Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 §:n muuttamisesta

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotettuja muutoksia erittäin kannatettavina ja kiittää ministeriötä hyvästä yhteistyöstä ja valmistelusta todeten nyt esitettyjen muutosten vastaavan Akavan aiempia ehdotuksia.

8.9.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava pitää ehdotettuja muutoksia erittäin kannatettavina ja kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä hyvästä yhteistyöstä ja valmistelusta. Akava on korostanut jo pitkään tarvetta kehittää suomalaista työelämää kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja maahan jäämisen lisäämiseksi. Jotta koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti vähintään 75 prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista ja tutkijoista voi jäädä Suomeen valmistumisensa jälkeen, tulee heille olla tarjolla realistisia ja houkuttelevia uranäkymiä sekä mahdollisuus kotimaisten kielten opiskeluun jo opintojen aikana. Myös heidän perheilleen tulee tarjota kotoutumista tukevia palveluita.

Nyt esitetyt muutokset vastaavat Akavan aiempia ehdotuksia. Kolmansista maista tulevien tutkijoiden oleskeluluvan piteneminen ja sääntelyn yhdenmukaistuminen korkeakouluopiskelijoita koskevan säätelyn kanssa helpottavat tutkijoiden arkea ja juurtumista Suomeen, kun he voivat jatkossa keskittyä tutkinnon suorittamiseen stressaavien ja kalliiden oleskelulupaprosessien sijaan. Tämä luo edellytykset jatkaa Suomessa asumista myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Jatkossa on tärkeää, että Suomeen muuttaneiden, kolmansista maista tulleiden tutkijoiden on mahdollista muuttaa ja tehdä tutkimusta väliaikaisesti myös toisessa EU- tai ETA-maassa Suomen oleskeluluvan ollessa voimassa. Nyt esitetyn sääntelyn tarkoituksena ei ole ollut heikentää tutkijoiden liikkuvuutta ja onkin huolehdittava, että siihen ei jää näiltä osin väärintulkinnan mahdollisuutta.

Lopuksi Akava muistuttaa, että sujuvien maahantuloprosessien ohella on olennaista korostaa palvelujärjestelmän roolia kotouttamisessa sekä tarkastella työmarkkinoiden kykyä hyödyntää kansainvälistä osaamista ja luoda siitä arvoa itselleen, tulijoille ja koko yhteiskunnalle. On keskeistä miettiä, onko suomalaisilla työmarkkinoilla kykyä toimia kansainvälisyyteen tottuneiden osaajien kanssa ja tarjota kilpailukykyinen palkka ja puitteet. Esimerkiksi politiikkatoimet, joilla edistetään yhdenvertaista työelämää tai oikeudenmukaista verotusta, palvelevat myös työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton vauhdittamista.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 10.8.2022, VN/17314/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 118/62/2022
Lausunnon päiväys 5.9.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta