Akava: Koronakriisi korostaa osaamistason merkitystä

Akava esittää toimenpideohjelmaa pelkän perusasteen varassa olevien osaamistason nostamiseksi ja koulutuksellisen tasa-arvon varmistamiseksi. Tuoreet arviot koronakriisin työllisyysvaikutuksista näyttävät irtisanomisten ja lomautusten osuneen aloihin, joilla työskentelee paljon pelkän perusasteen koulutuksen saaneita. Heidän syrjäytymistään työelämän muutostilanteissa pitää ehkäistä koulutuspoliittisin toimin työllisyys- ja sosiaalipoliittisten toimien ohella.

20.5.2020

– Korkea osaaminen on yhä tarpeellisempaa työelämässä. Nopea teknologinen kehitys muuttaa suurta osaa työtehtävistä. Eniten vähenevät ja muuttuvat matalapalkkaiset ja lyhyempää koulutusta vaativat työt. Pelkän perusasteen koulutuksen varaan jääminen merkitsee monille vaikeuksia sekä työelämään pääsemisessä että siellä suoriutumisessa. Enintään perusasteen suorittaneilla on selvästi heikompi työllisyysaste. Tilanteen korjaamiseksi pitää luoda uusia koulutuspoliittisia keinoja, sanoo erityisasiantuntija Miika Sahamies.  

Akava ehdottaa, että pelkän perusasteen koulutuksen varaan jääneiden osaamistason nostamiseksi toteutetaan ohjelma, jonka toimenpiteet kattavat opiskelijat, työlliset, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat. Akavan ehdottamat toimenpiteet tulisi huomioida keinoina jatkuvan oppimisen uudistuksessa.

– Jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteena on nostaa juuri koulutuksessa aliedustettuja ryhmiä. Teimme ehdotukset selvityksineen löytääksemme toimivimmat keinot. Perusasteen varassa olevat ovat moninainen joukko ihmisiä, joiden työmarkkina-aseman parantamiseksi on räätälöitävä erilaisia keinoja. Enemmistö heistä on työelämässä, mutta työelämän muutostilanteissa he ovat muita heikommilla. Työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä on paljon, Sahamies jatkaa.

– Osaamistasoa nostamalla yhä useampi työllistyy, pysyy työllisenä ja löytää paikkansa muuttuvasta työelämästä myös koronakriisin jälkeen. On luotava keinoja osaamisen kehittämiseen sekä työelämässä että sen ulkopuolella, korostaa johtava asiantuntija Elina Sojonen.

– Lasten hoitaminen kotona selittää sitä, että työvoiman ulkopuolella olevien osuus on suuri perheenperustamisiässä olevilla naisilla. Heitä auttaisi, jos töihin paluu otettaisiin puheeksi jo neuvoloissa ja perhekeskuksissa sekä vahvistettaisiin työelämään ohjausta viimeistään lapsen täyttäessä kaksi vuotta. Myös ulkomaiden kansalaisten osaamisen tunnistamista on parannettava. Perusasteen varassa oleville pitää tarjota osaamisen kehittämiseen perustuvia ratkaisuja, jotka turvaavat pääsyä työelämään sekä edistävät suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, Sojonen ja Sahamies lisäävät.

Akavan keskeiset tavoitteet

  • Nuoret: Ehkäistään syrjäytyminen koulutuksesta
  • Työlliset: Parannetaan kykyä toimia työelämän muutostilanteissa
  • Työttömät: Lisätään työllistymisen mahdollisuuksia 
  • Eläkeläiset: Luodaan polkuja varhaiselta eläkkeeltä takaisin työelämään 
  • Muut työvoiman ulkopuoliset: Kehitetään monenlaisia reittejä työelämään

Lisätietoa Akavan toimenpide-esityksistä on käytettävissä osoitteessa https://akava.fi/tavoitteet/tyollisyys/osaamisesta-tyollisyytta/

Akava Works on selvittänyt perusasteen varassa olevien piirteitä ja heidän asemaansa työmarkkinoilla, lue artikkelit:

Keitä ovat perusasteen varassa olevat?

Perusasteen koulutuksen varassa olevien miesten ja naisten asema työmarkkinoilla

 

Yhteyshenkilöt

erityisasiantuntija Miika Sahamies
Puh. +358505305366

johtava asiantuntija Elina Sojonen
Puh. +358445827466