Akava kannattaa työssäoloehdon muuttamista tuloperusteiseksi

Akava kannattaa työttömyysturvan kehittämisen työryhmän ehdotusta palkansaajan työssäoloehdon muuttamisesta tuloperusteiseksi eli niin sanottua euroistamista. Akavalla on valmius pohtia jatkossa malleja, joilla työttömyysturvaa kehitetään. Työttömyysturvan kehittämisen työryhmän raportti valmistui 3. maaliskuuta.

18.3.2021

– Työssäoloehdon euroistaminen selkeyttää järjestelmää, keventää byrokratiaa ja antaa paremmat mahdollisuudet yhdistelmävakuutuksen jatkovalmisteluun. Katsomme, että työttömyysturvan kehittämistä on tarpeen jatkaa, mutta se vaatii huolellista valmistelua ja riittäviä vaikutusarvioita. Työttömyysturvan kehittämisessä pitää ottaa huomioon myös nuorten ja määräaikaisessa työssä olevien asema, järjestelmän kannustavuus ja työvoimapalveluiden toimivuus, sanoo työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

–Työssäoloehdon kertyminen ei enää edellyttäisi tietyn työtuntimäärän saavuttamista. Ehdotuksen mukaan noin 850 euron kuukausitulo riittäisi täyttämään työssäoloehdon kyseisenä kuukautena ja puolet tästä summasta kartuttaisi työssäoloehtoa puolikkaalla kuukaudella. Kuuden tällaisen kuukauden kertyminen tarkastelujakson aikana synnyttäisi oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tarkasteltavan jakson pituus säilyisi suurin piirtein nykyisellään, kertoo ekonomisti Heikki Taulu, joka edusti Akavaa työryhmässä.

Työryhmä käsitteli toisena tärkeänä asiana työttömyyspäivärahan enimmäiskeston porrastamista henkilön työhistorian mukaan.

Lähtökohtana tarkasteluissa oli, että nykyinen iso porras muutettaisiin useammaksi pieneksi: lyhyellä työhistorialla saisi oikeuden lyhytkestoisempaan työttömyyspäivärahaan ja pidemmällä työhistorialla turvan enimmäiskesto olisi pidempi. Nykyisin alle kolmen vuoden työhistorialla syntyy oikeus 300 maksupäivään ja sitä pidemmällä työhistorialla 400 maksupäivään. Lisäksi 58 vuotta täyttäneillä on tietyin edellytyksin oikeus 500 maksupäivään.

– Akava on valmis pohtimaan työttömyysturvan porrastamista ja on esittänytkin aiemmin palauttavaa porrastusmallia. Pidämme Akavassa kuitenkin mahdollista porrastamista niin merkittävänä uudistuksena, että sen valmisteluun täytyy varata enemmän aikaa. Mallien käsittely jäi nyt liian suppeaksi, Taulu huomauttaa.

Työryhmän tehtäviin kuului lomautettujen osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien pohdinta, johon työmarkkinakeskusjärjestöt tekivät ehdotuksensa sekä arviointi työmarkkinatuesta ja siihen liittyvistä palveluista, joita työryhmä esittää jatkotyöstettäväksi. Työryhmä käsitteli myös ehdotuksia ns. erorahamallista sekä uudenlaisen suhdannesopeutuselementin lisäämisestä työttömyysturvan ehtoihin.

Tutustu Työttömyysturvan kehittämisen työryhmän raporttiin

 

Yhteyshenkilöt

työmarkkinajohtaja Katarina Murto
Puh. +358505689188

ekonomisti Heikki Taulu
Puh. +358503612869