Akavan palkkiosuositukset

Akavan palkkiosuositukset auttavat määrittämään asiantuntijatehtävissä luento-, esitelmä- tai kirjoitustoimeksiannon palkkion. Suosituksissa kuvataan tekijöitä ja seikkoja, joita arvioimalla voi määrittää palkkion suuruuden, kun työn tilaaja ei ole ennalta vahvistanut palkkiota.

17.2.2021

Ohessa kuvataan eräitä yleisemmin käytettyjä palkkiomääriä ja palkkioperusteita. Suositukset on laadittu vuodelle 2023.

Luentopalkkiot

Joissakin tapauksissa luentopalkkiot ovat viranomaisten ennalta vahvistamia, jolloin niistä ole mahdollisuutta sopia henkilökohtaisesti. Tämä koskee muun muassa yliopistoja ja korkeakouluja sekä kansalais- ja työväenopistoja.

Jos luento- tai esitelmäpalkkioita ei ole ennalta vahvistettu ja niistä sovitaan vapaasti, palkkion määrää laskettaessa voi noudattaa seuraavia laskuperusteita:

a. Perustuntipalkka saadaan jakamalla henkilön varsinaiselta työajalta saatava kuukausipalkka 100:lla.

b. Palkkion suuruuteen vaikuttavat esityksen kestoaika ja siihen käytetty todellinen valmisteluaika. Jos valmisteluajan määrittely on vaikeaa, voit käyttää esimerkiksi seuraavaa taulukon mukaisia valmisteluajan kertoimia:

Tästä saamme tuntimäärän, jolta edellytetään maksettavaksi korvauksena kohdan a. mukainen perustuntipalkka.

c. Jos matka-aika luento- tai esitelmäpaikalle on Iyhyehkö, se voidaan lisätä kokonaisuudessaan laskutettaviin tuntimääriin, pidemmästä matka-ajasta voidaan kuitenkin yleensä lisätä enintään puolet.

d. Palkkiota voidaan korottaa:

  • jos luento pidetään vain kerran tai erityisen harvoin
  • jos kurssin tai vastaavan edustama taso on erittäin korkea tai tavoite tavanomaista vaativampi
  • henkilökohtaisen kyvykkyyden perusteella
  • kun luentomateriaali sovitaan julkaistavan esimerkiksi luennon tilanneen tahon verkkosivuilla.
    Näissä tapauksissa voidaan vähimmäistasona 45 minuutin esitelmästä, puheesta tms. pitää 441 euroa ja kokeneelle asiantuntijalle 715 euroa.

e. Oman viraston, laitoksen tai työpaikan piirissä tapahtuvasta opetustehtävästä voidaan veloittaa erillinen korvaus yleensä vain, kun opetustehtävä pidetään erityisesti järjestettynä opetustilaisuutena, joka poikkeaa tavanomaisesta työrutiinin hoidosta.

f. Korvauksen harjoitustöiden tarkastamisesta, kokeiden korjaamisesta ja muusta vastaavasta jälkityöstä sekä koulutukseen liittyvästä valmistelutyös­tä katsotaan yleensä sisältyvän opetuspalkkioon. Toisin haluttaessa siitä tulee erikseen sopia, jolloin näistä tehtävistä tulisi laskuttaa perustuntipalkan mukainen tuntipalkkio.

Tuntitöiden palkkiot

Tuntipalkalla tehtävästä erityistä pohjakoulutusta edellyttävästä tilapäisestä tai määräaikaisesta työstä maksettava palkkio voidaan laskea jakamalla tavanomainen kuukausipalkka 100:lla ja korottamalla näin saatua euromäärää 20–60 %:lla sen mukaan missä määrin tuntipalkan lisäksi tulee sosiaalisia etuja, kuten vuosilomakorvaus ja eläke-edut. Samoin korotus­pro­senttiin tulisi vaikuttaa, onko tuntityö tekijälleen selvästi ylityöluonteista.

Jos palkkio ei tällä tavoin ole määriteltävissä, yliopistossa tai korkeakoulussa loppututkinnon suorittaneen henkilön tuntipalkan tulisi olla vähintään 45,50 euroa ja ylioppilastutkinnon suorittaneen vähintään 32,50 euroa tunnilta.

Asiantuntijapalkkiot

Jos luennon tai esitelmän pitäjä ei ole suorittanut ylempää korkea­koulututkintoa, hänet rinnastetaan yleensä tutkinnon suorittaneisiin, jos hänellä on huomattavia tieteellisiä tai taiteellisia ansioita tai pitkäaikainen koke­mus luennoimallaan alalla. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voidaan vastaavasti rinnastaa opintojensa, asemansa tai kokemuksensa perusteella erikoisasiantuntijoihin.

Veloitettaessa on otettava huomioon ennen kaikkea tehtävän vaatima am­matti­pätevyys, siihen kuluva aika ja toimeksiantajalle koituva hyöty.

Vähim­­mäistuntipalkkio on 65 euroa ja kokeneelle asiantuntijalle 82,30 euroa – kuitenkin vastaavasti vähintään kahdelta tunnilta. Päiväpalkkio on vähintään 406 euroa ja kokeneelle asiantuntijalle 551 euroa.

Kokeneella asian­tun­ti­jalla tarkoitetaan henkilöä, joka on väitellyt tohtoriksi tai muulla tavoin hankkinut suuren kokemuksen alallaan. Suositus koskee vain sellaisia toimeksiantoja, joissa asiantuntija on läsnä eikä laadi mitään kirjallista selvitystä tai lausuntoa. Näitä normeja voidaan käyttää myös muun­laatuisten tehtävien veloitusperusteena.

Kirjoituspalkkiot

Sanomalehtikirjoituksen tai muun sellaisen vähimmäishinta on 427 euroa, kokeneelle asiantuntijalle 564 euroa. Kun kysymyksessä on lehden toi­mi­tuksen erityisesti pyytämä artikkeli, jonka aihe, pituus, määräaika yms. seikat on tarkasti määritelty, vähimmäispalkkio on 151 euroa liuskalta ja yh­­destä sanomalehtikirjoituksesta 732 euroa sekä kokeneelle asian­tun­tijalle vastaavasti 200 euroa ja 822 euroa.

Käytännössä sovelletaan yleisesti esityksen pituuden mukaan määräytyvää palkkiota. Kun tämä on sopiva veloitusperuste, vähimmäispalkkio A4-kokoiselta, 28–30 riviä käsittävältä liuskalta on 113,80 euroa ja kokeneelle asiantuntijalle 152 euroa.

Kirjoituspalkkioiden veloituksessa on otettava huomioon, että on tavallisesti helpompi laatia pitkä selostus kuin Iyhyt ja ytimekäs. Laadittaessa tieteellisistä teoksista ja muista julkaisuista Iyhennelmiä ja arvosteluja on otettava huomioon selostettavan julkaisun laajuus ja laatu sekä määriteltävä palkkio ensisijaisesti näiden perusteiden mukaisesti.

Matkakorvaukset ja päivärahat

Toimeksiantajan suositetaan maksavan matkakustannukset – matkaliput hankintakuluineen, paikallismatkoineen, matkavarustuskustannuksineen, lentokenttäveroineen ja kuljetusmaksuineen – sekä päivärahat, hotellikorvaukset ym. valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevan virkaehtosopimuksen mukaisesti.

  •  päivitetty 3.1.2023