Suomen Psykologiliitto kehysriiheen kokoontuvalle hallitukselle: mielenterveyden peruspalvelut kuntoon

Hallitus kokoontuu 5.–6.4.2022 niin sanottuun kehysriiheen, jossa sovitaan tulevien vuosien rahankäytön isoista linjoista. Suomen Psykologiliitto ry korostaa, että nyt on viimein panostettava mielenterveyspalveluihin perustasolla. Ilman riittäviä matalan kynnyksen palveluja lähellä ihmisten arkea ei saada purettua erikoistason palveluihin nyt kohdistuvaa kestämätöntä painetta.

5.4.2022

Hyvinvointialueet tarvitsevat kunnon resurssit sote-palveluille

Kunta-alalla on laajasti pulaa koulutetuista sote-alan asiantuntijoista. Psykologit ovat niiden ammattilaisten joukossa, joiden rekrytointi on ollut vaikeaa julkisella sektorilla.

Palkkaus, työolot ja -ehdot on saatava vastaamaan vaativaa asiantuntijatyötä. Asiaa ratkotaan työnantajien ja työntekijöiden kesken sopimusneuvotteluissa, mutta ne ovat jumiutuneet umpisolmuun. Ratkaisu tulee vaatimaan rahaa. Ensi vuonna toimintansa aloittavat hyvinvointialueet saavat rahoituksensa suoraan valtiolta – on varmistettava, että rahoitus turvaa riittävät sote-palvelut kaikille kansalaisille.

  • Huolehditaan riittävistä resursseista sosiaali- ja terveyspalveluille
  • Työolot ja palkkaus kuntoon sote-alalla

Kaikille tasavertainen pääsy mielenterveyspalveluihin perustasolla

Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa tulee jatkaa pitkäjänteisesti ja sille on löydettävä resurssit myös ensi vuonna. Sen painopisteitä ovat mielenterveysoikeudet ja ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut.

Nyt on varmistettava, että seitsemän vuorokauden hoitotakuu sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutuu. Hoitotakuun tulee koskea myös mielenterveyspalveluita, mukaan lukien psykologipalvelut.

Laadukkaiden, moniammatillisten mielenterveyspalveluiden saatavuus lähellä ihmisten arkea on turvattava elämänkaaren eri vaiheissa. Jotta tämä toteutuu, peruspalveluissa on oltava omat psykologit. Psykologien on oltava osana sote-keskusten moniammatillista tiimejä sekä potilastyössä, konsultoinnissa että suunnittelu- ja kehittämistyössä. Psykologien osaamista tarvitaan niin hoitamiseen, palvelutarpeen arvioimiseen kuin toisten ammattilaisten konsultointiin ja työnohjaukseen. 29 miljoonan euron vuosikustannuksella olisi mahdollista saada jokaisen sote-keskuksen alueelle kolme psykologia, mikä tarkoittaisi valtakunnallisesti yhteensä 480 psykologia, mikä pitää sisällään myös nykyisin perusterveydenhuollossa aikuisten mielenterveyspalveluissa työskentelevät psykologit.

Järjestämällä varhaista psykoterapiaa sekä muita tarpeen mukaisia psykologien palveluvalikoimaan kuuluvia psykososiaalisia hoitoja osana julkista perusterveydenhuoltoa ja lisäämällä hoitojen saatavuutta syntyy merkittävä, kansantaloudellisesti kannattava terveyshyöty: sairausetuuksien käyttö vähenee ja työnantajien sairauspoissaolokustannukset sekä muut työelämäkustannukset vähenevät.

  • Toteutetaan hoitotakuu, joka sisältää mielenterveyspalvelut
  • Vahvistetaan psykologin palvelujen saatavuutta perusterveydenhuollossa

Riittävä psykologinen tuki varhaiskasvatuksessa kaikille

Vuoden 2021 lopussa hyväksytty lakimuutos toi kolmiportaisen tuen myös varhaiskasvatukseen. Tämä hyvä ja tarpeellinen uudistus ei kuitenkaan varmista tarvittavia psykologipalveluja varhaiskasvatuksessa, sillä niitä ei kirjattu velvoittavina lakiin. Tätä perusteltiin neuvolan kautta tarjottavilla psykologipalveluilla, mutta kaikki neuvolat eivät tarjoa psykologipalveluja. Nyt lapsen mahdollisuus saada psykologin tukea vaihtelee siis asuinpaikan mukaan. Seuraavan hallituksen tulisi täydentää varhaiskasvatuslakia siten, että psykologi sisältyy varhaiskasvatuksen perushenkilöstöön. 19 miljoonan vuosikustannuksella voitaisiin mahdollistaa jokaiseen kuntaan yksi varhaiskasvatuksen psykologi.

Erityisesti alle kolmevuotiaiden haasteiden tunnistaminen, seuranta ja arviointi vaatii ehdottomasti vahvaa, jatkuvaa moniammatillisuutta. Lasta tulee tukea hänen arkiympäristössään, eli varhaiskasvatuksessa.

  • Turvataan psykologipalvelut varhaiskasvatuksessa tasavertaisesti kaikille asuinpaikasta riippumatta

Psykologit tukemaan jaksamista työssä ja torjumaan työurien katkeamista

Mielenterveysongelmat ovat nousseet työurien suurimmaksi uhaksi Suomessa, aiheuttaen vuosittain jopa 17 miljoonan työpäivän menetyksen. Työsuojelu ja työterveys keskittyvät kuitenkin yhä liiaksi työn fyysisen kuormittavuuden sekä työympäristöjen fyysisen vaaran seurantaan. Työterveyspsykologi on määriteltävä työterveydenhuollon ammattihenkilöksi. Silloin työntekijä pääsee käyttämään psykologin palveluja suoraan ilman lähetettä, mikä nopeuttaa oikean avun saamista ja vähentää turhia käyntejä työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanotolla.

  • Määritellään työterveyshuollon psykologi asetuksessa ammattihenkilöksi nykyisen asiantuntijastatuksen asemasta

Osaavan työvoiman saatavuus vaatii panostuksia koulutukseen

Asiantuntijoiden saatavuuden kannalta on tarpeen muuttaa psykologien nykyisin maksulliset erikoispsykologikoulutukset opiskelijalle maksuttomiksi, samaan tapaan kuin sosiaalityön erikoistumiskoulutus ja lääkärien erikoistuminen. Erikoispsykologeja valmistuu noin 150 kolmen vuoden välein. Vuosikustannukset valtiolle olisivat ainoastaan miljoona euroa.

  • Muutetaan erikoispsykologien koulutukset maksuttomiksi

Yhteyshenkilöt
Jari Lipsanen
Puheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 050 448 4166
jari.lipsanen@psyli.fi

Vera Gergov
Ammattiasioista vastaava psykologi
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 040 809 8028
vera.gergov@psyli.fi