Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen tasapainoilee työn ja muun elämän välillä

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset onnistuvat sovittamaan työnsä ja muun elämänsä pääsääntöisesti hyvin yhteen. Perhetilanne ja sukupuoli vaikuttavat kuitenkin edelleen työntekijän ja -hakijan työelämässä saamaan kohteluun, selviää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n teettämästä tutkimuksesta.

20.9.2019

Kyselyyn vastanneista lähes puolet ilmoitti, että eri elämänalueiden yhdistäminen on onnistunut hyvin. Useampi kuin joka seitsemäs kuitenkin koki, että työn ja arjen yhteensovittaminen onnistuu heikosti tai ei onnistu lainkaan. Arjen ja työn yhteensovittamisen hankaluudet vaivaavat yhtä lailla perheellisiä kuin perheettömiä. Ongelmia aiheuttavat pitkät työpäivät, työpaine ja matkustaminen.

Suurin osa vastaajista koki, että työ ei ollut vaikuttanut perhesuunnitelmiin. Naisilla, joilla on lapsia, on mielestään heikommat uramahdollisuudet lapsettomiin verrattuna. Jotkut kertoivat, että etenemismahdollisuuksia tai mahdollisuuksia vaativampiin työtehtäviin ei ollut pienten lasten vuoksi.

Osalle vastaajista lapsettomuus on tietoinen valinta. Jotkut kertoivat lykänneensä lasten hankkimista, jotta voivat edetä urallaan. Osa lapsettomista naisista kommentoi, ettei voi perustaa perhettä, koska vaativa työ ei mahdollista hyvää vanhemmuutta.

Perhevapaa voi vaikuttaa työuraan kielteisesti. Jotkut naiset kertoivat, että heidän työtehtävänsä olivat muuttuneet huomattavasti perhevapaan aikana.

Naiset kokivat miehiä useammin, että perhetilanteella on ollut vaikutusta kohteluun työpaikalla. Naisvastaajista 18 % koki, että oli ollut eriarvoisessa asemassa, koska perheessä oli lapsia. Toisaalta lähes yhtä moni koki, että lapsettomuus oli aiheuttanut eriarvoista kohtelua.

En uskalla tehdä toista lasta, kun hankalaa nyt jo yhden kanssa. Lapsen aiheuttamia sairaslomia ei ymmärretä ja syyllistetään. Jopa uusien työntekijöiden haussa valinnat perustuvat lapsettomuuteen tai että lapset ovat jo aikuisia.

Kyselyyn osallistuneista naisista lähes neljäsosa koki olleensa eriarvoisessa asemassa työnhaussa perhetaustansa vuoksi. Eniten näin kokivat naiset, joilla oli lapsia (28 %).

Muutamat naisvastaajat kertoivat, että vaikka lapsia ei ollut tai perheen perustaminen ei ollut suunnitelmissa, heihin kohdistettiin oletus raskaudesta ja lapsenhoitovastuusta. Nuoret naiset kokivat sisältävänsä “lisääntymisriskin” ja “vauvavaaran”.

Koska olen nainen, minua toki pidetään synnytyskoneena, vaikka olen ilmaissutkin kysyttäessä, etten halua perustaa perhettä.

Kyselyyn vastasi 391 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista. Vastaajista miehiä oli 29 % ja naisia 71 %. Eniten vastaajia oli ikäluokista 30–39 vuotta ja 40–49 vuotta. Vastaajista noin puolella (54 %) oli lapsia, ja 36 % ilmoitti, että perheessä oli alle 10-vuotiaita lapsia.

Kysely toteutettiin verkossa huhtikuussa 2019. Vastaajat kerättiin MMA:n kanavien ja alan asiantuntijoille tarkoitettujen sosiaalisen median ryhmien kautta. Tutkimuksen teki Repo Work Oy.

Lisätietoja:
Anna Kilponen, tutkija, Repo Work Oy, anna.kilponen@repowork.fi, p.0400 383988
Sirkku Rytkönen, viestintäpäällikkö, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, sirkku.rytkonen@mma.fi, p. 040 5146 535

MMA:n verkkosivuilta löytyvät tutkimuksen esittely ja infograafit: https://www.mma.fi/tyojamuuelama

Seuraavat kyselyyn osallistuneet henkilöt, ovat luvanneet tarvittaessa kertoa kokemuksistaan työn ja muun elämän yhteensovittamisesta.

Noora Halttunen, 23, myyntijohtaja, ei lapsia, Helsinki, p. 050 3501714, halttunennoora@gmail.com
Riikka Stjerna, 41, tuotespesialisti, tekee matkatyötä, 4- ja 10-vuotiaan lapsen äiti, Espoo, p. 040 724 5277, rstjerna@gmail.com
Ville Hiltunen, 33, myyntipäällikkö, alle yksi-, 5- ja 7-vuotiaan lapsen isä, Kerava, p. 040 808 6765, ville_hiltunen@yahoo.co.uk

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 19.9.2019 klo 9.10.