Akavan Erityisalat: Odotamme investointeja luoviin aloihin, hyvinvointiin ja hyvään hallintoon

Akavan Erityisalat toivoo budjettiriihen ohjenuoraksi talousarvioesityksen kirjausta siitä, että tieto, osaaminen ja luovuus ovat Suomen tärkeimpiä kilpailutekijöitä.

17.9.2019

– Nyt peräänkuulutetaan investointeja. Me muistutamme investoinneista paitsi koulutukseen myös luoviin aloihin ja kulttuuriin, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

– Kirjasto-, museo- ja kulttuurialojamme tulee vahvistaa kansalaisten hyvinvointia lisäävinä peruspalveluina. Lisäksi tarvitsemme julkisen ja yksityisen sektorin innovatiivisia kumppanuuksia, jotka avaavat uusia palvelu- ja bisnesmahdollisuuksia, hyvänä esimerkkinä kulttuurimatkailun kasvava potentiaali. Kaikki nämä osin vielä hyödyntämättömät tiet tuovat hyvinvointia, elinvoimaa ja työpaikkoja maahamme.

– Toivomme, että hallitus toteuttaa mahdollisimman ripeästi lupaamansa ”kulttuuriprosentin” eli kasvattaa kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa yhteen prosenttiin. Elävä kulttuuri muodostaa sivistysyhteiskunnan itseisarvoisen perustan, vahvistaa demokratiaa ja sananvapautta.

– Business Finlandin avustusvaltuutta lisätään budjettiesityksessä. Voisiko Business Finland rahoittaa innokkaammin myös luovia aloja? Vai tuleeko tämä hallitusohjelmassa mainitun Creative Business Finlandin tehtäväksi ja missä aikataulussa? Tällä hetkellä tämä uusi rahoitusinstrumentti on vielä kysymysmerkki, Luomanmäki pohtii.

Pelihaitoista ei tule syyllistää edunsaajia

Akavan Erityisaloissa on seurattu hämmentyneenä Veikkauksesta ja pelihaitoista käytyä keskustelua. On kohtuutonta, että veikkaustuottojen edunsaajia – esimerkiksi yleishyödyllistä nuoriso-, liikunta- ja kulttuurityötä järjestöissä tekeviä – jopa syyllistetään pelihaitoista tai epäillään niiden vähättelystä.

– Toimme jäsenyhdistystemme kanssa jo aikaa sitten esille nykyisen Veikkaus-rahoituksen eettiset ongelmat ja sen, että kannatamme panostuksia pelihaittojen ehkäisemiseen.

– Koska pelaamista on syytä rajoittaa ja veikkauksen pelituotot näin vähenevät, on välttämätöntä muuttaa edunsaajien rahoitusta budjettipainotteiseksi. Rahoitus on jatkossakin korvamerkittävä kohteisiinsa. Edunsaajayhteisöissä tehdään yleishyödyllistä työtä, jota tulee voida tehdä vakaissa työoloissa ja riittävällä palkalla. Kiitämme hallitusohjelman kirjausta siitä, että veikkaustuottojen väheneminen korvataan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä tekeville järjestöille.

– Keskustelu on nostanut esille pelirahoituksen nurinkurisuuden, kun osin huono-osaisuutta lisäävällä toiminnalla edistetään hyvinvointia. Ei ole kuitenkaan edunsaajien vastuulla, että niiden välttämätön rahoitus on järjestetty näin ja että trendinä on ollut jopa lisätä veikkausvoittopainotusta. Tämä suunta on nyt käännettävä.

Korkeakoulutettua osaamista hallinnon kehittämiseen

Akavan Erityisalat kiittää maan hallitusohjelmaa hyvän hallinnon ja kielellisten oikeuksien arvostamisesta.

– Odotamme paljon hallituksen lupaamalta julkisen hallinnon strategialta, joka sisältäisi kansalaisille palvelulupauksen mm. digitaalisesta esteettömyydestä ja selkeäkielisestä, omalla äidinkielellä saatavasta palvelusta.

– Kielen merkitys korostuu rikos- ja turvapaikkaprosesseissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. On tärkeää hyödyntää ammattitaitoisia ja koulutettuja tulkkeja, viittomakielentulkkeja, kääntäjiä ja viestijöitä, jotta kielelliset oikeudet toteutuvat.

– Muistutamme, että kaikilla tasoilla ja kaikissa hallinnon uudistuksissa kehittämiseen tulee varata riittävästi raha-, aika- ja henkilöstöresursseja. Työssä kannattaa hyödyntää laajasti korkeakoulutettua hallinnollista ja humanistista osaamista, jota löytyy jäsenistämme kunnissa, tulevissa maakunnissa ja valtiolla.

– Resursoinnissa tulee kiinnittää huomiota myös asianmukaiseen asiakirjahallintoon sekä tiedonhallintaan. Esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen tueksi tarvitaan toimivat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät.

TE-toimistojen resurssit turvattava

Kannatamme aktiivista työvoimapolitiikkaa ja työvoimatoimistojen toiminnan tehostamista sekä tähän osoitettua lisärahoitusta.

– On hyvä, että aktiivimallin kaltaisen leikkurin sijaan työttömiä aiotaan nyt tukea yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti niin, että aiempaa useampi voi osallistua työelämään. Osa työttömistämme tarvitsee monialaista tukea, ei vain esimerkiksi työnhakuvalmennusta.

– Työllistymistä tukevien palvelujen räätälöinti – myös korkeakoulutetuille – edellyttää riittävästi asiantuntevaa, korkeakoulutettua henkilöstöä TE-toimistoihin.

Yhdistelmävakuutukseen vauhtia

Viime hallituskaudella kirjattiin esitys eri työnteon muotojen tuomien tulojen ja niihin perustuvan sosiaaliturvan yhteensovittamisesta, mutta sen toteutus jäi uudelle hallitukselle.

– Toivomme, että hallitus etenee nyt ripeästi sekä yhdistelmävakuutuksen kehittämisessä että yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan parantamisessa.

Moniammatillinen panostus sairauksien ennaltaehkäisyyn

Sote- ja maakuntauudistus on saamassa uuden alun pitkän valmistelun jälkeen. Akavan Erityisalat muistuttaa sairauksia moniammatillisesti ennaltaehkäisevän työn merkityksestä kansanterveydelle.

– Suomen kannattaa panostaa sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyödyntää moniammatillisesti esimerkiksi suun terveyttä edistävien suuhygienistien tai vanhustyötä tekevien geronomien asiantuntemus. Nämä pienet ammattiryhmät eivät saa jäädä suurempien jalkoihin, Luomanmäki sanoo.

Mitoitus myös vanhusten kotihoitoon

Akavan Erityisalat muistuttaa, että vanhuspalveluja tulee ajatella kokonaisuutena.

– On virheellistä ajatella, että vanhuspalveluiden ongelmat saadaan korjattua keskittymällä ainoastaan ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoitukseen. Myös esimerkiksi kotihoidon resursseja ja mitoitusta on tarkasteltava.

– Ympärivuorokautinen hoito on vain murto-osa koko vanhuspalveluista ja suurin osa ikäihmisistä asuu kotona. On pelkona, että ympärivuorokautista hoitoa koskevan, sinänsä hyvä mitoitus toteutetaan kunnissa ”pelinappuloita siirtelemällä” ja vähentämällä kotihoidon resursseja. Tämä aiheuttaisi kaaoksen jo nyt vaikeassa tilanteessa olevaan kotihoitoon.

Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto, johon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä. Jäsenet työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja lähijohtajatehtävissä.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat. puh. 040 700 7800, salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 16.9.2019.