Akavan lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa, että Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaehdotus sisältää monia ajankohtaisia ja keskeisiä huomioita, joiden kautta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta voidaan Suomessa toteuttaa. Akava katsoo ohjelmaehdotuksen pääpainopisteet kannatettaviksi ja ohjelmaehdotusta kokonaisuudessaan oikeasuhtaiseksi.

16.4.2021

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotukseen ja siihen liittyvään ympäristöselostukseen. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaehdotus sisältää monia ajankohtaisia ja keskeisiä huomioita, joiden kautta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta voidaan Suomessa toteuttaa. Akava katsoo ohjelmaehdotuksen pääpainopisteet kannatettaviksi ja ohjelmaehdotusta kokonaisuudessaan oikeasuhtaiseksi.

Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimia, joiden osalta järjestetään erikseen kuuleminen myöhemmin. Akava haluaa kiittää valmistelijoita erityisesti kestävän kasvun, innovaatioiden ja työllisyyden sekä hiilineutraaliustavoitteiden korostamisesta ohjelmaehdotuksessa.

Akava katsoo, että kaikessa alue- ja rakennepolitiikan hankkeissa ja painopisteissä tulee korostaa erityisesti kestävää kasvua sekä työllisyyden vahvistamista. Myös osaamisen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden syntymisen on oltava toiminnan keskiössä. Innovatiivinen Suomi onkin nostettu kiitettävällä tavalla yhdeksi ohjelmaehdotuksen toimintalinjoista. TKI-intensiteetin kasvattaminen on keskeistä Suomen ja koko Euroopan menestyksen ja tulevaisuuden kasvun kannalta. Akava haluaa kuitenkin huomauttaa, että ohjelmaehdotuksessa nostetun TKI-tiekartan tueksi on syytä laatia myös tarkempi rahoitussuunnitelma pitkälle aikavälille. TKI-toiminnan intensiteetin ja rahoituksen kasvattamiseksi tarvitaan pitkäjänteisiä toimia ja panostuksia niin julkisista varoista kuin yksityiseltä sektoriltakin. Tämän on syytä näkyä erityisen vahvasti myös alue- ja rakennepolitiikassa.

Akava haluaa kiittää myös digitalisaation nostamisesta esiin ohjelmaehdotuksessa. Uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönotto, uudenlaiset yhteistyömuodot sekä tehokkaiden tietoliikenneverkkojen edistäminen kaikkialla Suomessa ja Euroopassa on tärkeää alueiden kehittymisen kannalta. Digitalisaatio voi parhaassa tapauksessa ja oikein hyödynnettynä parantaa monien syrjäisempien alueiden asemaa ja parantaa alueen yritysten kasvunäkymiä. Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia myös koulutussektorilla. Tässä tulisikin nostaa esiin myös osaaminen ja sen kehittäminen digitalisaation keinoin. Esimerkiksi etäopetus ja uudet opetusteknologiat voivat mahdollistaa nykyistä sujuvampaa kansainvälistä yhteistyötä niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin.

Kolmanneksi Akava pitää kannatettavina huomioita pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen. Panostukset erityisesti uutta luoviin investointeihin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ovat erittäin kannatettavia. Tuen osalta on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että tuki kohdistuu nimenomaisesti uuden luomiseen ja esimerkiksi yritysten TKI-investointien kasvattamiseen, ei niinkään normaaliin, jatkuvaan toimintaan. Kestävän kasvun edellytysten luominen on tässä kaikkein keskeisintä. Pk-yrityksillä on tässä keskeinen rooli, eikä sitä saa unohtaa.

Kokonaisuutena Akava pitää ohjelmaehdotusta onnistuneena ja painopisteiltään tasapainoisena. Eurooppa ja sen jäsenmaat menestyvät kun panostamme kestävään kasvuun, osaamiseen, työllisyyteen ja TKI-toimintaan.

 

Emmi Venäläinen, johtava asiantuntija
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 10.3.2021, VN/8737/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 044/62/2021
Lausunnon päiväys 16.4.2021
Laatija Emmi Venäläinen

Lue lisää aiheesta