Kohti parempaa suunterveyttä – Hammaslääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2023

Hammaslääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteissa vaikutamme suunterveyden, toimivien suun terveydenhuollon palvelujen ja hammaslääkärien työhyvinvoinnin puolesta. Suun terveydenhuollon ja suunterveyden edistämisen resurssien pitää olla riittävät ja suun terveydenhuolto tulee integroida osaksi muuta terveydenhuoltoa.

13.2.2023

– Suunterveyden kytkeminen tiiviisti osaksi muita sote-palveluja on välttämätöntä. Hoidon saatavuutta voidaan parantaa edistämällä toimivia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotoja. Olemme vaalitavoitteissa nostaneet esille myös väestön suunterveyden eriarvoistumisen haasteet, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Tavoitteena on, että väestölle voidaan turvata kohtuuhintaiset ja laadukkaat suun terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti hyödyntämällä molempia sektoreita esimerkiksi korottamalla ja kohdentamalla sairausvakuutuskorvauksia ja kehittämällä toimivampia palvelusetelimalleja.

– Toimimme suunterveyden, suun terveydenhuollon toimivan palvelujärjestelmän sekä hammaslääkärien työhyvinvoinnin puolesta. Tuomme esille väestön tarpeisiin nähden riittämättömät suun terveydenhuollon resurssit. Muistutamme myös paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoidon turvaamisesta.

Kannatamme myös terveysperusteista verotusta kansanterveyden edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi.

Suunterveys on olennainen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Suun ja hampaiden sairaudet voivat haitata elämää monin tavoin, ja suunterveydellä on tutkitusti yhteys moniin pitkäaikaissairauksiin.

Tiivistimme Hammaslääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet kolmeen pääteemaan:

1. Lisätään resursseja suunterveyteen
• Suun terveydenhuollon rahoitus on turvattava. Lisää resursseja tarvitaan sekä terveydenhuollon palveluihin että elinikäisen suunterveyden perustan luomiseen ja ylläpitoon yhteistyössä neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.
• Hammaslääketieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta on kasvatettava.

2. Parannetaan hoidon saatavuutta
• Henkilöstöä on oltava riittävästi, jotta julkisen palvelujärjestelmän yksiköt voivat noudattaa tulevaa suun terveydenhuollon kolmen kuukauden hoitotakuuta. Hoitojen on tultava valmiiksi suositusten mukaisesti.
• Alennetaan asiakasmaksuja, jotta huono-osaisimmillakin on mahdollisuus käyttää suun terveydenhuollon palveluita.
• Yksityisen suun terveydenhuollon resurssit on hyödynnettävä väestön hoidossa. Ison hoitovelan purkamiseksi on kehitettävä toimivat palvelusetelijärjestelmät. Uudistetaan sairausvakuutuskorvausmalli, kohdennetaan korvaukset ja korotetaan vähintään kaksinkertaiseksi, vuoden 2015 tasolle.

3. Painotetaan terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää hoitoa
• Sosioekonominen asema vaikuttaa terveyteen. Terveyseroja tulee kaventaa. Valtion on tuettava entistä vahvemmin kunnissa tapahtuvaa terveyttä edistävää toimintaa. Suunterveys on otettava mukaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden terveyden edistämisen ohjelmiin.
• Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön sujuvuus suunterveyden edistämisessä on varmistettava. Suun terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueille, mutta terveyden edistämisen vastuu on kunnilla ja hyvinvointialueilla.
• Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta tarvitaan nykyistä tarkoituksenmukaisemmat kirjaukset.

 

Yhteyshenkilöt

Henna Virtomaa
Toiminnanjohtaja
Suomen Hammaslääkäriliitto
Puh: 09 6220 2535
henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi