Mistä apua yrityksille ja yrittäjille koronakriisissä?

Yritykset ja yrittäjät voivat saada valtion tukea selviytyäkseen koronakriisin aiheuttamien vaikeuksien yli. Tukimuotoja ovat lainat, takaukset, suora rahoitus ja väliaikainen työttömyysturva. Ensisijainen menettely on hakea rahoitusta pankista ja siihen Finnveran takausta. Päivitämme tätä koostetta sitä mukaa, kun tukitoimista päätetään. Yrittäjien väliaikaista työmarkkinatukea koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 8.4.

31.3.2020

Kustannustuki

 Yritys voi saada tukea, jos sekä toimialan että yrityksen liikevaihto olla laskenut merkittävästi koronakriisin takia. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat hakea tukea. Kustannustukea eivät saa yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.

Kustannustuen ehtona on, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Jos yritys toimii tällaisella toimialalla, ehtona on myös, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis–kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Yritysten huhti–toukokuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis–kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrataan vuoden 2020 tammi–helmikuun myynnin keskiarvoon.

Tukea voi käyttää yrityksen kiinteisiin kustannuksiin ja palkkamenoihin. Kustannustuki voi olla 2 000–500 000 euroa ja sitä saa enintään kahden kuukauden ajan.

Kustannustukea voi hakea vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Saadut tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 prosenttia.

Tukea haetaan Valtionkonttorista sähköisellä lomakkeella. Hakemus tuen saamiseksi on tehtävä viimeistään 31.8.2020.

Lisätietoa
Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia kustannustuesta
Valtiokonttorin kysymyksiä ja vastauksia kustannustuesta

 

Jos yritys tarvitsee lisäaikaa olemassa olevan pankista otetun ja Finnveran takaaman lainan hoitamiseen, pankin kanssa on mahdollista neuvotella maksujärjestelyistä. Jos yrityksellä on lainaa suoraan Finnverasta, myös siihen on haettavissa lyhennysvapaata. Yksinyrittäjä voi saada Finnveran takauksen, jos yritys on kaupparekisterissä. Takausta ei voi myöntää suoraan verokortilla työskenteleville.

Valtion tukirahaa on lisätty merkittävästi koronakriisin aiheuttamien rahoitusongelmien lievittämiseksi. Tuen muoto ja avustava taho määräytyy yrityksen koon perusteella (ks. alla oleva taulukko). Rahoitusta ja työnjakoa on hajautettu ELY-keskusten ja Business Finlandin kesken ruuhkan välttämiseksi.

Yrityksen käytössä on maksuton Yritys-Suomen Talousapu -neuvontapalvelu, jonne soittamalla voi saada asiantuntijan neuvontaa ja ohjausta koronakriisin aiheuttamiin tilanteisiin, kuten maksuvaikeuksiin. Valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880, joka palvelee arkisin kello 9–16.

Koronakriisiä varten perustettujen rahoitusohjelmien lisäksi yritysten on mahdollista hyödyntää myös muun muassa. ELY-keskusten maksullisia yritysten kehittämispalveluita ja Business Finlandin normaaleja rahoituspalveluita.

Ajantasaista tietoa on käytettävissä työ- ja elinkeinoministeriön sivustolla
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta

 

 

Kuva: Valtioneuvosto 1.4.2020

Yksinyrittäjä

Yksinyrittäjä voi hakea lainaa pankista ja voi saada Finnveran takauksen, jos yritys on kaupparekisterissä. Takausta ei myönnetä suoraan verokortilla toimivalle vaan yrityksen täytyy olla kaupparekisterissä.

Yksinyrittäjä voi hakea suoraa rahoitustukea yrityksen sijaintikunnasta (YTJ-reksiterin mukainen kotikunta). Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava, Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Kunnan myöntämän tuki on kertakorvauksena maksettava, enintään 2000 euron suuruinen avustus. Tukea voi käyttää yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten tilavuokraan tai kirjanpitokuluihin. Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että tarvittaessa työmarkkinatukea. Tuet eivät vaikuta toisiinsa.

