Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallisesta toimintaohjelmasta 2024–2027

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät lausunnossaan erittäin tärkeänä, että myös vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella omia mielenkiinnonkohteitaan, kykyjään ja taitojaan vastaavasti eri koulutusasteilla: varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle sekä saada työkalut jatkuvaan oppimiseen. Lisäksi korostamme, että vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä työtä ja työllistyä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

16.2.2024

VANE:n kutsu kuulemistilaisuuteen torstai 15.2.2024 klo 12.30–15.30

Lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallisesta toimintaohjelmasta 2024–2027

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK kiittävät mahdollisuudesta kommentoida toimintaohjelman valmistelua. Kyseisten keskusjärjestöjen asiantuntijat ovat osallistuneet tämän lausunnon valmistelemiseen.

Koulutus

Pidämme erittäin tärkeänä, että myös vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella omia mielenkiinnonkohteitaan, kykyjään ja taitojaan vastaavasti eri koulutusasteilla: varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle sekä saada työkalut jatkuvaan oppimiseen. Huomiota on kiinnitettävä oppimisen tukeen ja ohjaukseen sekä toisen asteen ja korkea-asteen kohdalla toimiviin työelämäyhteyksiin.

Työ ja työllistyminen

Korostamme, että vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä työtä ja työllistyä yhdenvertaisesti muiden kanssa. VANE:n Helsingin yliopistolta tilaama selvitys osoittaa, kuinka yli 60 prosenttia vastaajista katsoi, että vammaisten henkilöiden yhdenvertainen oikeus saada ja tehdä työtä toteutuu Suomessa huonosti tai melko huonosti. Vastaajista 40 prosenttia oli kokenut syrjintää työnhaussa ja 34 prosenttia työpaikalla.

Näemme työn ja työllistymisen hyvin keskeisenä oikeutena. Maan hallitus on sitoutunut ohjelmassaan ja eduskunnalle antamassaan selonteossa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen. Vähemmistöjen, kuten vammaisten henkilöiden, aseman parantamiseksi tarvitaan perustavanlaatuista asennemuutosta sekä työelämässä ja palveluissa että laajemmin yhteiskunnassa – unohtamatta riittävää lainsäädännön tuomaa turvaa. Konkreettisiin toimiin on ryhdyttävä välittömästi.

Painotamme, että niille vammaisille henkilöille, joiden työ- ja toimintakyky sen mahdollistavat, työsuhteisen työn tulee olla aina ensisijaista. Vammaisten henkilöiden ohjaamisen työtoimintaan tai muuten välityömarkkinoille esimerkiksi julkisten työvoimapalveluiden kautta työkokeiluun on aina perustuttava tarkoituksenmukaisuuteen. Toisin sanoen siis siihen, ettei asiakas kykene syystä tai toisesta suoraan palkkatyöhön.

Lisäksi korostamme, että oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen on keskeinen perusoikeus, joka koskee myös vammaisia henkilöitä. Siksi esitämme, että toimintaohjelmassa viitataan siihen, että vammaisilla työntekijöillä on halutessaan oikeus järjestäytyä ja osallistua ammattiliittojen toimintaan sekä siitä, että vammaisille henkilöille tulee tosiasiallisesti turvata tieto oikeudestaan järjestäytyä.

Lisätietoja:

Alli Tiensuu, SAK ry
Miika Sahamies, Akava ry
Ida Nummelin, STTK ry

Lisätiedot

Alli Tiensuu, työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK ry
alli.tiensuu@sak.fi, +358 43 824 5007

Miika Sahamies, johtava asiantuntija, Akava ry
miika.sahamies@akava.fi, +358 50 530 5366

Ida Nummelin, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, STTK ry
ida.nummelin@sttk.fi, +358 50 547 1927

Lausunnon tunnistetiedot

Kuulemispyyntö 15.2.2024
Lausunnon diaarinumero Dnro 025/75/2024
Lausunnon päiväys 14.2.2024
Laatijat Alli Tiensuu, Miika Sahamies ja Ida Nummelin

Lue lisää aiheesta