Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto – Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen kuudennentoista määräaikaisraportin laatiminen

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat lausunnossaan ulkoministeriölle kantansa olevan uusinta Suomen viidennentoista määräaikaisraportin lausunnostaan.

21.1.2021

EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen kuudennentoista määräaikaisraportin laatiminen

PSKJ kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää pyydettynä seuraavia huomioita Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan Suomen kuudennestatoista määräaikaisraportissa käsiteltävistä oikeustapauksis-ta. Kanta on uusinta Suomen viidennentoista määräaikaisraportin lausunnostamme.

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry (SSOS) v. Suomi, valitus nro 106/2014, pääasiaratkaisu 8. syyskuuta 2016

Päätöslauselma CM/ResChS(2017)7

Laittomasta irtisanomisesta maksettavan korvaustason määrittely:

Komitea on 1 artiklan päätelmissä kuvatulla tavalla todennut laittoman työsuhteen päättämisen perusteel-la maksettavan korvauksen enimmäismääräsääntelyn sopimuksen vastaiseksi. Tältä osin tilannetta ei voida pitää tyydyttävänä.

Tässä yhteydessä on syytä mainita työsopimuslain 12 luvun 3 §, jonka perusteella vahingonkorvauksesta vähennetään maksettu työttömyysetuus. Lisäksi vahingonkorvausta koskeva oikeuskäytäntö on muodos-tunut sellaiseksi, että korvaus tulkitaan erittäin helposti myös työttömyysturvalain mukaiseksi taloudel-liseksi etuudeksi eli kultaiseksi kädenpuristukseksi.

Työsuhteen palauttaminen laittoman irtisanomisen perusteella:

Työsopimuslaissa ei ole säännöksiä työsuhteen palauttamisesta laittoman irtisanomisen jälkeen. Kuitenkin valtion virkamieslain 55 §:n mukaan virkamiehen virkasuhde jatkuu katkeamatta, jos virkamiehen irtisa-nominen tai virkasuhteen purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman virkamies-laissa säädettyä perustetta. Tältä osin työsuhteiset ja virkamiehet ovat lainsäädännöllisesti eri asemassa.

Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

STTK ry

Lisätiedot

Paula Ilveskivi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
paula.ilveskivi@sak.fi

Lotta Savinko
Akava ry
lotta.savinko@akava.fi

Maria Häggman
STTK ry
maria.haggman@sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 22.12.2020, PC0UC1G7-73
Lausunnon diaarinumero Dnro 151/62/2020
Lausunnon päiväys 21.1.2021
Laatijat Ilveskivi Paula, Savinko Lotta, Häggman Maria

Lue lisää aiheesta