Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Ikääntyneiden hyvinvoinnin oltava osaavissa ja turvallisissa käsissä

Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen laadukkuus ja asiakasturvallisuus ovat ensisijaisia, korostaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

30.8.2021

Talentia on antanut lausunnon lakiesitysluonnoksesta, joka koskee sosiaalihuoltolain sekä ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamista. Ehdotettujen säännösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Talentian mielestä ehdotukset ovat pääosin onnistuneita, mutta vaativat täsmentämistä erityisesti asiakasturvallisuuden näkökulmasta.

– Jatkovalmistelussa säännösehdotuksia tulee tarkastella kattavasti asiakasturvallisuuden eri ulottuvuuksien – sosiaalisen, fyysisen, psyykkisen ja taloudellisen turvallisuuden – kautta. Näin iäkkäiden palvelujen laatu saadaan varmistettua, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila tähdentää.

Asiakasturvallisuus on sosiaalihuollon kentällä vielä suhteellisen jäsentymätön käsite, eikä asiakasturvallisuutta toteuteta tai arvioida samalla tavalla kuin potilasturvallisuutta. Siksi lakimuutosten toimeenpanossa on syytä vahvistaa asiakasturvallisuusosaamista, Talentia painottaa.

Lisäksi lakiesityksessä on kiinnitettävä erikseen huomiota asiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin varmistamiseen. Myös hoivan, hoidon ja huolenpidon käsitteet kaipaavat tarkempaa jäsennystä.

Työhyvinvoinnin ja työssä pysymisen keinot käyttöön

Talentia huomauttaa, että työssä jaksamisen ja asiakasturvallisuuden kannalta kotihoidon henkilöstössä on oltava riittävä määrä ammattihenkilöitä. Henkilöstövajetta ei tule paikata esimerkiksi pidentämällä ammattihenkilöiden työaikaa.

– Yleisesti vanhuspalveluissa tehtävää työtä on kehitettävä yhteisöllisesti sekä huolehdittava, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen monitarpeisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn, Manssila sanoo.

Hyvä ja ammattitaitoinen johtaminen on myös varmistettava. Samoin on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Yksiköissä, joissa henkilöstön vaihtuvuus on suurta, on myös suuremmat riskit asiakasturvallisuuden vaarantumiseen.

Koulutusta lääkehoidollisiin tehtäviin

Säännösehdotuksissa käsitellään myös työntekijän lääkehoidon pätevyyttä. Talentia korostaa, että sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden tarvitsema lääkehoidon lisäkoulutus ei saa olla sosiaalihuollon tehtävään rekrytoinnin este.

– Työnantajan on tarvittaessa täydennettävä työntekijän lääkehoidon osaamista tarjoamalla vaatimusten mukaista koulutusta.

Talentiasta on myös välttämätöntä, että sosiaalihuoltolaissa säädetään, että laillistetut sosiaalihuollon ammattihenkilöt tekevät päätökset sosiaalipalvelujen antamisesta asiakkaille.

– Näin vastuut sosiaalihuollon asiakkaiden palveluprosessin jatkumolla, aina asian vireille tulosta ja palvelutarpeen arvioinnista palvelujen antamiseen, asettuisivat pääasiassa sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille. Heillä on tehtäviin vaadittava koulutus ja osaaminen, Manssila painottaa.

Yhteyshenkilö:
Jaana Manssila
Erityisasiantuntija
Puh: 09 3158 6025
jaana.manssila@talentia.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 27.8.2021.