Kunnat tiedottavat haun avautumisesta ja hakuohjeista omilla verkkosivuillaan.

Pienyritys

Pienyritys, jossa on 1–5 työsuhteessa olevaa työntekijää, voi hakea lainaa pankista ja saada siihen Finnveran kautta takauksen. Suoraa rahoitustukea (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) voi hakea ELY-keskuksesta. Avustus on tarkoitettu yrityksille, jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan.

Avustusta myönnetään:

 1. tilanneanalyysin tekemiseen (enintään 10 000 euroa)
 1. kehittämistoimenpiteisiin (enintään 100 000 euroa)

Avustuksen enimmäismäärä voisi olla enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista.

Avustusta voi hakea kerralla vain yhteen toimenpiteeseen ja kumpaankin toimenpiteeseen voi sada rahoitusta vain kerran. Uutta avustusta edellisen toimenpiteen jälkeen voi hakea aikaisintaan kaksi kuukautta aiemman avustuspäätöksen jälkeen. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Rahoitusta haetaan ELY-keskuksen sähköisellä hakemuksella aluehallinnon asiointipalvelussa. Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun kautta.

Pk-yritys ja midcap-yritys

Pk-yritys (6–250 työsuhteessa olevaa työntekijää) ja midcap-yritys (yli 250 henkilöä työllistävä, liikevaihto alle 300 miljoonaa euroa/vuosi) voi hakea lainaa pankista ja saada siihen Finnveran takauksen. Business Finlandin kautta rahoitusta (Liiketoiminnan kehitys häiriötilanteessa) voi hakea seuraaville aloille: matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden tuotantoketjuihin koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttaa.

Rahoitusta myönnetään seuraaviin:

 1. esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteisiin (enintään 10 000 euroa)
 2. kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin (enintään 100 000 euroa)

Avustuksen määrä on 80 prosenttia projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 prosenttia avustuksen määrästä.

Rahoitusta voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Molempia avustuksia ei voi hakea samaan aikaan. Rahoitusta voi käyttää uusien kehitystoimien selvittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen, joiden avulla yritys pyrkii korjaamaan koronan aiheuttamia häiriöitä.

Rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa, joka vaatii henkilökohtaisen rekisteröitymisen. Liitteitä ei tarvita.

Business Finland ottaa käyttöön uuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -lainan.  Yritykset voivat hyödyntää uutta lainamahdollisuutta nykyisiä tki-lainoja joustavammin muutostilanteen hallinnassa. Lainat on tarkoitettu uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen työvoimaintensiivisillä aloilla, joiden liiketoiminta on vaikeutunut koronakriisin vuoksi.

Rahoituksessa ei ole toimialarajauksia ja sitä voivat hakea kaikenkokoiset osakeyhtiöt. Tilapäistä rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä yrityksille, joilla on menossa Business Finlandin rahoittama muu innovaatiorahoitushanke. Projektin koko on minimissään 150 000 euroa ja myönnettävän lainan rahoitustaso on 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Haku alkaa mahdollisimman pian huhti- toukokuun aikana. Lisätietoa Business Finlandin sivuilta.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi aloittaa rahoitusohjelman koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten (liikevaihto vähintään 10 milj. euroa, henkilöstöä yli 50) toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Ohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla. Ohjelma täydentää aiemmin julkistettua Tesin jatkorahoitusvalmiutta ja lisää Tesin toimia yritysten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi.

Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta 14.4.2020 alkaen ja tuolloin on nähtävissä tarkemmat tiedot ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta.

Lisätietoa http://www.teollisuussijoitus.fi/

Lisätietoa rahoittajien sivustoilta

Finnvera Ajankohtaista yrityksille
Business Finland Häiriötilannetiedotus
ELY-keskus Koronavirustilanne ja Poikkeusrahoitus

 

Miten selviän lainoista?

