Suomen Psykologiliitto: Kelan kuntoutuspalveluiden hankintakriteereissä jälleen korjattavaa

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankintakriteereissä on merkittäviä epäkohtia, jotka Kelan tulee pikaisesti korjata.

7.4.2022

Suomen Psykologiliitto otti kantaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankintaa koskevaan hankintakriteeristöön 21.3.2022. Psykologiliitto katsoo, että tarjouspyyntöä tulee korjata ja täsmentää erityisesti laatua koskevan pisteytyksen osalta, jotta hankittavien palveluiden laatu ja riittävyys sekä palveluntarjoajien tasa‐arvoinen kohtelu voidaan varmistaa.

Psykologiliitto katsoo, että ammattitaidon vahvistamiseen ja syventämiseen liittyvien pitkien lisä‐ ja täydennyskoulutusten ajallinen huomioiminen on kriteeristössä erityisen ongelmallinen ja kohtelee eri ammattiryhmiä epätasa-arvoisesti. Lisäksi kriteeristössä on perusteettomasti ja epäjohdonmukaisesti jätetty huomioimatta osa hyödyllisistä lisäkoulutuksista ja toisaalta otettu mukaan koulutuksia, jotka eivät kuntoutuksen näkökulmasta anna merkittävää lisäosaamista.

Lähettämässään vastauksessa Kela ei kuitenkaan ota lainkaan kantaa Psykologiliiton esittämiin epäkohtiin vedoten siihen, että tarjouskilpailun ollessa kesken se ei voi ottaa kantaa sen sisältöä koskeviin kysymyksiin. Useat Psykologiliiton esiin nostamat epäkohdat liittyvät kuitenkin Kelan tarjouskilpailun aikana tekemiin täsmennyksiin koskien hankintakriteereitä, joten epäkohtia on mahdollista korjata myös hankinnan ollessa käynnissä.

Mikäli palveluntuottajien yhdenvertaiseen kohteluun liittyviä kriteereitä esimerkiksi psykologeja koskevan laatupisteytyksen suhteen ei oikaista hankinnan ollessa vielä käynnissä, tulee se suurella todennäköisyydellä johtamaan oikeudellisiin prosesseihin markkinaoikeudessa. Lisäksi Psykologiliitto on valmis tarvittaessa tekemään toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, mikäli tarjouspyyntöä ei oikaista.

Myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen edellisellä hankintakierroksella vuonna 2018 oli asetetuissa kriteereissä merkittäviä ongelmia, joiden johdosta asiakkaiden terapiasuhteet olivat vaarassa, lukuisat palveluntuottajat tekivät hankintapäätöksistä oikaisupyyntöjä, ja Kela joutui avaamaan täydentävän hankinnan.

Psykologiliitto muistuttaa, että yhteistyö kuntoutusalan asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi laatukriteerien laatimisessa varmistaa sen, että määritetyt kriteerit vastaavat kyseisen ammattialan mukaisia standardeja ja koulutussisältöjä, ja vastaavilta epäkohdilta voidaan välttyä.

Yhteyshenkilöt
Jari Lipsanen
Puheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 050 448 4166
jari.lipsanen@psyli.fi

Vera Gergov
Ammattiasioista vastaava psykologi
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 040 809 8028
vera.gergov@psyli.fi

Suomen Psykologiliiton kannanotto