Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Palkkatutkimus 2020: Myyntialan merkitys näkyy palkkapussissa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n teettämä tutkimus osoittaa, että myynnin ja markkinoinnin osaajien palkat ovat pysyneet koronapandemiasta huolimatta verrattain korkealla tasolla. Tutkimukseen vastanneiden mediaanipalkka oli 5 000 €/kk vuonna 2020. Hyväpalkkaisuus kuitenkin kohdentuu vain tietyille toimialoille. Lisäksi tutkimus osoittaa, että naisten palkat jäävät edelleen tuntuvasti miesten palkkoja jälkeen.

6.4.2021

MMA:n teettämän ja Taloustutkimuksen toteuttaman tutkimuksen keskiössä ovat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten palkat. Tutkimuksen otosta haluttiin tänä vuonna laajentaa, jotta tulokset edustaisivat entistä kattavammin sekä myynti- että markkinointialaa. Siksi palkkatutkimukseen vastasi MMA:n jäsenten lisäksi nyt ensimmäistä kertaa MarkkinointiKollektiivin ja MARKin jäseniä. Koska aiempina vuosina kysely on toteutettu vain MMA:n jäsenistölle, voidaan eri vuosien välistä vertailua tehdä vain MMA:n jäsenten vastauksista.

Koronapandemia on aiheuttanut alalla suuria muutoksia: lomautukset ja irtisanomiset iskivät myynti- ja markkinointialaan kipeästi viime vuonna. Panostukset myyntiin ja markkinointiin kuitenkin mahdollistavat yhtiöiden toiminnan jatkumisen ja kehittymisen.

– Me myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset teemme äärettömän vastuullista työtä: luomme työpaikkoja ja pidämme osaltamme yhteiskunnan rattaat pyörimässä edesauttamalla yrityksiä menestymään. Myyntityön arvostuksen on näyttäväkin palkassa, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki sanoo.

Palkkapolarisaatio syvenee niin alojen kuin sukupuolten välillä

Tarkastellessa MMA:n jäsenten palkkojen kehitystä päätoimialakohtaisesti (teollisuus, palvelut, tukkukauppa ja vähittäiskauppa) on nähtävissä selvät voittajat ja häviäjät, joiden välinen kuilu on kasvussa. Teollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla mediaania korkeammat palkat ovat nousseet viime vuodesta. Vähittäiskaupassa ja palvelusektorilla taas mediaania alhaisemmat palkat ovat laskeneet.

– Ne jäsenemme, jotka ovat aiemmin kuuluneet korkeamman ansiotason ryhmään, ovat onnistuneet kasvattamaan ansiotaan entisestään koronasta huolimatta. Samaan aikaan taas ne, jotka ovat ennenkin olleet pienempituloisten ryhmässä, ovat joutuneet jopa vielä pienemmille ansioille, Hovinmäki toteaa.

Tarkastellessa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkkoja toimialakohtaisesti huomataan merkittäviä eroja eri alojen välillä. Esimerkiksi kemian alan ja lääketeollisuuden parissa työtä tekevien keskipalkka kaikkien vastaajien joukossa oli viime vuonna 5 900 €/kk, kun taas koulutuspalvelujen ja matkailu- ja ravitsemisalan parissa työtä tekevien palkka oli keskimäärin 3 400 €/kk.

MMA:n jäsenten palkkaerot kasvoivat sukupuolten välillä viime vuoden aikana. Miesten mediaanipalkka oli viime vuonna 5500 €/kk, kun taas naisten oli vain 4470 €/kk. Näin ollen naisvastaajien palkkamediaani tippui vuoteen 2019 verrattuna 130 euroa samaan aikaan, kun miesten palkkamediaani nousi saman verran. Kyselyyn vastanneista MMA:n jäsenistä 71 % oli miehiä ja 29 % naisia.

MMA: Tehtävämme on paiskia hartiavoimin töitä sukupuolten palkkatasa-arvon eteen

Sukupuolten välistä palkkaeroa selittää osin se, että naisten osuus korostuu myyntialaa heikommin palkatulla markkinointialalla. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi MMA:n jäsenten vastauksien tuloksia tarkastellessa miesten palkkataso nousi viime vuonna naisten palkkatason laskiessa. Koulutustasokaan ei selitä asiaa, päinvastoin: myynnin ja markkinoinnin alalla naisten koulutustaso on selvästi miehiä korkeampi. Esimerkiksi kaikista vastaajista ylempi korkeakoulututkinto oli naisista 26 prosentilla ja miehistä 7 prosentilla.

– Jos palkka on heti kättelyssä eri tasolla, niin peruspalkankorotuksista huolimatta euromääräinen ero ei valitettavasti pääse usein kaventumaan. Samanaikaisesti kun markkinoinnin roolia kasvun tekijänä ei riittävästi vielä ymmärretä, naisvaltaisen markkinointialan palkat jatkavat laahaamistaan miesvaltaisen myyntialan palkkoihin verrattuna. Sen lisäksi, että MMA pyrkii saamaan markkinoinnin ammattilaisille ansaitsemaansa arvostusta, on tehtävämme paiskia hartiavoimin töitä sukupuolten välisen palkkatasa-arvon parantamiseksi, Hovinmäki sanoo.

Lisätietoja:
Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten ammatillinen etujärjestö, johon kuuluu noin 20 000 jäsentä, jotka työskentelevät myynti-, markkinointi- ja ostotehtävissä. MMA on Akavan yhdeksänneksi suurin jäsenjärjestö. Liiton puheenjohtajana toimii Marko Hovinmäki. mma.fi

MMA:n palkkatutkimus 2020 on toteutettu sähköisellä kyselyllä 11.–26.1.2021. Taloustutkimus Oy:n tekemään kyselyyn vastasi yhteensä 1 890 henkilöä, joista 1597 tavoitettiin MMA:n jäsenrekisterin kautta ja 293 MarkkinointiKollektiivin sekä MARKin linkkien kautta.