Maksuvaikeuksissa kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin rahoittajiin. Pankeilla on valmius myöntää lyhennysvapaita ja joustoja maksuaikoihin. Finnvera takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja.

Yrityksen käytössä on maksuton Yritys-Suomen Talousapu -neuvontapalvelu, jonne soittamalla voi saada asiantuntijan neuvontaa ja ohjausta koronakrisiin aiheuttamiin tilanteisiin, kuten maksuvaikeuksiin. Valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se palvee arkisin kello 9–16.

Saanko eläkevakuutusmaksuihin joustoja?

Eläkevakuutusmaksuihin kannattaa pyytää pidennettyä maksuaikaa työeläkeyhtiöstä. Sosiaali- ja terveysministeriön 19.3.2020 tekemän päätöksen mukaan työeläkeyhtiöillä on koronakriisitilanteessa mahdollisuus pidentää työnantajien ja yrittäjien pyynnöstä työeläkemaksujen ja yrittäjän eläkevakuutusmaksujen maksuaikaa kolmeen kuukauteen. Maksuajalta peritään ainoastaan nykyinen 2 prosentin vakuutusmaksukorko, mutta ei viivästyskorkoa.

YEL-vakuutuksessa on myös joustomahdollisuus, jossa voidaan pienentää työeläkevakuutusmaksua. Jousto on mahdollinen tilanteessa, jossa yrittäjä haluaa maksaa yhden vuoden aikana tavallista vähemmän vakuutusmaksuja. Samalla vain kyseistä vuotta koskeva eläketurva pienenee. Maksua voi laskea 10–20 prosenttia vahvistetun työtulon mukaisesta YEL-maksusta.

Tilapäinen maksun muutos ei vaikuta muuhun sosiaaliturvaan, mikä on hyvä yrittäjän muun sosiaaliturvan perustuessa vahvistettuun YEL-työtuloon. Jos yrittäjä joutuu koronan vuoksi karanteeniin, maksetaan YEL-työtulon mukaista tartuntatautipäivärahaa. Sairastuessa maksetaan sairauspäivärahaa.

Lisätietoa työeläkeyhtiöiden sivustoilta

Elo Tietoa asiakkaille koronatilanteessa

Varma Ohjeita ja tietoa asiakkaillamme koronaviruksen vaikutuksista

Ilmarinen Koronaviruksen vaikutuksista eläkevakuuttamiseen

Veritas  Korona

 

Miten saan verojen maksuun helpotusta?

Kaikissa tapauksissa, jos maksujen hoitaminen alkaa olla vaikeaa, on hyvä ottaa heti yhteyttä Verohallintoon ja sopia maksujärjestelyistä. Yrittäjille ja yrityksille pyritään järjestämään apua koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Verohallinto tulee vastaan ennakkoveromuutoksissa, maksujärjestelyjen sopimisessa, sanktiomaksujen perimättä jättämisessä sekä arvonlisäveron palautuksissa.

Ennakkoveroja on mahdollista hakea pienemmiksi Verohallinnosta. Myös ennakkoverojen verokuukausiin voi hakea muutosta. Oma-aloitteisten verojen, esimerkiksi arvonlisäveron, ilmoituksille ei myönnetä lisäaikaa, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, kuten sairastumisen vuoksi.

Maksujärjestelypyyntöihin, jotka ovat 25.3. alkaen käsittelyssä, liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Verohallinto käsittelee saapuneet maksujärjestelypyynnöt, kun lainmuutos alennetusta viivästyskorosta tulee voimaan. On syytä huomioida, että koronavirustilanteen vuoksi pyyntöjen määrä todennäköisesti kasvaa ja käsittelyajat pitenevät.

