Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Talouskehitys sysäsi myynnin ja markkinoinnin palkat nousukiitoon

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten palkkakehityksessä näkyi merkittävä kasvu vuonna 2021. Palkkamediaani oli 5 360 euroa kuukaudessa. Kasvua oli 7,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Ansioiden parantuminen on selkeä merkki talouden elpymisestä.

1.3.2022

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n teettämän palkkatutkimuksen tulokset kertovat siitä, että alan ammattilaisten ansiokehitys kulkee käsi kädessä menossa olevan hyvän talouskasvun kanssa.

Mediaanikuukausipalkka viime vuonna oli myyntipainotteisissa tehtävissä 5 600 euroa (kasvua 7,9 %) ja markkinointipainotteisissa tehtävissä 4 212 euroa (kasvua 10,8 %). Kaikkien vastaajien mediaanikuukausipalkka nousi 360 euroa (7,2 %) joulukuusta 2020 joulukuuhun 2021.

− Myynti- ja markkinointialan palkkojen nopea kasvu kertoo selkeästi, että myös talous on Suomessa elpymässä. Toisaalta tämä on osoitus myös alan ammattilaisten vahvasta tekemisestä sekä ammattitaidon ylläpidosta nopeasti muuttuvassa työympäristössä, iloitsee MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Alojemme palkoissa näkyi notkahdus alaspäin koronavuonna 2020, mutta nyt näytetään päässeen pandemiasta yli. Palkkataso oli vuonna 2021 korkeampi kuin ennen koronaa. Palkkojen vuosittaiset muutokset selittyvät osin alan palkkarakenteelle tyypillisellä bonusten ja provisioiden osuudella. Tyypillisesti palkka nousee myös työpaikkaa vaihtaessa.

Alojen välinen tuloskunto näkyy myös palkoissa

Korona-ajan ilmiönä päätoimialoista kovin nousu oli vähittäiskaupassa työskentelevien myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkoissa, sillä ne paranivat vuodessa 4 200 eurosta 4 800 euroon (14,3 %). Tukkukaupan mediaanipalkat kasvoivat selkeästi vähiten (3,5 %), vaikka ala oli vuoden takaisessa tutkimuksessa selkein voittaja palkkakehityksessä. Sitä vastoin alan ammattilaisten palkat nousivat palvelualalla 10,6 prosenttia ja teollisuudessa 9,1 prosenttia.

Ne myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, jotka työskentelivät teknologiateollisuudessa, kasvattivat palkkapussinsa summaa 16,4 prosenttia. Tällä alalla mediaanipalkat nousivat 5 600 erosta 6 520 euroon. Hyvää kasvua näkyi myös kemian alan ja lääketeollisuuden (15,3 %) sekä ICT-alan (10,3 %) mediaanipalkoissa.

Miesten ja naisten välinen palkkakuilu kapeni

MMA:n vuoden takaisessa palkkatutkimuksessa näkyi selkeästi, että myynti- ja markkinointialalla naisten palkat jäivät tuntuvasti miesten palkkoja jälkeen. Nyt palkkapolarisaatio on kaventunut, kun naiset ovat kuroneet eroa pienemmäksi.

Vuodesta 2020 vuoteen 2021 naisten mediaanipalkat kasvoivat 13,2 prosenttia. Vuonna 2021 naisvastaajien mediaanipalkat olivat 4 640 euroa kuukaudessa, kun vuotta aiemmin naiset ansaitsivat 4 100 euroa. Miesten mediaanipalkka vastaavana aikana nousi 5 380 eurosta 5 745 euroon eli nousua oli 6,8 prosenttia.

− Tämä on hyvä suuntaus, vaikka meillä on vielä työsarkaa palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Edelleen tutkimuksessamme näkyi selkeästi, että naisten palkat jäivät miehiä jälkeen kaikissa palkkaluokissa riippumatta asematasosta ja työkokemuksesta tai siitä, työskentelivätkö vastaajat myynnissä vai markkinoinnissa, huomauttaa Hovinmäki.

Vaikka eroja palkoissa näkyikin sukupuolten välillä, kaikista tutkimukseen vastanneista 75 prosenttia oli erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä sekä palkkakehitykseensä että luontoisetuihinsa.

− Rohkaisisin naisia ottamaan palkan reippaasti puheeksi töissä. Alalle kannattaa hakeutua, sillä mielenkiintoisen ja monipuolisen työn lisäksi näissä tehtävissä on mahdollisuus hyviin ansioihin, kannustaa Hovinmäki.

Alan ammattilaisten tyytyväisyys omaan työhönsä nousi selkeästi esiin myös joulukuussa julkaistussa MMA:n Myynti & Markkinointi 2021 -tutkimuksessa. Kyselyyn vastanneista peräti 84 prosenttia sekä viihtyy työssään että kokee työnsä merkitykselliseksi. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset haluavat myös pysyä tehtävissään, mikä on poikkeuksellista moniin muihin aloihin verrattuna. Tätä tulosta puoltaa ammattilaisten tyytyväisyys työhönsä, mutta myös se, että työtä voi tehdä hyvinkin monenlaisilla toimialoilla.

MMA:n palkkatutkimus 2021

MMA:n palkkatutkimuksen toteutti Aula Research Oy sähköisellä kyselyllä 11.−27.1.2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 519 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista, jotka ovat olleet koko vuoden 2021 työsuhteessa. Palkkatutkimuksella tutkittiin bruttoansioita sisältäen kannustimet ja edut. Vastaajista 88 prosenttia tavoitettiin MMA:n jäsenrekisterin kautta ja loput pääosin MarkkinointiKollektiivin ja Marketing Finlandin kautta. Jokaisesta vastauksesta lahjoitettiin euro Mielenterveyden keskusliitolle.

Lisätietoa
Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on ammatillinen etujärjestö, jonka jäseniä yhdistää palo myyntiin ja markkinointiin. Yhdessä jäsentemme kanssa teemme alojemme äänen kuuluvaksi yhteiskunnassa ja luomme suuntaa tulevaisuuden hyvinvoivalle työelämälle.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 24.2.2022.