Akava: Yhdenvertaisuuslain uudistus riittämätön työelämän syrjinnän poistamiseksi

Akava pitää riittämättöminä yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen työelämää koskevia muutosesityksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen jaoston ehdotukset eivät Akavan mielestä juurikaan vähennä työelämässä tapahtuvaa syrjintää tai paranna yksilön oikeussuojaa, kuten oli kattavan lakikokonaisuuden tavoitteena. Yhdenvertaisuuslain uudistamistarpeita käsittelevien ehdotusten lausuntokierros päättyy 19. toukokuuta.

19.5.2022

– Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat ihmisoikeuksia. Suomella on EU:n syrjinnän vastaisten direktiivien perusteella velvoite edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään tehokkaasti. Lakiuudistuksessa on tunnistettu ansiokkaasti monia yhdenvertaisuuslain kehittämiskohtia, mutta se ei tuo korjausta työelämässä tapahtuvaan syrjintään, sillä se ei sisällä vaikuttavia toimia siihen puuttumiseksi. Lisäksi eri elämänalojen oikeussuoja uhkaa yhä eriytyä, sanoo Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies.

Akava korostaa, että nykyiset työelämän valvonnan ja viranomaisten välisen toimivallan rakenteet eivät riitä heikoimmassa asemassa olevien yksilöiden hyväksi toimimiseen. Valvontaviranomaisten resurssit ovat puutteelliset.

– Nykylainsäädännön toimivuutta selvittäneistä tutkimuksista ilmenee, että työelämässä tapahtuva syrjintä jää osin piiloon ja tunnistamatta. Etnisten vähemmistöjen, vammaisten henkilöiden tai esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen kokema syrjintä ei juuri näy työsuojeluviranomaisten tilastoissa. Myös hyvityksen saaminen syrjinnästä on harvinaista. Prosessit ovat liian hitaita ja raskaita. Pelko leimautumisesta estää usein asian selvittämisen ja eteenpäin viemisen, Sahamies korostaa. 

– Syrjintään puuttumiseksi tarvitaan uusia keinoja ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa pitää laajentaa antamalla valtuutetulle oikeus arvioida työelämässä tapahtuvaa syrjintää yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa yksittäistapauksissakin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle pitää antaa oikeus käsitellä työelämäasioita ja määrätä niihin liittyviä hyvityksiä, Sahamies sanoo.

Akava jätti alajaoston esitykseen eriävän mielipiteen, jossa se esittää yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen soveltamisalan laskemista koskemaan vähintään 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä nykyisen 30 työntekijän sijaan. Akava esittää myös mainintaa yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisvelvoitteesta.

– Marinin hallitusohjelman tavoitteena on oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi. Akava on esittänyt muutosehdotuksensa tämän mahdollistavaksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi. Odotukset kohdistuvat nyt lausuntokierroksella annetun palautteen analysointiin. Sen pohjalta oikeusministeriöllä näyttää olevan hyvät edellytykset muodostaa eduskunnan käsiteltäväksi lakiesitys, joka huomioi paremmin työelämässä heikoimmassa asemassa olevien yksilöiden tarpeet, Sahamies sanoo.

Lue Akavan lausunto uudistuksesta 18.5. 
Akavan lausunto yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Miika Sahamies
Puh. +358505305366