Akavan lausunto työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi

Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa Akava pitää välimietinnössä ehdotettua varhaista saneerausmenettelyn mahdollisuutta lähtökohtaisesti kannatettavana, jos näin voidaan ehkäistä maksukyvyttömyyttä ja vähentää konkurssien määrää. Akava korostaa, että yritysten tietoisuutta yrityssaneerausväylistä ja siihen liittyvää neuvontaa on tärkeää lisätä.

23.6.2021

Lausuntopyyntö työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa ja nostaa esiin seuraavat huomiot.

Välimietinnön tavoitteena on maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämien muutosten täytäntöönpano ja siinä ehdotetaan, että yrityssaneerauslain sisälle luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely. Velallinen voisi hakeutua tähän menettelyyn jo ennen varsinaista maksukyvyttömyyttä. Myös nykyinen yrityssaneerausmenettely pysyisi voimassa perusmuotoisena saneerausmenettelynä ja se voitaisiin edelleen aloittaa, jos velallinen on maksukyvytön tai tietty määrä velkojia puoltaa hakemusta.

Akava pitää välimietinnössä ehdotettua varhaista saneerausmenettelyn mahdollisuutta lähtökohtaisesti kannatettavana, jos näin voidaan ehkäistä maksukyvyttömyyttä ja vähentää konkurssien määrää. Tällä olisi positiivista vaikututa yrityksen ohella yhteistyökumppaneihin ja yrityksen työntekijöihin työpaikkojen säilymisenä.

Jatkossa olisi siis kaksi menettelyväylää. Väylät, niiden päämäärät ja menettelyt on kuvattava selkeästi. Muutos parantaa saneerauksen onnistumista, jos velallinen reagoi maksuvaikeuksiin ajoissa ja hakeutuu varhaiseen saneerausmenettelyyn ennakoivasti. Tämä vähentää oletettavasti myös velkojan tappioita sekä sujuvoittaa saneerausprosessia.

Esityksessä ehdotetaan myös, että päätöksen yrityksen saneeraukseen hakeutumisesta tekisi jatkossa osakeyhtiössä ja osuuskunnassa hallitus. Lisäksi ehdotetaan, että konsernitilin käyttöä voitaisiin jatkaa tietyn aikaa, jotta konsernitilijärjestelmä ehditään purkaa ja luoda tilalle korvaava järjestely.

Välimietinnössä arvioidaan, että osakeyhtiön ja osuuskunnan hallituksen päätösvaltaa sekä konsernitilin käyttöä koskevat muutokset sujuvoittavat erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten hakeutumista yrityssaneeraukseen. Se, että yhtiökokousta ei tarvitse järjestää saneeraukseen hakeutumiseksi, alentaa kustannuksia yrityksissä. Tämä on kannatettavaa.

Akava korostaa, että yritysten tietoisuutta yrityssaneerausväylistä ja siihen liittyvää neuvontaa on tärkeää lisätä. Lisäksi menettelyistä on kirjattava selkeästi ja vaikutusarviot tehtävä huolella. Mikäli uusi menettely lisää saneerauksen piiriin hakeutuneiden yritysten määrää ja palvelun tarvetta, on tähän varmistettava riittävät resurssit.

Tuovinen Anu
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 18.5.2021, VN/13298/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 087/62/2021
Lausunnon päiväys 17.6.2021
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta