Akavan lausunto työryhmän mietinnöstä julkisuuslain ajantasaistamisesta

Akava katsoo lausunnossaan oikeusministeriölle, että työeläkejärjestelmän ja sen toimijoiden erityispiirteet on tarpeellista ottaa huomioon. Julkisen vallan käytön käsite on oikeuskäytännössä vakiintunut ja nykyinen julkisuuslain soveltamisala on työeläkejärjestelmässä selkeä.

22.2.2024

Työryhmän mietintö julkisuuslain ajantasaistamisesta

Yleisperustelut sekä suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Huomionne yleisperusteluista sekä suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys -jaksosta (mietinnön jaksot 2-5 ja 10)?

Soveltamisalan laajentamista koskevat ehdotukset

Miten arvioitte vaikutuksia, joita seuraa mietinnössä ehdotetun julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta julkisen hallintotehtävän hoitamiseen kokonaisuudessaan? Onko mietinnössä jäänyt tältä osin tunnistamatta joitakin erityisiä vaikutuksia, jotka liittyvät organisaationne erityispiirteisiin?

Miten arvioitte vaikutuksia, joita seuraa mietinnössä ehdotetun julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta julkisyhteisön määräysvallassa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin? Onko mietinnössä jäänyt tältä osin tunnistamatta joitakin erityisiä vaikutuksia, jotka liittyvät organisaationne erityispiirteisiin?

Minkälaisia erilaisia turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia arvioitte mietinnössä ehdotetulla julkisuuslain soveltamisalan laajentamisella olevan? Ovatko voimassa olevan julkisuuslain salassapitoperusteet riittävät suojaamaan tietoja, joita on ehdotuksen mukaan soveltamisalan piiriin uutena tai laajemmin tulevien toimijoiden hallussa? Onko organisaatiollanne hallussa tietoja, joiden salassapito olisi välttämätöntä esimerkiksi turvallisuusnäkökohtien vuoksi eikä niiden salassapito ole mahdollista voimassa olevassa laissa tai erityislaeissa säädettyjen salassapitoperusteiden perusteella?

Muut mietinnön ehdotukset

Olisiko muilla kuin lain soveltamisalaa laajentavilla ehdotuksilla organisaationne näkökulmasta turvallisuusvaikutuksia ja minkälaisia nämä vaikutukset olisivat?

Lakiehdotus ja säännöskohtaiset perustelut

Huomionne luvuittain lakiehdotukseen ja sitä koskeviin säännöskohtaisiin perusteluihin?

1 luku

Akava katsoo, että työeläkejärjestelmän ja sen toimijoiden erityispiirteet on tarpeellista ottaa huomioon. Julkisen vallan käytön käsite on oikeuskäytännössä vakiintunut ja nykyinen julkisuuslain soveltamisala on työeläkejärjestelmässä selkeä. Mietinnön mukaan julkisuuslakia sovellettaisiin jatkossa myös yksityisten alojen eläkevakuuttajiin ja Eläketurvakeskukseen niiden hoitaessa lailla tai lain nojalla annettua julkista hallintotehtävää, jollei muussa laissa toisin säädetä. Työryhmän mietinnössä ei ole määritelty julkista hallintotehtävää, ja sen tulkinta työeläkealalla jäisi epäselväksi. Ehdotetun soveltamisalan muutoksen vaikutuksia on siten etukäteen vaikea arvioida. Tuomme myös esille, että työeläkejärjestelmää koskevat muutokset tulee käsitellä kolmikantaisesti.

2 luku

3 luku

4 luku

5 luku

6 luku

7 luku

8 luku

Muut huomiot

Muut mahdolliset huomionne?

Kannisto Miia
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 12.12.2023, VN/27452/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 119/62/2023
Lausunnon päiväys 15.2.2024
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta