Akavan ilmastokysely 2019

Akava teetti Kantar TNS:llä touko-kesäkuussa 2019 gallupkyselyn, jolla kartoitettiin akavalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen ja työpaikkojen toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

16.7.2019

Taustaa

  • Akava teetti touko-kesäkuussa 2019 gallupkyselyn, jolla kartoitettiin akavalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen ja työpaikkojen toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.
  • Kyselyyn vastasi 1 013 alle 20–64-vuotiasta akavalaista palkansaajaa, joista 948 oli suorittanut vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon. Aineisto rajattiin vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin.
  • Aineiston havainnot painotettiin niin, että painotettu aineisto vastaa rakenteeltaan Akavan jäsenliitto-, sukupuoli-, ja ikärakennetta.
  • Kyselyn toteutti Kantar TNS.

Suhtautuminen ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen hillintään työpaikoilla

Akavalaisista 75 % on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Suomen tulisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä tekevätkö muut maat samoin.

Akavalaisten mielestä ilmastonmuutoksen hillintä kuuluu myös työpaikoille. Akavalaisista selvä enemmistö (84 %) on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla. Ainoastaan 10 % akavalaisista on väitteen kanssa täysin tai osittain eri mieltä.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät

Kuvaaja: Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä mitä muut maat tekevät

Toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla

Kuvaaja: Toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla

.

 

Ilmastonmuutoksesta on keskusteltava työpaikoilla

Akavalaiset haluavat, että työpaikoilla tehtävistä ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä toimenpiteistä keskustellaan yhdessä työnantajan sekä työntekijöiden välillä.

Kyselyyn vastanneista akavalaisista lähes kaksi kolmasosaa (63 %) on sitä mieltä, että työnantajajan sekä henkilöstön edustajan pitäisi keskustella enemmän keinoista, joilla työpaikka voisi vaikuttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Työnantajani ja henkilöstön edustajan pitäisi keskustella enemmän keinoista, joilla työpaikkani voisi vaikuttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen

Kuvaaja: Työnantajani ja henkilöstön edustajan pitäisi keskustella enemmän keinoista, joilla työpaikkani voisi vaikuttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen

.

Ilmastonmuutostoimenpiteitä työpaikoilla: hiilijalanjäljen suuruuden arviointi

Valtaosassa akavalaisia työllistävistä työpaikoista ei ole toistaiseksi arvioitu työpaikan hiilijalanjäljen suuruutta. Vain noin 12 %:ssa vastanneiden työpaikoista hiilijalanjälkiarvio on tehty. 43 % vastaajista ilmoitti, ettei hiilijalanjäljen suuruutta ole arvioitu.

Peräti 45 prosenttia vastaajista ei osaa sanoa, onko hiilijalanjälkiarviointia heidän työpaikoillaan tehty.

Onko työpaikkasi hiilijalanjälkeä arvioitu? Vastausjakaumat työnantajasektoreittain.

Kuvaaja: Onko työpaikkasi hiilijalanjälkeä arvioitu? Vastausjakaumat työnantajasektoreittain.

.

 

Ilmastonmuutostoimenpiteitä työpaikoilla: etätyöt ja etäkokoukset

Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista akavalaisista työskentelee työpaikoilla, jotka mahdollistavat etätyön tekemisen vähintään osalle henkilöstöstä.

Etätyön tekemisen mahdollisuus vaihtelee työnantajasektoreittain, mikä osaltaan heijastaa akavalaisten työpaikkojen ja työtehtävien moninaisuutta; esimerkiksi kunta-alalla työskentelevistä akavalaisista moni työskentelee tehtävissä, joiden suorittaminen etätyönä ei ole työn luonteen vuoksi pääsääntöisesti mahdollista.

Noin kahdessa kolmasosassa (65 %) vastaajine työpaikoista järjestetään ainakin osa kokouksista etäkokouksina. Erityisen yleisiä etäkokoukset ovat valtiosektorin työpaikoissa: 92 % vastaajista ilmoitti, että vähintään osa tapaamisista järjestetään etäkokouksina.

Salliiko työnantajasi etätyön tekemisen? Vastausjakaumat työnantajasektoreittain.

Kuvaaja: Salliiko työnantajasi etätyön tekemisen? Vastausjakaumat työnantajasektoreittain.

Järjestetäänkö ainakin osa työpaikkasi kokouksista etäkokouksina (esim. Skype-kokoukset)? Vastausjakaumat työnantajasektoreittain.

Kuvaaja: Järjestetäänkö ainakin osa työpaikkasi kokouksista etäkokouksina (esim. Skype-kokoukset)? Vastausjakaumat työnantajasektoreittain.

.

 

Ilmastonmuutostoimenpiteitä työpaikoilla: matkustaminen ja työmatkat

Työhön liittyvä matkustaminen sekä työmatkat kodin ja työpaikan välillä muodostavat merkillepantavan osan työhön liittyvistä ilmastopäästöistä.

37 % kyselyyn vastanneista on töissä työpaikoilla, joissa on pyritty vähentämään työhön liittyvää matkustamista. Erityisesti asiaan on kyselyn perusteella kiinnitetty huomioita valtiosektorilla.

23 % akavalaisista työskentelee työpaikoilla, joissa työnantaja kustantaa henkilöstölle julkisen liikenteen matkakortit työhön liittyvää matkustamista varten. Polkupyöriä työhön liittyvää matkustamista varten ei vielä ole hankittu kovin yleisesti (vastaajista 16 %:n työpaikoilla).

Onko työnantajasi pyrkinyt vähentämään työhön liittyvää matkustamista? Vastausjakaumat työnantajasektoreittain

Kuvaaja: Onko työnantajasi pyrkinyt vähentämään työhön liittyvää matkustamista?; vastausjakaumat työnantajasektoreittain

Kustantaako työnantajasi henkilöstölle julkisen liikenteen matkakortit työhön liittyvää matkustamista varten?;vastausjakaumat työnantajasektoreittain

Kuvaaja: kustantaako työnantajasi henkilöstölle julkisen liikenteen matkakortit työhön liittyvää matkustamista varten?;vastausjakaumat työnantajasektoreittain

Onko työnantajasi hankkinut henkilöstölle polkupyöriä työhön liittyvää matkustamista varten?; vastausjakaumat työnantajasektoreittain

Kuvaaja: Onko työnantajasi hankkinut henkilöstölle polkupyöriä työhön liittyvää matkustamista varten?; vastausjakaumat työnantajasektoreittain

.

 

Lisää tuloksia

Lisää kyselytuloksia sekä vastausjakaumia: Akavan ilmastokysely 2019 (pdf)

Lisätietoa ilmastokyselystä

Akava teetti Kantar TNS:llä touko-kesäkuussa 2019 gallupkyselyn, jolla kartoitettiin akavalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen ja työpaikkojen toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Aineisto rajattiin vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin akavalaisiin palkansaajiin (N=948) ja painotettiin vastaamaan Akavan jäsenliitto-, ikä- ja sukupuolirakennetta.

Akavan ilmastolinjaukset

Tutustu myös Akavan ilmastolinjauksiin: www.akava.fi/ilmastolinjaukset

Lisätietoja:

Lue lisää aiheesta