Myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin lisää hyvinvointia työpaikoilla

Myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin ja erilaisiin joustoihin vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin ja jaksamiseen.

8.9.2022

Uusi perhevapaajärjestelmä lisää perheille työelämän joustoja ja jakaa perhevastuun entistä tasaisemmin vanhempien kesken. Uudistunut perhevapaajärjestelmä tuo mahdollisuuden hyvin erilaisiin ratkaisuihin perheen ja työn yhteensovittamiseksi. Uusi järjestelmä vaatii sekä perheiltä että työpaikoilta perehtymistä ja yhteistyötä.

Työpaikkojen on viimeistään nyt huolehdittava toimisääntöjen ja hyvien käytäntöjen kehittämisestä työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Selkeät toimisäännöt ja ohjeet helpottavat työpaikan töiden hallintaa ja organisointia sekä vastaavasti edesauttavat perheitä jakamaan perhevastuuta ja löytämään toimivia työskentelytapoja.

Kummallakin vanhemmalla on 160 arkipäivän pituinen vanhempainvapaa, ja siitä voi luovuttaa enintään 63 päivää lapsen toiselle vanhemmalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle. Uusi järjestelmä huomioi monimuotoiset perheet ja perhevapaisiin ovat oikeutettuja muutkin kuin juridiset vanhemmat. Työpaikoilla on tärkeää varmistaa yhdenvertainen kohtelu kaikille perhemuodoille ja sellaisen työkulttuurin luominen, jossa perheestä ja perhevapaista on helppo puhua.

Uudessa perhevapaajärjestelmässä vanhemmalla on mahdollisuus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä jaksossa, joiden minimipituus on 12 päivää, kunnes lapsi on kaksivuotias. Osittaisesta vanhempainvapaasta sopiminen on vapaaehtoista ja sopiminen on nyt huomattavasti aiempaa helpompaa, sillä enää ei edellytetä kummankin vanhemman yhtäaikaista vapaalla olemista. Kotihoidontukijaksoja voi myös pitää vanhempainvapaiden lomassa sen jälkeen, kun lapsi on noin puolivuotias. Ilmoitusajat säilyvät ennallaan.

Uusi järjestelmä tuo jousten ohella enemmän yhteensovitettavaa ja tuonee varsinkin muutoksen alkuvaiheessa lisäpohdintaa sekä työpaikoilla että perheissä. Erityisen tärkeää on huomioida, että esihenkilöillä on osaamista ja aikaa töiden organisointiin ja hallinnollisten tehtävien hoitoon. Tärkeää on myös pitää yllä perheystävällisyyttä ja hyviä käytäntöjä säilyttämällä yhteydenpito perhevapaan aikana ja turvata perhevapaalta palaavalle joustava töihin paluu. Myönteinen suhtautuminen lapsiperheen arkeen ja sen haasteisiin ovat tärkeitä työntekijän tukemisen keinoja sekä perhevapaalta palattaessa että normaalissa työntekemisen arjessa.

Työntekijöille perheystävällisyys ja joustavuus ovat yhä tärkeämpiä arvoja, jotka vaikuttavat myönteisesti työmotivaatioon, työn tuottavuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen sekä työnantajan imagoon ja organisaation vetovoimaan. Mitä tasaisemmin perhevapaat jaetaan, sitä enemmän siitä on etua lapselle, vanhemmalle ja työelämälle.

Lue lisää aiheesta