Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle palkansaajan työssäoloehdon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa Akava kannattaa esitettyä palkansaajan työssäoloehdon muuttamista tuloperusteiseksi eli ns. euroistamista.

8.8.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle palkansaajan työssäoloehdon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Palkansaajan työssäoloehto (TTL 5 luku ja asetusmuutokset)

Lausuttavaa palkansaajan työssäoloehdon kertymistä koskevista ehdotuksista?

Akava kannattaa esitettyä palkansaajan työssäoloehdon muuttamista tuloperusteiseksi eli ns. euroistamista.

Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka ja ansiopäivärahan määrä (TTL 6 luku ja asetusmuutokset)

Lausuttavaa ansiopäivärahan perusteena olevan palkan ja ansiopäivärahan määrittelyä koskevista ehdotuksista?

Esitämme pohdittavaksi, pitäisikö lomakorvaus sisällyttää mukaan vakiintuneeseen palkkaan? Lomakorvausta maksetaan usein määräaikaisesti työllistyville, jotka eivät pysty pitämään lomaa, vaan saavat sen lomakorvauksena. Pidemmissä työsuhteissa vuosilomapalkkana saatu tulo lasketaan mukaan työssäoloehtoon ja etuuden suuruuteen.

Työttömyysetuuden työvoimapoliittiset edellytykset (TTL 2 a luku 10 § sekä 14 luvun 1 c §)

Lausuttavaa palkansaajan työssäoloehtoa koskevien ehdotuksen vaikutuksesta työttömyysetuuden maksamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin?

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Lausuttavaa ehdotuksen taloudellisista vaikutuksista?

Esityksessä todetaan, että tavoitteena on julkisen talouden vahvistaminen 54 miljoonalla eurolla sekä työllisyyden kasvattaminen 1 500 henkilöllä. Akava pitää mainitunsuuntaisia tavoitteita sinänsä tärkeinä ja kannatettavina, mutta käsillä olevan uudistuksen ensisijaisena tavoitteena nähdäksemme pitää olla työttömyyspäivärahan määräytymisperusteiden modernisointi, selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen sekä päivärahansaajien yhdenmukainen kohtelu. Säästötavoitteen ei ole syytä olla määräävä tekijä, kun pohditaan valittavan toteuttamistavan yksityiskohtia niinkin monimutkaiseen järjestelmään, kuin työttömyysturva on.

Kansalaisvaikutusten arviointi

Lausuttavaa ehdotuksen vaikutuksista kansalaisiin?

Vaikutusarvioinneissa olisi syytä tuoda selkeämmin esille se, että valtaosalla ansiopäivärahan saajista muutos ei vaikuta käytännössä millään tavalla. Nyt asia ikään kuin piiloutuu kappaleiden sisään vähän epäsuorasti todettuna.

Viranomaisvaikutukset

Lausuttavaa ehdotuksen vaikutuksista viranomaisiin? TE-hallinnon henkilöstöä edustavaa tahoa pyydetään arvioimaan vaikutuksia TE-hallinnon henkilöstöön ja sen tehtäviin, erityisesti TTL 14 luku 1 c §:n osalta.

Yritysvaikutusten arviointi

Lausuttavaa ehdotuksen vaikutuksista yrityksiin ja muihin työnantajiin?

Voimaantulo

Lausuttavaa voimaantuloa ja siirtymäsäännöstä koskevasta ehdotuksesta?

Muuta lausuttavaa esityksestä?

Muuta lausuttavaa esityksestä?

Taulu Heikki
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 21.6.2022, VN/6417/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 103/62/2022
Lausunnon päiväys 6.8.2022
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta