Akava: Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus aloitettava nopeasti

Akava vaatii, että hallitusohjelmaan kirjattu yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen valmistelu aloitetaan viipymättä ja valmistelu tehdään kolmikantaisesti. Lakia on uudistettava, jotta työelämässä tapahtuva syrjintä saadaan poistettua. Akava nostaa esiin joukon ehdotuksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

19.1.2021

– Syrjintä työelämässä on vakava ja valitettavan yleinen ilmiö. Sitä on monissa tapauksissa vaikea osoittaa ja selvittää. Prosessit ovat liian hitaita ja raskaita. Pelko leimautumisesta estää usein asian selvittämisen ja eteenpäin viemisen. Yksilön oikeussuojaa pitää parantaa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Monilla vähemmistöihin kuuluvilla on vaikeuksia päästä työelämään, löytää osaamistaan vastaavaa työtä tai saada riittävää tukea työllistymiselleen.

– Työelämässä tarvitaan lisää tietoa lain velvoitteista, mutta myös voimakasta asennemuutosta syrjinnän kitkemiseksi. Syrjintää on erityisesti työnhaun yhteydessä, sanoo työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Akava katsoo, että yhdenvertaisuuslain arviointihankkeen tuottamat ehdotukset ovat hyvä pohja lain uudistamiselle.

– Yhdenvertaisuuslain arvioinnista ilmenee, että syrjintä jää osin jopa piiloon ja tunnistamatta. Valvontaviranomaisten resurssit ovat puutteelliset ja yhdenvertaisuusvaltuutetulla on liian rajoitettu toimivalta. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitteen rajaa tulee laskea nykyisestä 30:stä 20:een työntekijään, Murto toteaa.

– Yhdenvertaisuus on perusoikeus ja tärkeä arvo työelämässä, mutta myös laajemminkin yhteiskunnassa. Tietoja ja esimerkkejä moninaisuuden hyödyistä tarvitaan ennakkoluulojen vähentämiseksi koko yhteiskunnassa, Murto sanoo.

Lisätiedot

Työmarkkinajohtaja Katarina Murto, puh. 050 568 9188, Twitter: @KatarinaMurto

 

Akavan ehdotukset yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen

  1. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitetta laajennetaan. Velvoite säädetään nykyisestä vähintään 30:stä henkilöstä vähintään 20 henkilöä työllistäviin yksityisiin ja julkisiin organisaatioihin.
  2. Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään säännöllisesti yhdessä henkilöstön edustajien tai henkilöstön kanssa.
  3. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa lisätään antamalla valtuutetulle oikeus arvioida työelämässä tapahtuvaa syrjintää yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa myös yksittäistapauksissa.
  4. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus saattaa syrjintää koskeva asia nimettömänä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi.
  5. Työsuojeluviranomaisten resursseja valvonnan tehostamiseksi lisätään.
  6. Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain velvoitteita yhdenmukaistetaan selkeyden ja oikeussuojan parantamiseksi.
  7. Osittaisuudistuksen valmistelussa selvitetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mahdollisuutta määrätä hyvitystä syrjitylle.
  8. Anonyymiä rekrytointia edistetään.
  9. Edistetään ammattiliittojen järjestökanneoikeutta erityisesti syrjintään liittyvissä kysymyksissä.
  10. Vaikutetaan työelämän asenteisiin viestinnällä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.