Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön, että sosiaaliturvaa on jatkossakin kehitettävä ensisijaisesti sosiaalivakuutusjärjestelmän omista tavoitteista ja lähtökohdista käsin, ei tulorekisterilähtöisesti. Järjestöillä ei ole huomautettavaa esitykseen. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista...

2.2.2018

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön, että sosiaaliturvaa on jatkossakin kehitettävä ensisijaisesti sosiaalivakuutusjärjestelmän omista tavoitteista ja lähtökohdista käsin, ei tulorekisterilähtöisesti. Järjestöillä ei ole huomautettavaa esitykseen.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkelakeja, työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöä sekä rikoslakia tulotietojärjestelmästä annetun lain ja siihen liittyvien muutosten johdosta. Työeläkelakeja ehdotetaan muutettavaksi siten, että:

  • Eläketurvan järjestämisen laiminlyönnin johdosta määrättävä hallinnollinen seuraamus olisi jatkossa nimeltään laiminlyöntimaksu ja tämän määräisi Valtiokonttori.
  • Palkkatietoja koskevan työnantajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksia koskevat säännökset ehdotetaan kumottavaksi ja jatkossa näistä säädetään laissa tulotietojärjestelmästä.
  • Työeläkelakien työansioiden kohdistamista koskevia säännöksiä tarkistettaisiin ja täsmennettäisiin ja myös nykyistä maksuperiaatetta vahvistettaisiin. Lisäksi eläketurvan järjestämisaikaan ja ilmoitusvelvollisuuteen tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia.

 

Työtapaturma- ja ammattitautilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 28 päivän ajalta maksettavaa päivärahaa määritettäessä työansiota ei enää otettaisi huomioon päivän tarkkuudella vahinkotapahtumasta taaksepäin.

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat olleet mukana esityksen valmistelussa. Esityksessä ehdotetaan tulotietojärjestelmän käyttöönoton johdosta tarpeellisia muutoksia työeläkelainsäädäntöön ja työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön.

Palkansaajajärjestöt toteavat, että sosiaaliturvaa on jatkossakin kehitettävä ensisijaisesti sosiaalivakuutusjärjestelmän omista tavoitteista ja lähtökohdista käsin, ei tulorekisterilähtöisesti. Palkansaajakeskusjärjestöillä ei ole esitykseen huomautettavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Akava ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyynnöt STM/4070/2017 ja STM100:00/2017
Lausunnon diaarinumero 165/62/2017
Päiväys 29.1.2018
Laatijat Näätsaari, Ilveskivi ja Koskela

Lue lisää aiheesta