Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto ILO:n 110:n kansainvälisen työkonferenssin standardiaiheesta vuonna 2021; a framework for quality apprenticeships; asian käsittelyä valmisteleva kysely

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle kannattavansa suurelta osin ministeriön valmistelemia vastauksia. Palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että standardin muotona tulisi olla sopimus ja sitä täydentävä suositus. Sopimuksena standardi on osana kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia oikeudellisesti velvoittava valvontajärjestelmineen.

7.5.2020

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle kannattavansa suurelta osin ministeriön valmistelemia vastauksia. Palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että standardin muotona tulisi olla sopimus ja sitä täydentävä suositus. Sopimuksena standardi on osana kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia oikeudellisesti velvoittava valvontajärjestelmineen.

ILO:n 110:n kansainvälisen työkonferenssin standardiaihe vuonna 2021; a framework for quality apprenticeships; asian käsittelyä valmisteleva kysely

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry lausuvat seuraavasti:

Kannatamme suurelta osin ministeriön valmistelemia vastauksia. Ne ovat omiaan tukemaan oppisopimuskoulutusta yhtenä koulutuksen muotona ja turvaamaan oppisopimuskoulutettavien asemaa. Lisäksi kannatamme ministeriön linjausta, että uuden ILO:n standardin soveltamisala on perusteltua rajata koskemaan vain oppisopimusta. Harjoittelun rajaaminen standardin ulkopuolella on perusteltua harjoittelumuotojen erilaisuuden vuoksi. Harjoittelijat voivat olla yhtäältä työsuhteisia siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen ja toisaalta opiskelijoita, jolloin harjoittelu on nimenomaisesti osa opintosuorituksia, eikä näiltä harjoittelujaksoilta makseta palkkaa, vaan opiskelijat kuuluvat opiskeluun liittyvien taloudellisten ym. turvajärjestelmien piiriin.

Palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että standardin muotona tulisi olla sopimus ja sitä täydentävä suositus. Sopimuksena standardi on osana kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia oikeudellisesti velvoittava valvontajärjestelmineen.

Seuraavassa esitämme yksityiskohtaisesti kommentit niiltä osin, kuin kantamme poikkeavat ministeriön alustavista kannanotoista.

2 kohdassa vastausvaihtoehto C

12 kohdassa vastausvaihtoehto YES

18 kohdassa vastausvaihtoehto YES, kommentti: “Apprenticeship schemes should be governed at all levels by a partnership between the social partners (trade unions and employers’ organisations), together with public authorities and education providers.”

25 a.) kohdassa vastausvaihtoehto YES

Lisäksi toteamme, että niissä vastausvaihtoehdoissa, missä ministeriön kanta on ollut myönteinen sillä edellytyksellä, että standardi olisi suositus, vastaus olisi myönteinen ilman yllä mainittua rajoitusta. Jos standardin valmistelu käynnistyy ehdotuksella sopimuksesta ja sitä täydentävästä suosituksesta, on hyvin todennäköistä, että yksityiskohtainen sääntely jää joka tapauksessa suosituksen tasolle.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

STTK ry

Lisätiedot

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Paula Ilveskivi
paula.ilveskivi@sak.fi

Kirsi Rasinaho
kirsi.rasinaho@sak.fi

Akava ry

Miika Sahamies
miika.sahamies@akava.fi

STTK ry

Hannele Fremer
hannele.fremer@sttk.fi

Riina Nousiainen
riina.nousiainen@sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 24.2.2020, VN/3468/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 021/62/2020
Lausunnon päiväys 27.3.2020
Laatijat Ilveskivi Paula, Rasinaho Kirsi, Sahamies Miika, Fremer Hannele, Nousiainen Riina

Lue lisää aiheesta