Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa kannattavansa hallituksen esityksen antamista eduskunnalle väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että uusi yleissopimus ja sitä täydentävä suositus ovat omiaan korostamaan työntekijöiden oikeutta työelämään ilman häirintää ja väkivaltaa ja edistämään tämän tavoitteen toteutumista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

19.5.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry lausuvat seuraavasti:

Palkansaajakeskusjärjestöt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry kannattavat hallituksen esityksen antamista eduskunnalle väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Väkivallan ja häirinnän poistaminen työelämästä on erittäin tärkeää, koska työntekijöiden suoja väkivaltaa ja häirintää vastaan työelämässä ei ole tällä hetkellä vielä lähimainkaan riittävällä tasolla. Asialla on myös vahva liityntä työelämän tasa-arvon ja kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä. Palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että uusi yleissopimus ja sitä täydentävä suositus ovat omiaan korostamaan työntekijöiden oikeutta työelämään ilman häirintää ja väkivaltaa ja edistämään tämän tavoitteen toteutumista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että Suomessa ei ole esteitä ratifioida uutta väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevaa yleissopimusta (nro 190), kuten luonnoksessa hallituksen esitykseksi todetaan. Lisäksi palkansaajakeskusjärjestöt pitävät hyvänä, että Suomi perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavana ja edistävänä oikeusvaltiona olisi ensimmäisinä sopimuksen ratifioivista sopimusvaltioista. Uusi yleissopimus on sopusoinnussa myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattujen tasa-arvon edistämistä koskevien tavoitteiden kanssa.

Palkansaajakeskusjärjestöjen käsitys on, että uusi yleissopimus konkretisoi myös nimenomaisesti työelämässä Suomen perustuslain 7 §:ssä turvattua oikeutta
elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä toteuttaa perustuslain 6 §:n 4 momentissa säädettyä toimeksiantoa edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä.

Sopimustekstin suomenkielisen käännöksen osalta palkansaajakeskusjärjestöt kiinnittävät ministeriön huomiota 9 artiklan käännöksessä käytettyyn terminologiaan henkilöstöedustajien osalta. Sen sijaan, että käytettäisiin vakiintunutta käsitettä henkilöstöedustaja, käännöksessä on käytetty ilmaisua ”työntekijöitä ja näiden edustajia kuultuaan”. Samankaltaista ilmaisua käytetään myös perusteluteksteissä. Tältä osin käännöstä olisi perusteltua vielä tarkentaa.

Muilta osin luonnoksesta hallituksen esitykseksi ei ole huomautettavaa, vaan palkansaajakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä uuden yleissopimuksen pikaista voimaan saattamista.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

STTK ry

Lisätiedot

Paula Ilveskivi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
paula.ilveskivi@sak.fi

Miia Kannisto
Akava ry
miia.kannisto@akava.fi

Hannele Fremer
STTK ry
hannele.fremer@sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 8.4.2020 VN/8421/2019, VN/8421/2019-STM-11
Lausunnon diaarinumero Dnro 038/62/2020
Lausunnon päiväys 18.5.2020
Laatijat Ilveskivi Paula, Kannisto Miia, Fremer Hannele

Lue lisää aiheesta