Jos sinulla on voimassa oleva maksujärjestely ja koronavirustilanteesta johtuvia maksuvaikeuksia, voit tehdä uuden maksujärjestelypyynnön OmaVerossa 25.3. alkaen. Tekemällä uuden maksujärjestelypyynnön voit saada helpotetun maksujärjestelyn, mikäli pyyntö täyttää maksujärjestelyyn vaaditut ehdot.

Muutoksia noudatetaan maksujärjestelyissä, joita on haettu 25.3. alkaen ja viimeistään elokuun lopussa. Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.

Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti. Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovelletaan 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Lisätietoa Verohallinnosta ja OmaVerosta:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-hoida-veroasiat-omaverossa/

Arvonlisäverot takaisin lainana

Yritys voi pyytää vuoden 2020 tammi-, helmi ja maaliskuussa maksettuja arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön. Kyseessä on laina, joka pitää maksaa myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Maksujärjestelyssä veroille lasketaan 3 prosentin viivästyskorko alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Jos yritys on jo aiemmin hakenut maksujärjestelyä ja haluat nyt täydentää sitä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä, sinun pitää tehdä uusi maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020.

Pyynnön arvonlisäveron palauttamisesta ja maksujärjestelystä voi tehdä OmaVero-palvelun kautta 26.5. alkaen.

Lisätietoa Verohallinnon sivuita:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/voit-hakea-arvonlis%C3%A4veroja-takaisin-ja-maksaa-ne-my%C3%B6hemmin/

 

Yrittäjän toimeentulo ja oikeus väliaikaiseen työttömyysturvaan

Yrittäjällä on yritysmuodosta riippumatta oikeus väliaikaisesti Kelan työmarkkinatukeen (724 e/kk)  ajalta 16.3.2020–30.6.2020 koronakriisin aiheuttaman äkillisen kysynnän heikkenemisen vuoksi. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa eikä tuessa ole omavastuuaikaa.

Etuutta saa takautuvasti 16.3. alkaen, jos rekisteröityminen työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon tapahtuu 15.4. mennessä.

Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä on yrittäjän päätoimisen työskentelyn päättyminen tai yritystoiminnasta saatavan tulon väheneminen alle 1089, 67 euroon kuukaudessa. Henkilö on velvoitettu ottamaan vastaan tarjottua työtä. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.

Yrittäjän työttömyysturvaan ei ole tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu ja yritystoiminnassa työskentely on päättynyt. Ansiopäivärahan maksaa yrittäjän työttömyyskassa (https://syt.fi/). 

Miten haen väliaikaista työmarkkinatukea?

Työmarkkinatukea haetaan seuraavasti:

 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi sähköisessä Oma asiointi -palvelussa ja anna selvitys päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa Kelaan työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työmarkkinatukeen.
 3. Hae työmarkkinatukea Kelasta (www.kela.fi).
 4. Kela maksaa työmarkkinatuen.

 

Lisätietoja yrittäjän työttömyysturvasta

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/usein_kysyttya_koronaviruksen_vaikutuksista/index.html

https://www.kela.fi/tyottomyysturva-korona

https://syt.fi/

 

 


Tiedot sivun päivityksistä

 • Tekstiä rahoitusvaihtojen yksityiskohdista ja kaavio päivitetty 2.4. klo 9.40
 • Pienyritysten avustusten määrät täsmennetty 2.4.  klo 17.40
 • Keskisuurten yritysten Tesi-rahoitusta koskeva päivitys 3.4. klo 14.54
 • Yrittäjien työttömyysturvaa koskevan lakimuutoksen mukaiset tiedot päivitetty 8.4.2020 klo 6.50
 • Päivitetty tiedot Business Finlandin  uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -laina 8.4. klo 16.47
 • Päivitetty yksinyrittäjiä koskevat ohjeet 9.4. klo 12.22
 • Päivitetty tiedot arvolisäverojen takaisin hakemisen mahdollisuudesta 22.5. klo 14.58
 • Päivitetty tiedot kustannustuesta 9.6. klo 16.40

 

Lisätietoja:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta