Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen kuudennentoista määräaikaisraportin laatiminen

Palkansaajakeskusjärjestöt toteavat ulkoministeriölle lausuntonsa koskien uudistettua Euroopan sosiaalista peruskirjaa ja Suomen kuudennettatoista määräaikaisraporttia olevan uusinta lausunnosta koskien Suomen viidennettätoista määräaikaisraporttia.

14.9.2020

EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen kuudennentoista määräaikaisraportin laatiminen

SAK ry, Akava ry ja STTK ry kiittävät mahdollisuudesta lausua ja esittää pyydettynä seuraavia huomioita uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan Suomen kuudennestatoista määräaikaisraportissa käsiteltävistä oikeustapauksista. Kanta on uusinta Suomen viidennentoista määräaikaisraportin lausunnostamme.

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry (SSOS) v. Suomi, valitus nro 106/2014, pääasiaratkaisu 8. syyskuuta 2016

Päätöslauselma CM/ResChS(2017)7

Laittomasta irtisanomisesta maksettavan korvaustason määrittely:

Komitea on 1 artiklan päätelmissä kuvatulla tavalla todennut laittoman työsuhteen päättämisen perusteella maksettavan korvauksen enimmäismääräsääntelyn sopimuksen vastaiseksi. Tältä osin tilannetta ei voida pitää tyydyttävänä.

Tässä yhteydessä on syytä mainita työsopimuslain 12 luvun 3 §, jonka perusteella vahingonkorvauksesta vähennetään maksettu työttömyysetuus. Lisäksi vahingonkorvausta koskeva oikeuskäytäntö on muodostunut sellaiseksi, että korvaus tulkitaan erittäin helposti myös työttömyysturvalain mukaiseksi taloudelliseksi etuudeksi eli kultaiseksi kädenpuristukseksi.

Työsuhteen palauttaminen laittoman irtisanomisen perusteella:

Työsopimuslaissa ei ole säännöksiä työsuhteen palauttamisesta laittoman irtisanomisen jälkeen. Kuitenkin valtion virkamieslain 55 §:n mukaan virkamiehen virkasuhde jatkuu katkeamatta, jos virkamiehen irtisanominen tai virkasuhteen purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman virkamieslaissa säädettyä perustetta. Tältä osin työsuhteiset ja virkamiehet ovat lainsäädännöllisesti eri asemassa.

 

Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

STTK ry

Lisätiedot

Paula Ilveskivi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
paula.ilveskivi@sak.fi

Lotta Savinko
Akava ry
lotta.savinko@akava.fi

Maria Häggman
STTK ry
maria.haggman@sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 17.6.2020, PC0UC1G7-40
Lausunnon diaarinumero Dnro 073/62/2020
Lausunnon päiväys 10.9.2020
Laatijat Ilveskivi Paula, Savinko Lotta, Häggman Maria

Lue lisää aiheesta