Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY, Luotsiliitto: Luotsaustutkinnot kaipaavat uudistamista, sillä riittävä ammattitaito on paras riskinhallintakeino merialueilla

Merenkulkijoiden osaaminen heikentyy ja luottamus epäluotettaviin elektronisiin navigoinnin apuvälineisiin lisääntyy. Meri- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen Suomen rannikolla vaatii luotsaustutkinnon uudistamista.

20.9.2019

Hallitusohjelman liikenneverkon kehittämiseen liittyvässä osiossa on kirjaus korkeatasoisen osaamisen ja riittävän ammattitaidon varmistamisesta merialueilla. Luotsiliittoa huolestuttaa, että kirjauksessa ei käy ilmi tavoitteen kattavuus eri merenkulun tehtävien osalta. Luotsauksen ja luotsaustutkinnon kehittäminen on tehokas, nopea sekä myös edullinen keino hallitusohjelman tavoitteen toteuttamisessa.

Luotsaus on sekä palvelu että merionnettomuuksien riskinhallintakeino, millä varmistetaan ammattitaitoinen liikkuminen saaristoväylillä, satamissa ja Saimaan vesistöllä. Luotsit varmistavat, että alus saadaan turvallisesti satamaan ja satamasta ulos aavalle merelle.

– Tässä tehtävässään luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana, kuvailee Luotsiliiton puheenjohtaja Antti Rautava.

– Luotsauksen pääelementtejä ovat aukoton väylätuntemus, paikallinen asiantuntijuus sekä hyvät aluksen käsittelytaidot. Yksi keskeinen luotsauksen tehtävä on riskinhallinta häiriötilanteissa.

Osaaminen vesillä on heikentynyt – myös ammattilaisten

Puutteellinen navigointiosaaminen ja liiallinen tukeutuminen teknologiaan ilman ymmärrystä sen luotettavuudesta ovat lisääntyneet kaikkien vesilläliikkujien keskuudessa – myös ammattiliikenteessä. Teknologia ei korvaa navigointiosaamista. Lisäksi uuden teknologian turvallinen käyttö vaatii lisäosaamista ja siten lisäkoulutusta, myös ammattilaisille.

Navigointijärjestelmien tai -laitteiden pettäessä ainoa tapa pelastaa alus onnettomuudelta on kyky tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet manuaalisesti ja ohjata laivaa väylällä perinteisin menetelmin. Tämä ei onnistu, jos komentosillalla ei ole edellä mainittua osaamista, oikeaa paikkatietoa ja käsitystä ympäröivästä merialueesta sekä liikennetilanteesta. Navigointiapuvälineiden ja –järjestelmien virhetilanteet syntyvät käyttäjien virheistä, laitevioista ja uudeksi ongelmaksi tulleista kyberhyökkäyksistä.

Luotsitutkinto kaipaa uudistamista

Nykyiset koulutusvaatimukset eivät monelta osin ole ajan tasalla. Koulutus- ja pätevyysvaatimukset tulevat luotsauslaista, jonka vuoksi koulutuksen uudistaminen vaatii muutoksia säädöksiin. Oppilaitosten nykykoulutus on suunniteltu palvelemaan perusmerenkulun opintoja. Koulutuksessa pitää jatkossa huomioida koko uran aikainen kehittyminen. Uusien teknologioiden kouluttamisen pitää olla nykyistä laadukkaampaa.  Myös luotsauksen tulevaisuuden isot muutokset, kuten lisääntyvät älyväylät ja etäluotsaus, pitää jatkossa huomioida koulutussisällöissä. Muutokset eivät lisäisi merkittävästi kustannuksia. Luotsauskoulutuksen kehittäminen palvelisi kaikkien suomalaisten ammattimerenkulkijoiden osaamisen kehittymistä.

– Esimerkiksi linjaluotsitutkinnoissa koe suoritetaan käytännössä elektronisen merikartan perusteella. Todellinen väylä- ja aluetuntemus jää varmistamatta. Tukeutuminen yksinomaan karttaplotterin informaatioon on vaarallista, tästä esimerkkinä kuluneen kesän veneonnettomuudet, joissa ainakin osasyinä oli optisen tähystämisen ja tutkan seurannan puutteellisuus. Tämä asia tulisi korjata niin, että simulaattorissa varmistetaan kyky navigoida alusta optisesti ja tutkan avulla niin kuin laissa todetaan. Samalla vastattaisiin jo edellä mainittuihin laite-, tekniikka ja kyberhaasteisiin, Rautava toteaa.

Luotsiliitto on yhdessä luotsausyhtiö Finnpilotin kanssa käynnistänyt työryhmätyön luotsauskoulutuksen kehittämiseksi kesäkuussa 2019. Mukana työryhmässä ovat kaikki Suomen merenkulkuoppilaitokset sekä merenkulkuviranomaisen edustus. Työryhmä raportoi ensimmäisen kerran Liikenne- ja viestintäministeriölle lokakuussa. Tavoitteena on, että Finnpilotille mahdollistettaisiin siirtyminen samanlaiseen viranomaisten hyväksyntään perustuvaan koulutusjärjestelmään kuin esimerkiksi valtion erityistehtäväyhtiössä VTS Finlandissa tai vastaavan kaltaisesti mm. ANS Finlandilla, Finnairilla ja Rajavartiolaitoksella.

Lisätiedot:
Luotsiliiton puheenjohtaja Antti Rautava puh. 040 177 1611

LUOTSILIITTO-LOTSFÖRBUNDET ry on suomalaisten luotsien ja luotsinvälittäjien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää merenkulun turvallisuutta ja joustavuutta. Luotsiliitto on akavalaisen Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn jäsenyhdistys. YTYyn kuuluvat myös mm. liikennelentäjäyhdistykset, meriliikenneohjaajat ja lennonjohtajat.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 19.9.2019 klo 12.30.