Yhteistoimintalain uudistus lausuntokierrokselle

Yhteistoimintalain uudistamista valmistellut työryhmä on jättänyt väliraporttinsa työ- ja elinkeinoministerille. Työryhmä kokosi arvion nykytilasta ja arvioi keinoja, joilla voidaan kehittää yhteistoimintaa työpaikoilla. Väliraportissa ehdotetaan, että nykytilaan liittyvät puutteet korjattaisiin uudistamalla yhteistoimintalaki kokonaisuudessaan. – Yhteistoimintalain uudistus ja yhteistoiminnan parantaminen henkilöstön osallisuutta lisäämällä ovat Akavalle tärkeitä, sanoo johtava asiantuntija Miia Kannisto, joka...

20.6.2019

Yhteistoimintalain uudistamista valmistellut työryhmä on jättänyt väliraporttinsa työ- ja elinkeinoministerille. Työryhmä kokosi arvion nykytilasta ja arvioi keinoja, joilla voidaan kehittää yhteistoimintaa työpaikoilla. Väliraportissa ehdotetaan, että nykytilaan liittyvät puutteet korjattaisiin uudistamalla yhteistoimintalaki kokonaisuudessaan.

– Yhteistoimintalain uudistus ja yhteistoiminnan parantaminen henkilöstön osallisuutta lisäämällä ovat Akavalle tärkeitä, sanoo johtava asiantuntija Miia Kannisto, joka edusti Akavaa työryhmässä.

Uudessa laissa sääntelytapaa muutettaisiin siten, että se koskisi yleisluontoisesti työpaikan kehittämistä ja yksityiskohtien sijaan säädettäisiin kokonaisuuksista. Laissa olisi menettelysäännöksiä, mutta menettelyistä voisi sopia myös työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintasopimus).

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 20. joulukuuta 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä tehdä ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työryhmän tehtävänantoon kuului arvio voimassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista ja ehdotuksen laatiminen uuden lain suuntaviivoista. Työryhmä kokoontui vuoden 2019 talven ja kevään aikana 15 kertaa.

Osana tehtäväänsä työryhmä arvioi keinoja, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet aidosta, luottamukseen perustuvasta ja työyhteisön kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistoiminnasta työpaikoilla. Työryhmän tuli ottaa huomioon Euroopan unionin yhteistoimintaa koskeva sääntely ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö sekä keskeisten työehtosopimusten yhteistoimintamenettelyä koskevat määräykset.

Väliraportti sisältää nykytilan kuvauksen, nykytilan arvioinnin, uudistettavan lain tavoitteet ja yleisen tason suuntaviivat. Lisäksi raportissa on vaikutusarviointien laadinnan pohjaksi kuvaus oletetuista vaikutusmekanismeista ja ulkomaiden lainsäädännöstä.

Työryhmä pyrki luomaan yleisen tason suuntaviivoja yhteistoimintalain kehittämisestä. Lainvalmistelua on tarkoitus jatkaa syksyllä 2019 siten, että hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö valmistuisi maaliskuuhun 2020 mennessä. Tulevan lainsäädännön yksityiskohdat ja lain rakenne ratkaistaan lainvalmistelutyön edetessä. Suuntaviivoihin liittyy joustavuutta yksittäisiä sääntelyratkaisuja tehtäessä.

Muutostilanteita koskevasta neuvotteluvelvoitteesta säädettäisiin uudessa laissa omana kokonaisuutenaan tai tämä kokonaisuus siirrettäisiin työsopimuslakiin.

Tutustu väliraporttiin Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain uudistamista valmistelevan työryhmän väliraportti

Lausuntopyyntö on osoitteessa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=094d86f2-c0f4-4181-980e-4604d1349b54&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Yhteyshenkilö

johtava asiantuntija Miia Kannisto
+358505515292
miia.kannisto@akava.fi