto Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä selvittäneiden selvityshenkilöiden ehdotuksista

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle muun muassa, että työyhteisöetuus ei nähdäksemme ole tarpeellinen lisä Työllisyysrahaston palvelu- tai etuusvalikoimaan, ja että Työllisyysrahaston verkostoyhteistyötä muiden koulutustoimijoiden suuntaan on kannattavaa lisätä.

25.11.2021

Lausuntopyyntö Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä selvittäneiden selvityshenkilöiden ehdotuksista

Kysymykset

Miten ehdotus tukee jatkuvaa oppimista ja osallistumista lyhytkestoiseen koulutukseen työuran aikana ja irtisanomistilanteessa?

Miten ehdotus edistää aikuiskoulutustuen kohdentumista työelämän muutoksen edellyttämällä tavalla?

Miten ehdotus täydentää tai suhteutuu olemassa oleviin jatkuvaa oppimista tukeviin palveluihin ja niitä tarjoaviin toimijoihin?

Työyhteisöetuus ei mielestämme ole tarkoituksenmukainen lisä nykyisiiin oppimista tukeviin palveluihin tai etuuksiin. Osaamisen tai työkyvyn kehittämisen tarpeet ovat useimmiten, elleivät jopa aina, hyvin yksilöllisiä. Esitys aiheuttaisi lisää kustannuksia sekä sirpaloittaisi osaamisen kehittämisen tarjontaa yhä lisää. Lisäksi täytyisi arvioida nykyisten jo olemassa olevien etuuksien toimivuus ennen kuin luodaan uusia etuusmalleja.

Miten arvioitte ehdotuksen edellyttämän investoinnin vaikuttavuutta työllisyyden ja tuottavuuden näkökulmasta?

Arviomme mukaan esityksellä ei kustannustehokkuusmielessä ole saavutettavissa tavoiteltuja hyötyjä.

Muuta työyhteisöetuutta koskevasta ehdotuksesta, esimerkiksi miten työyhteisöetuus sopii Työllisyysrahaston palveluvalikoimaan tai toteuttaa aikuiskoulutustuen perustavoitteita?

Työyhteisöetuus ei nähdäksemme ole tarpeellinen lisä Työllisyysrahaston palvelu- tai etuusvalikoimaan.

Kysymykset

Miten ehdotus tukee jatkuvaa oppimista ja osallistumista lyhytkestoiseen koulutukseen työuran aikana ja irtisanomistilanteessa?

Miten ehdotus edistää aikuiskoulutustuen kohdentumista työelämän muutoksen edellyttämällä tavalla?

Miten ehdotus täydentää/suhteutuu olemassa oleviin jatkuvaa oppimista tukeviin palveluihin ja niitä tarjoaviin toimijoihin?

Miten arvioitte ehdotuksen edellyttämän investoinnin vaikuttavuutta työllisyyden ja tuottavuuden näkökulmasta?

Miten arvioitte ehdotuksen yhteensopivuutta suhteessa aikuiskoulutustuen nykyiseen palveluvalikoimaan ja miten arvioitte sen toteuttavan aikuiskoulutustuen perustavoitteita?

Kysymykset

Miten arvioitte tämän ehdotuksen tukevan jatkuvaa oppimista ja osallistumista täydennyskoulutukseen?

Miten arvioitte esitettävän investoinnin vaikuttavuutta?

Onko teillä muuta lausuttavaa tästä ehdotuksesta?

Työllisyysrahaston verkostoyhteistyötä muiden koulutustoimijoiden suuntaan on kannattavaa lisätä. Kokonaan toinen kysymys on se, tarvitaanko tähän työhön rahastolle uutta resurssia, vai olisiko yhteistyön parantaminen mahdollista nykyresurssien paremmalla organisoimisella. Nykyistä laajempi osallistuminen eri osaamisen kentän foorumeille on kannatettavaa ja samaten tietoaineistojen tehokas hyödyntäminen.

Kysymykset

Miten arvioitte tämän ehdotuksen tukevan jatkuvaa oppimista ja osallistumista täydennyskoulutukseen?

Suomessa on useita työyhteisöjä, joissa työkielenä on englanti ja joissa yhtä lailla voi olla tarvetta osaamisen päivittämiselle. Vieraskielisten palveleminen myös edistää ulkomaisen työvoiman koulutusmahdollisuuksia ja pysyvyyttä Suomessa. Palveluita pitäisi ilman muuta olla riittävässä laajuudessa saatavissa englannin kielellä myös Työllisyysrahastosta.

Miten arvioitte esitettävän investoinnin vaikuttavuutta?

Onko teillä muuta lausuttavaa tästä ehdotuksesta?

Kysymykset

Miten arvioitte tämän ehdotuksen tukevan jatkuvaa oppimista ja osallistumista täydennyskoulutukseen?

Ehdotus tukee jatkuvaa oppimista mikäli se parantaa yrittäjien mahdollisuuksia aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen.

Miten arvioitte esitettävän investoinnin vaikuttavuutta?

Onko teillä muuta lausuttavaa tästä ehdotuksesta?

Nykyinen tapa on tehdyn arvion mukaan selkeästi ollut ongelmallinen. Opintopisteiden tarkastelu kohdistuu tulojen alenemaa suoremmin siihen mitä halutaan mitata eli opiskeluun. Ehdotus on kannatettava.

Kysymykset

Miten arvioitte tämän ehdotuksen tukevan jatkuvaa oppimista ja osallistumista täydennyskoulutukseen?

Ehdotus olisi omiaan tukemaan jatkuvan oppimisen tavoitteita myös kansainvälistymisen näkökulmasta. Esitys laajentaisi tuettavien opintojen piiriä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Miten arvioitte esitettävän investoinnin vaikuttavuutta?

Onko teillä muuta lausuttavaa tästä ehdotuksesta?

7. Muuta lausuttavaa selvityshenkilöiden raportista tai siinä esitetyistä ehdotuksista

 

Akava ry – Heikki Taulu

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 6.10.2021, VN/27116/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 141/62/2021
Lausunnon päiväys 19.11.2021
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta