Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Akava kannattaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa esitysluonnokseen sisältyviä muutosehdotuksia, joiden avulla lainsäädännössä aiemmin esitettyä paremmin pyritään turvaamaan työnhakijan asema kuntakokeiluissa.

1.3.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Yleinen palaute esitysluonnoksesta

Akava kannattaa esitysluonnokseen sisältyviä muutosehdotuksia, joiden avulla lainsäädännössä aiemmin esitettyä paremmin pyritään turvaamaan työnhakijan asema kuntakokeiluissa. Kokeiluiden tuloksia on muiden seikkojen ohella syytä arvioida huolellisesti myös työttömien oikeusturvan toteutumisen, yhdenvertaisen kohtelun ja palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta. Esimerkiksi käytettävissä oleva asiointikieli on tästä olellinen osa.

1) Työttömyysturvatehtävien laajempi siirto

2) Asiakkuuden siirtäminen kokeilun aikana

3) Muut muutokset

Kommentit julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutosehdotuksista (2. lakiehdotus)

Kommentit työttömyysturvalain muutosehdotuksesta (3. lakiehdotus)

Kommentit työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muutosehdotuksista (4. lakiehdotus)

Taulu Heikki
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 15.1.2021, VN/28640/2020-TEM-1
Lausunnon diaarinumero Dnro 018/62/2021
Lausunnon päiväys 25.2.2021
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta