Akava: Katse työ- ja toimintakyvyn tukemiseen

Akavan uudistetun terveyspoliittisen ohjelman keskeisenä tavoitteena on väestön terveyden ja työkyvyn edistäminen. Akava korostaa, että sosiaali- ja terveyspolitiikan painopiste pitää siirtää terveyttä edistävään ja kuntouttavaan toimintaan. Väestön voimavaroja pitää vahvistaa ja panostaa syrjäytymisen ehkäisyyn. Akava esittää, että työ- ja toimintakyvyn tukeminen nostetaan seuraavien hallituskausien keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi.

22.2.2019

– Harmaantuvan Suomen keskeinen kysymys on, miten yhä useampi voisi antaa työpanoksensa ja olla osallisena yhteiskunnassa – työkykynsä mukaan. Useimmilla on halua tehdä työtä, sillä työ tarkoittaa toimeentulon lisäksi myös osallisuutta. On tärkeää, että kaikkien työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen otetaan yhdeksi tulevien vaalikausien keskeiseksi painopisteeksi, toteaa johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause Akavasta.

Akava korostaa, että työelämässä pitää ottaa huomioon erilaisten työnteon tapojen mukanaan tuomat kuormituksen muodot.

– Esimerkiksi asiantuntijatyössä tai paljon matkustamista vaativassa työssä on tavallista, että työ läikkyy vapaa-ajalle. Työn pirstaleisuus, jatkuva suurten tietomäärien hallinnan vaatimus ja informaatioteknologian käytön lisääntyminen ovat haaste aivojen terveydelle. Tietotyön määrä ja kognitiiviset vaatimukset ovat kasvaneet lähes kaikissa ammateissa. Jos palautumismahdollisuudet eivät ole riittävät, kuormitus voi muodostua liian suureksi, Kause muistuttaa.

Palveluihin pitää panostaa oikeassa kohtaa
Akavan terveyspoliittinen ohjelma ottaa kantaa varhaisen tuen sekä terveyden edistämisen ja kuntoutuksen toimivuuden tärkeyteen. Siinä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja sujuvia palveluketjuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten painopistettä tulisi siirtää kohti sairauksien ehkäisyä ja hyvinvoinnin edistämistä. Kuntoutuksen toimivuudella on keskeinen merkitys toimintakyvyn palauttamisessa ja ylläpitämisessä sekä kustannusten hillitsemisessä. Siksi kuntoutuksen uudistamiskomitean syksyllä 2017 tekemät keskeiset ehdotukset tulisi toteuttaa ensi tilassa.

Akava painottaa, että sosiaali- ja terveyspalveluihin käytetty euro on investointi. Konkreettisina ehdotuksina terveyspoliittinen ohjelma ehdottaa muun muassa terveystaloustieteellisen ja sosiaalipoliittisen tutkimuksen lisäämistä, jolla luodaan laskennan työkaluja sosiaalisten panostusten hyvinvointi- ja taloudellisten vaikutusten arviointiin. Valtiontalouden budjetointia tulisi kehittää siten, että sote-palveluiden vaikutuksia ja kustannustehokkuutta saataisiin paremmin arvioitua ja muutettua euroiksi. Hyvät käytännöt tulisi hyödyntää laajemmin.

Ohjelma on osoitteessa www.akava.fi/terveyspoliittinenohjelma

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause
Puh. +358505667949

Lue lisää aiheesta