Akavan lausunto hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle muun muassa kannattavansa tässä vaiheessa työnhakijan palveluprosessiin ja työnhakuvelvoitteeseen ehdotettuja muutoksia, joita esityksessä on hyvin perusteltu.

6.2.2024

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

1. Järjestämisvastuun siirtoon liittyvät muutokset

a) Näkemyksenne asiakastietojen käsittelyä, käyttöoikeuksia, tiedonsaantioikeuksia sekä työvoimaviranomaisen hankkimia lisäosia koskevan sääntelyn täsmentämisestä

(Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain muuttamisesta: 112 §, 114 §, 120 §, 120 a § ja 125 §,
Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta: 14 §,
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta):

Käyttöoikeuden sääntelyn yhteydessä voisi olla syytä tarkastella hyvinvointialueiden edustajien mahdollisuutta käyttöoikeuden saamiseen asiakastietojärjestelmään silloin kuin he osallistuvat esimerkiksi monialaisten- tai aktivointisuunnitelmien tekemiseen.

b) Näkemyksenne siirtyvistä sopimuksista sekä tuki- ja korvauspäätöksistä

(Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta 10 ja 11 §):

c) Näkemyksenne valtiolta kuntaan siirtynyttä henkilöstöä koskevaan muutosehdotukseen

(Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta 6 §):

d) Näkemyksenne muista järjestämisvastuun siirtoon liittyvistä ehdotuksista:

2. Työnhakijan palveluprosessiin ehdotettavat muutokset

Näkemyksenne työnhakijan palveluprosessiin ehdotettavista muutoksista

(Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 32 §, 33 §, 44 – 47§ ja vastaavat muutokset laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta 2 luvun 6 §, 3 luvun 3 – 6 §):

Akava kannattaa tässä vaiheessa työnhakijan palveluprosessiin ja työnhakuvelvoitteeseen ehdotettuja muutoksia, joita esityksessä on hyvin perusteltu. Viranomaisen harkintavallan lisäämisen yhteydessä on huolehdittava, että työnhakuvelvollisuuden asettamiselle ja velvoitteen alentamiselle on annettu selkeät soveltamisohjeet.

Työnhakuvelvollisuutta tulisi kuitenkin mielestämme harkita kevennettäväksi myös omaehtoisia opintoja suorittavilta niin, että työnhakuvelvoite kohdistettaisiin opintojen loppuvaiheeseen. Omaehtoisten opintojen suorittaminen perustuu arvioon aidosta tarpeesta. Opintojen loppuvaiheessa omaehtoisia opintoja suorittaneilla on realistisemmat mahdollisuudet työllistyä opintojen tuomaa osaamista vastaaviin tehtäviin. Työnhakuvelvoite aiheuttaa riskin siitä, että opinnot joutuu mahdollisesti epätarkoituksenmukaisesta syystä keskeyttämään tai että niiden suorittaminen hankaloituu.

Joka tapauksessa on mielestämme tärkeää, että palveluprosessia ja työnhakuvelvollisuutta jatkossakin tarkastellaan ja tehdään tarvittavia muutoksia, joilla tarpeetonta kaavamaisuutta ja mahdollista resurssien hukkakäyttöä saadaan vähennettyä ja toisaalta mahdollisuuksia yksilölliseen palveluun saadaan lisättyä.

3. Muut ehdotettavat muutokset

a) Näkemyksenne työttömyysturvalakiin sisältyvistä muutoksista:

Työttömyysturvalakiin esitetty täydennys on mielestämme tarkoitukseltaan perusteltu, mutta sitä voisi harkita täsmennettäväksi sen osalta, mitä tarkoitetaan varmalla tiedolla työttömyyden päättymisestä. Esimerkiksi nyt tekstistä jää avoimeksi se, onko mahdollisesti ennen työn alkamista tehdyllä kirjallisella työsopimuksella merkitystä moitittavuutta arvioitaessa. Tekstissä todetaan, että … työsopimuksia laaditaan tyypillisesti vasta työn alettua.

b) Muut mahdolliset näkemyksenne esitysluonnoksesta:

Taulu Heikki
Akava ry

 

 

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 13.12.2023, VN/23400/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 120/62/2023
Lausunnon päiväys 2.2.2024
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta