Akavan Erityisalat, Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys: Pelkkä ict-osaaminen ei riitä – tiedonhallinnan lakiuudistukset resursoitava moniammatillisesti

Tänä vuonna voimaan tullut laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta edellyttää lisäresursointia, jotta sen vaativa ja nopea toimeenpano onnistuu. Lisäksi tulee kiirehtiä arkisto- ja julkisuuslakien uudistamista, arvioi 100-vuotisjuhlavuottaan viettävä Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY.

28.8.2020

– Tiedonhallinta on isossa muutoksessa digitalisaation sekä koko maailmaa ravisuttavien tieto- ja kyberturvahaasteiden vuoksi. Suomessa vuoden vaihteessa voimaan tullut uusi tiedonhallintalaki yrittää vastata näihin haasteisiin, mutta valitettavasti uudistus on jäänyt puolitiehen ja ilman riittäviä resursseja, sanoo TAAY:n puheenjohtaja Sonja Lipponen.

Suomessa tuli kuluvan vuoden alusta voimaan uusi tietohallintalaki, jonka tarkoituksena on muun muassa ”varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi.”

– Uuden tiedonhallintalain linjaukset lisäävät merkittävästi vaativaa, poikkihallinnollista ja moniammatillista osaamista edellyttävää viranomaistyötä. Tiedonhallintalaki esimerkiksi määrää viranomaisille lyhyillä siirtymäajoilla uusia ylläpidettäviä asiakirjoja. Laissa on tiukkoja vaatimuksia aineistojen digitalisoimisesta. Asiarekisterin käsite laajenee muihinkin järjestelmiin kuin asianhallintaan ja niin edelleen. Kaikkiin näihin on saatava tiedonhallinnan ammattilaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan käytäntöjä, Lipponen listaa.

– Julkisen sektorin digitalisaation edistämisessä tarvitaan ylipäätään tiedonhallinnan osaamista. Pelkkä ICT-näkökulma ei riitä. Tämä koskee niin erilaisten järjestelmien käyttöönottoa ja prosessien digitalisoimista kuin laajemmin siirtymistä aika- ja paikkariippumattomaan työhön. Hyvin hoidettu tiedonhallinta on substanssin tuki ja johdon työväline. Se mahdollistaa osaltaan mm. hallinnon läpinäkyvyyttä, hyvän hallinnon toteutumista ja kansalaisten tietosuojaa, jotka ovat olennaisia yhteiskunnan vakaudelle.

Arkistolaki ja julkisuuslaki osittain vanhentuneita

Tiedonhallintalakiuudistuksen rinnalle TAAY kiirehtii osittain vanhentuneiden julkisuuslain ja arkistolain uudistusta. Arkistolakia yritettiin uudistaa samaan aikaan tiedonhallintalain kanssa, mutta tämä haara uudistusta ei edennyt.

– Arkistolain uudistus tarvitaan rinnalle. Tiedonhallintalaki ei todellisuudessa kata koko tiedon elinkaarta. Nyt keskenään paikoin ristiriitainen lainsäädäntö käsitteistöstä ja norminantovaltuuksista alkaen hankaloittaa alan ammattilaisten työtä. Arkistolain uudistamisen valmistelutyö on tehtävä huolellisesti ja siinä on otettava huomioon myös tulevan historiantutkimuksen tarpeet, Lipponen sanoo.

Palkkasuositus tiedon- ja arkistonhallinnan asiantuntijoille

Juhlavuottaan viettävä Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys on yhdessä kattojärjestönsä Akavan Erityisalojen kanssa julkaissut päivitetyn palkkasuosituksen tiedon- ja arkistonhallinnon alalle.

– Tarvitsemme tiedonhallinnan yhä vaativampiin tehtäviin parhaat voimat. Myös julkisen hallinnon on oltava houkutteleva työnantaja tälle korkeakoulutetulle asiantuntijaryhmälle. Heitä tulee olla riittävästi ja heidän palkkauksensa on oltava kilpailukykyinen, Lipponen sanoo.

– Tiedonhallinnan tehtävänä on taata kansalaisille ja päätöksentekijöille tarvittava tieto jäsentyneessä ja tietoturvallisessa muodossa ja lisäksi taata tuleville sukupolville todistusvoimainen tiedollinen perintö tästä ajasta. Tehtävä tulee yhä haastavammaksi tiedon lisääntyessä ja muuttuessa digitaaliseksi.

– Tehtävien hoito edellyttää laaja-alaista ja syvää osaamista, monipuolista yhteistyötä ja riittävää resursointia. Tärkein resurssi on osaava asiantuntija, joka ansaitsee arvonsa mukaisen palkan.

– Harva tulee ajatelleeksi, kuinka olennaisessa roolissa alan asiantuntijat yhteiskunnassamme ovat. He toimivat tietoyhteiskunnan ja hyvän, läpinäkyvän ja tietoturvallisen hallinnon takuuhenkilöinä.

Tiedon- ja arkistonhallinnan alan palkkasuositus on osa TAAY:n satavuotisjuhlavuotta.

Palkkasuositus (pdf)

TAAY ry:n otti kantaa tiedonhallintalakiin jo sen valmisteluvaiheessa.
Linkki lausuntoon

Lisätietoja:
Sonja Lipponen, puheenjohtaja, TAAY – Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys, p. 045 149 9598
Amalia Ojanen, neuvottelupäällikkö, yksityissektorin edunvalvonta, Akavan Erityisalat, p. 040 631 0813
Kari Eskola, työmarkkinalakimies, valtiosektorin edunvalvonta, Akavan Erityisalat, p. 040 590 5693

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 26.8.2020.